NJA 2003 not 32

T.Ö. mot D.L. ang. avvisande av talan.

Den 17:e. 32. (Ö 830-02) T.Ö. mot D.L. ang. avvisande av talan. Genom beslut 6/12 01 avvisade Solna TR T.Ö:s genom stämning 20/7 01 mot D.L. anhängiggjorda talan med yrkande om betalning av en T.Ö:s fordran. T.Ö. överklagade beslutet i Svea HovR och yrkade att målet skulle hänvisas till Södra Roslags TR. HovR:n anförde i beslut 25/1 02 bl.a.: T.Ö. äger fastigheten Östra Lagnö 1:108 i Österåkers kommun. T.Ö:s talan gäller krav på betalning för tippning av 2 500 kubikmeter muddermassor från D.L:s fastighet i vatten på T.Ö:s fastighet. Sedan TR:n hade utfärdat stämning på D.L. och denne bestritt betalningsskyldighet, tog TR:n på eget initiativ i samband med muntlig förberedelse upp frågan om tvisten var en sådan tvist om vederlag för nyttjanderätt till fast egendom, som enligt 10:10 jämförd med 10:17 RB skulle handläggas av domstolen i den ort där fastigheten är, vilket i detta fall skulle innebära att Solna TR inte var behörig att handlägga tvisten utan att i stället Södra Roslags TR var rätt domstol. I det överklagade beslutet fann TR:n på närmare angivna skäl att dumpning av muddermassor på annans fastighet är ett sådant positivt begagnande av fastigheten som skall betraktas som en nyttjanderätt till fastigheten, varför Solna TR, med hänsyn till att T.Ö:s fastighet ligger i Österåkers kommun, saknade behörighet att handlägga målet om krav på betalning för dumpningen. TR:n avvisade T.Ö:s talan och ålade honom, med hänvisning till 18:5 1 st. RB, att betala D.L:s rättegångskostnader. T.Ö. har i sitt överklagande anfört följande. T.Ö. har stämt D.L. vid Solna TR. Då det var stämt vid fel forum skulle Solna TR, då den saknade behörighet, ha överlämnat målet till Södra Roslags TR enligt 10:20 a RB. Solna TR har förbisett detta och utfärdat stämning som delgetts motparten och därmed är TR:n inte behörig att överlämna målet till behörig domstol, dvs. Södra Roslags TR. T.Ö:s överklagande måste förstås så att han accepterar Solna TR:s bedömning av forumfrågan och alltså inte yrkar någon ändring av beslutet att avvisa hans talan. HovR:n saknar därvid anledning att göra en självständig prövning av forumfrågan. Mot den bakgrunden kan T.Ö:s yrkande om befrielse från skyldigheten att ersätta D.L:s rättegångskostnader i anslutning till avvisningsbeslutet inte bifallas. Det förhållandet att Solna TR inte redan i samband med att stämningsansökan kom in uppmärksammade frågan om domstolens behörighet ger inte anledning till någon annan bedömning av rättegångskostnadsfrågan. T.Ö:s andra yrkande, dvs. att målet skall hänvisas till Södra Roslags TR, måste förstås så att han begär att HovR:n skall fatta ett beslut som innebär att tvisten skall tas upp av Södra Roslags TR. I 10:20 a RB sägs att om rätten i samband med att en ansökan ges in finner att rätten saknar behörighet att ta upp målet men att en annan domstol skulle vara behörig, skall ansökan lämnas över till den domstolen, om sökanden inte har något att invända mot detta och det inte heller finns något annat skäl mot att ansökan överlämnas. Som T.Ö. själv har anfört ger bestämmelsens ordalydelse inte utrymme för en TR att besluta om överlämnande till en annan TR annat än i samband med att ansökan ges in. Solna TR har därför inte sedan stämning utfärdats varit behörig att överlämna målet till annan domstol. Någon bestämmelse som ger HovR:n möjlighet att fatta ett sådant beslut finns inte. Inte heller T.Ö:s yrkande i den delen kan därför bifallas. HovR:n avslår T.Ö:s överklagande. - T.Ö. yrkade att HD skulle upphäva avvisningsbeslutet och i första hand återförvisa målet till Solna TR och i andra hand hänvisa det till Södra Roslags TR. D.L. bestred ändring.

HD (JR:n Svensson, Lennander, Pripp och Lindeblad), på förslag av föredraganden: Skäl. Av 10:20 a RB följer att om en TR i samband med att en ansökan om stämning ges in till rätten finner att rätten saknar behörighet att ta upp målet men att en annan domstol skulle vara behörig, ansökningen skall överlämnas till den domstolen, om sökanden inte har något att invända mot detta och det inte heller finns något annat skäl mot att ansökan överlämnas. Om emellertid rätten först senare upptäcker att den inte är behörig att ta upp målet är den nämnda paragrafen inte tillämplig. Då skall rätten i stället avvisa målet varefter sökanden får föra talan mot beslutet med yrkande att den högre rätten enligt 10:20 RB hänvisar målet till den lägre rätt som är behörig. Bifalles detta yrkande fortsätter målet i den lägre rätt till vilken överrätten hänvisat och frågan om rättegångskostnaderna prövas i samband med att målet slutligt avgörs (se NJA 1999 s. 258, jfr även NJA 1997 s. 288).

I sitt överklagande till HovR:n yrkade T.Ö. att ”målet hänvisas till Södra Roslags TR, som är behörig domstol i detta mål, och att HovR:n befriar T.Ö. att ersätta D.L:s rättegångskostnader med 22 420 kr i TR:n”. Överklagandet kan inte uppfattas på annat sätt än att T.Ö. godtagit TR:ns bedömning att målet skall handläggas av TR:n på den ort där hans fastighet är belägen. Om part vid ett överklagande godtar TR:ns ståndpunkt i behörighetsfrågan behöver parten endast framställa yrkande om hänvisning (se NJA 1993 s. 119).

Såsom TR:n funnit skall den av T.Ö. väckta talan handläggas av domstolen på den ort där hans fastighet är belägen. Rätt domstol är då Södra Roslags TR. Målet skall därför hänvisas till denna domstol.

Avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut hänvisar HD målet till Södra Roslags TR.

(JR Håstad var skiljaktig beträffande motiveringen på sätt som framgår av följande yttrande: ”Kärnan i avtalet och betalningskravet är inte att D.L. under en tid skulle få uppehålla sig på T.Ö:s fastighet och där tippa muddringsmassor utan att T.Ö. för all framtid och med äganderätt skulle överta ansvaret för muddringsmassorna och förvara dem på sin fastighet. Avtalet är således snarare ett överlåtelseavtal - rörande egendom med negativt värde och därför förenat med omvänd köpeskilling, s.k. medskick - än ett nyttjanderättsavtal. TR:n borde således inte ha avvisat T.Ö:s talan.

Eftersom T.Ö. i överklagandet till HovR:n yrkade att målet hänvisades till Södra Roslags TR, bör målet inte nu återförvisas till Solna TR i enlighet med hans förstahandsgrund i HD utan i enlighet med hans andrahandsinställning här och motpartens inställning hänvisas till Södra Roslags TR.”)