NJA 1991 s. 127

Fastän vadetalan återkallats innan vadekärandena utvecklat sin vadetalan och innan hovrätten förelagt vadesvaranden att inkomma med genmäle, har vadekärandena ansetts skyldiga att ersätta vadesvaranden dennes rättegångskostnad i hovrätten.

Medvik i Sverige AB ger ut tidningen Z.

B.B. yrkade vid Stockholms TR ansvar å J.F. såsom ansvarig utgivare av Z för grovt förtal genom viss publicering i tidningen. Han yrkade vidare att J.F. och Medvik skulle förpliktas att utge skadestånd.

TR:n dömde i dom d 14 maj 1990 J.F. enligt 5 kap 2 § BrB och 7 kap 4 § 14 tryckfrihetsförordningen för grovt förtal att utge 100 dagsböter. J.F. och Medvik förpliktades att solidariskt utge skadestånd till B.B. med 75 000 kr.

Svea HovR

J.F. och Medvik fullföljde talan i Svea HovR. Yrkanden framställdes om ogillande av den av B.B. förda talan om ansvar samt om tillåtande av viss bevisning och skadestånd.

Innan föreläggande meddelats för B.B. att inkomma med genmäle, återkallade J.F. och Medvik sin vadetalan.

B.B. yrkade ersättning för rättegångskostnader i HovR:n med 17 100 kr avseende ombudsarvode.

HovR:n (hovrättsråden Bremberg, referent, och Swahn samt tf hovrättsassessorerna Christina Lindberg och Walberg) avskrev i beslut d 12 sep 1990 målet från vidare handläggning

och tillerkände J.F:s offentlige försvarare ersättning av allmänna medel, vilken ersättning J.F. förpliktades återbetala till staten.

I fråga om B.B:s yrkande anförde HovR:n B.B. har inte förelagts att inkomma med genmäle. Några ersättningsgilla rättegångskostnader kan inte anses ha uppkommit för honom i HovR:n. Hans kostnadsyrkande lämnas därför utan bifall.

B.B. anförde besvär och yrkade att HD skulle förplikta J.F. och Medvik att ersätta honom hans rättegångskostnad i HovR:n med där yrkat belopp.

J.F. och Medvik bestred ändring och gjorde i andra hand gällande att ersättningen skulle nedsättas.

Advokaten P.D. begärde ersättning av allmänna medel för det biträde han lämnat J.F. i HD.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredragande, RevSekr Tor Olsson, hemställde i betänkande om följande beslut: Skäl. Målet i HovR:n har avskrivits på grund av att J.F. och Medvik återkallat sin vadetalan. Med hänsyn härtill är B.B., oavsett att han inte förelagts att inkomma med genmäle, berättigad till ersättning för sin rättegångskostnad i HovR:n. Det arbete Henning S som ombud för B.B. enligt sin kostnadsräkning nedlagt på målet i HovR:n kan i huvudsak anses hänförligt till rättegången där. Arbetet får till dels anses ha varit påkallat för tillvaratagande av B.B:s rätt. Ersättningen bör skäligen bestämmas till 9 000 kr.

Eftersom talan mot - - - se HD:s beslut - - - lämnas utan bifall.

HD (JustR:n Jermsten, Gregow, Lind, Munck och Danelius, referent) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Målet i HovR:n har avskrivits på grund av att J.F. och Medvik återkallat sin vadetalan. Med hänsyn härtill och eftersom särskilda omständigheter inte föranleder en annan bedömning, är J.F. och Medvik skyldiga att ersätta B.B. hans rättegångskostnad i HovR:n.

Emellertid är B.B. berättigad till ersättning endast för kostnad som skäligen varit påkallad för tillvaratagande av hans rätt. Mot bakgrund bl a av att J.F. och Medvik ännu inte hade utvecklat grunderna för sin vadetalan ger den ingivna kostnadsräkningen inte underlag för att bestämma denna ersättning till yrkat belopp. Ersättningen bör skäligen fastställas till 9 000 kr.

Eftersom talan mot HovR:ns beslut fullföljts endast i fråga om rättegångskostnad, kan P.D., oaktat han tidigare i målet varit offentlig försvarare för J.F., inte lagligen erhålla ersättning av allmänna medel för biträde åt denna i HD jfr NJA 1982 s 112).

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut, såvitt nu är i fråga, förpliktas J.F. och Medvik att solidariskt ersätta B.B. hans rättegångskostnad i HovR:n med 9 000 kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från d 12 sept 1990 till dess betalning sker.

P.D:s yrkande om ersättning av allmänna medel för biträde åt J.F. i HD lämnas utan bifall.