NJA 2003 s. 239

En kärande väcker talan mot ett bolag med namnet A. Innan stämning utfärdas uppger käranden att svarandebolaget rätteligen heter B. Bolaget B delges stämning, varefter käranden meddelar att det var bolaget A som skulle ha svarat i målet. Fråga om svarandepart i målet.

Länsförsäkringar WASA Försäkringsaktiebolag (senare firmaändrat till Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, här kallat Länsförsäkringar) ansökte d. 22 sept. 2000 vid Göteborgs TR om stämning på Canada Maritime Ltd (i fortsättningen kallat CM) och yrkade förpliktande för CM att till Länsförsäkringar utge 295 264 kr jämte ränta. Talan grundades på att CM hade åtagit sig att utföra transport av gods tillhörigt AGA AB, att godset hade skadats under transporten och att Länsförsäkringar hade ersatt AGA för uppkomna kostnader med yrkat belopp. Länsförsäkringar åberopade ett konossement i vilket CM angavs som transportör.

TR:n anmodade Länsförsäkringar att inge ett registreringsbevis för svaranden. Länsförsäkringar ingav ett sådant bevis för det kanadensiska bolaget Canada Maritime Agencies Ltd (i fortsättningen kallat CMA) och uppgav i följebrev att detta var svarandens fullständiga firma. Härefter utfärdade TR:n stämning på CMA.

I svaromål gjorde CMA foruminvändning under hänvisning till en i konossementsvillkoren intagen jurisdiktionsklausul. CMA påpekade dessutom att konossementet angav CM som transportör och att det därför inte kunde föreligga någon tvekan om att transportlöftet hade avgetts av någon annan än den som hade blivit stämd i målet.

På fråga från Länsförsäkringar upplyste CMA att CM och CMA var två olika bolag och att CM hade hemvist i Bermuda. Sedan detta klargjorts förklarade Länsförsäkringar att dess talan fördes mot CM.

TR:n upptog med anledning härav frågan om Länsförsäkringar skulle anses ha återkallat sin talan i målet och i så fall hur rättegångskostnaderna skulle fördelas.

I slutligt beslut d. 18 juni 2001 anförde TR:n (rådmannen Jesperson): Parternas inställning.

CMA har anfört bl.a. följande. Länsförsäkringar har genom sin egen precisering av stämningsansökan föranlett att TR:n utfärdade stämning mot CMA. TR:n förelade därvid CMA att inkomma med svaromål vid äventyr av tredskodom. Inom ramen för internationella transporter är det inte ovanligt att talan förs mot ett annat bolag än det som är angivet på konossementet. Vilka skäl Länsförsäkringar haft att väcka talan mot CMA istället för CM har inte CMA haft anledning eller varit skyldigt att ifrågasätta.

Efter det att CMA gett in svaromål d. 12 dec. 2000 måste det ha stått klart för Länsförsäkringar att stämning utfärdats mot annan juridisk person än den som är angiven som transportör under aktuellt konossement. Om Länsförsäkringar valt att återkalla redan vid denna tidpunkt hade kostnaderna i målet kunnat begränsas avsevärt. Stämning i målet har utfärdats mot CMA mot vilket Länsförsäkringar uttryckligen inte längre för någon talan. Länsförsäkringar får därför anses ha återkallat sin talan mot CMA. Målet bör i vart fall på grund av Länsförsäkringars inställning avskrivas från vidare handläggning varvid CMA skall tillerkännas ersättning för sina rättegångskostnader. CMA har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 48 500 kr.

Länsförsäkringar har anfört bl.a. följande. I stämningsansökan är CM angiven som svarandepart. Grunden för käromålet är CM:s transportåtagande enligt åberopat konossement. Efter anmodan från TR:n har Länsförsäkringar gett in ett registreringsbevis för CMA i tron att detta var den fullständiga firman på det bolag som anges i stämningsansökan. Länsförsäkringars uppfattning att CM:s fullständiga firma var CMA stärktes genom att CMA är registrerad i Lloyd's Register of Shipping som ägare till fartyget "CM SUCCESS". Stämningsansökan är uttryckligen riktad mot CM. Det felaktiga registreringsbeviset medförde dock att stämning utfärdades mot ett annat bolag. Någon talan mot CMA förs emellertid inte från Länsförsäkringars sida och har heller aldrig väckts varför den heller inte kan återkallas. CMA äger kännedom om CM och borde förstått att Länsförsäkringars talan riktades mot CM. I stämningsansökan anges P.H. som ombud för CM. Det kan inte ha varit okänt för CMA att P.H. inte företräder det i en tvist med Länsförsäkringar. Som grund för käromålet anges att CM åtagit sig att utföra transporten med transportöransvar; i stämningsansökan anges att talan förs mot i konossementet angiven transportör. Då CMA inte åtagit sig något sådant borde det varit uppenbart för CMA att talan riktar sig mot CM. CMA skall stå för eventuella rättegångskostnader som uppkommit. Länsförsäkringar vitsordar 5 000 kr i rättegångskostnader för CMA; det hade kunnat undvika onödiga rättegångskostnader genom att begränsa sig till partsfrågan i stället för att utveckla avvisningsfrågan samt i svaromålet informera klart om att CMA och CM är olika juridiska personer.

Skäl Skäl för beslutet. Av i målet ingivna handlingar framgår bl.a. följande. På konossementet återfinns en firma kallad "Canada Maritime Limited". Där anges också att "ocean vessel" är "CM Success V 083".

I stämningsansökan angavs ursprungligen CM som svarande.

Sedan Länsförsäkringar lämnat in registreringsbevis för CMA samt uppgett att det var svarandens fullständiga firma utfärdades stämning mot CMA.

Den ursprungligen angivna firman är densamma som firman hos det bolag käranden nu uppger sig ha avsett stämma. I stämningsansökan anges som grund att CM åtagit sig att med transportöransvar utföra transport av godset.

Enligt 13 kap. 36 § sjölagen är en undertransportör ansvarig enligt samma regler som transportören för den del av transporten som han utför. Att CMA, som påpekats av Länsförsäkringar, är registrerad ägare till fartyget "CM SUCCESS" i Lloyd's Register of Shipping talar för att CMA haft fog för att uppfatta sig som instämd part; det är med hänsyn till bestämmelsen i sjölagen inte orealistiskt att käranden stämmer rederiet när det är fråga om skadestånd med anledning av godsskada.

Att CMA i svaromålet, med hänvisning till konossementet, anförde att det var fel part innebär inte att det stått klart för CMA att Länsförsäkringars avsikt var att stämma ett annat bolag.

Misstaget på kärandesidan, att ange fel part som svarande, har fått till följd att stämning utfärdats mot CMA, vilket måste innebära att Länsförsäkringar nu får anses ha återkallat sin talan mot CMA.

Eftersom Länsförsäkringar återkallat sin talan mot CMA, som är den part Länsförsäkringar angett vara den som skulle stämmas i målet, skall målet avskrivas. Länsförsäkringar skall därför ersätta CMA för rättegångskostnad.

Med hänsyn till samtliga omständigheter kan det inte ha stått klart för CMA, när det blev stämt, att Länsförsäkringar avsåg att stämma annan part utan det måste ha tett sig nödvändigt för CMA att göra foruminvändning första gången det förde talan i målet vid TR:n. Att Länsförsäkringar felaktigt stämt CMA skall inte drabba CMA varför Länsförsäk-ringar förpliktas ersätta CMA för rättegångskostnad med yrkat belopp, som TR:n finner skäligt.

Beslut TR:ns beslut. Målet avskrivs.

Länsförsäkringar skall ersätta CMA för rättegångskostnad med 48 500 kr.

HovR:n för Västra Sverige

Länsförsäkringar överklagade i HovR:n för Västra Sverige och yrkade att HovR:n skulle undanröja TR:ns avskrivningsbeslut och återförvisa målet till TR:n för fortsatt handläggning med CM som svarande.

Länsförsäkringar yrkade också nedsättning av betalningsskyldigheten för CMA:s rättegångskostnader vid TR:n.

HovR:n (hovrättslagmannen Fernqvist, hovrättsrådet Kragh Munck, referent, och hovrättsassessorn Wingård) meddelade d. 31 jan. 2002 följande beslut: HovR:n avslår överklagandet.

HD

Länsförsäkringar överklagade och yrkade att HD skulle återförvisa målet till TR:n för fortsatt handläggning med CM som svarande.

CMA bestred yrkandet.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Bergkvist, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl. I målet har stämning utfärdats mot CMA som är en annan juridisk person än CM, vilket bolag angavs som svarande i stämningsansökningen. Anledningen till att stämning har utfärdats mot det först nämnda bolaget är att Länsförsäkringar, efter det att TR:n begärt komplettering med registreringsbevis för svaranden, gett in ett registreringsbevis för detta bolag och förklarat att svarandens firma är Canada Maritime Agencies Ltd.

Sedan det utretts att det är fråga om två olika juridiska personer har Länsförsäkringar förklarat att talan förs mot CM och inte mot det bolag mot vilket stämning har utfärdats. TR:n har tolkat detta som en återkallelse av käromålet och har skrivit av målet.

Av 13 kap. 4 § RB följer att talan anses väckt då ansökan om stämning kom in till rätten. I stämningsansökningen, som kom in till TR:n d. 22 sept. 2000, finns uppgift om svarandens firma (Canada Maritime Ltd), adress och ombud. Yrkandet avser skadestånd på grund av en godsskada som skall ha uppkommit vid en transport av gods från Göteborg till USA. Som grund för talan anges följande: "CM har åtagit sig att med transportöransvar utföra transport av godset. Med anledning av att transportinstruktionerna inte har iakttagits har skada uppkommit på godset när det omhänderhavts av CM. Med hänsyn till skadan har kostnader uppkommit för AGA. Länsförsäkringar har ersatt AGA för dessa kostnader och därmed övertagit rätten att föra talan mot skadevållaren. Länsförsäkringar har framställt krav mot CM d. 2 juli 1999." I stämningsansökningen finns vidare en uppgift om att godset besiktigats i USA "i närvaro av CM". En kopia av konossementet är bilagd stämningsansökningen.

Av stämningsansökningen framgår klart vilken transport och skada det är fråga om. Vidare framgår att Länsförsäkringar yrkar skadestånd av svaranden i dess egenskap av transportör av godset. Länsförsäkringars förklaring att svarandens firma var en annan än den som angetts i stämningsansökningen har inte inneburit någon ändring av käromålet. Den omständig-heten att sjölagen innehåller bestämmelser om undertransportörens ansvar då transportören anlitat sådan medför inte att det kan anses ha förelegat anledning till tvekan om att Länsförsäkringars talan riktade sig mot transportören.

Mot denna bakgrund kan Länsförsäkringars förklaring att talan inte förs mot CMA inte anses innebära att Länsförsäkringar har återkallat sin talan. Länsförsäkringar har rätt att få sin talan prövad med CM som svarande. Det ankommer på TR:n att utfärda stämning mot detta bolag och att skriva av målet såvitt det avser CMA.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut undanröjer HD TR:ns avskrivningsbeslut och visar målet åter till TR:n för fortsatt behandling.

Skäl HD (JustR:n Svensson, Munck, Pripp, referent, Lindeblad och Calissendorff) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Av 13 kap. 4 § och 42 kap. 1 § RB följer att den som vill väcka talan i ett tvistemål skall ansöka om stämning. Om svaranden är en juridisk person följer av 33 kap. 1 § 1 st. och 2 st. 1 jämförda med 4 st. RB att stämningsansökningen skall innehålla uppgift om bl.a. svarandens namn och organisationsnummer samt adress där parten kan anträffas för delgivning genom stämningsman. Enligt 13 kap. 4 § 3 st. RB skall en talan anses väckt, då ansökan om stämning kom in till rätten, eller, om stämning inte krävs, då talan framställdes inför rätten.

I det nu aktuella fallet angav Länsförsäkringar i stämningsansökningen Canada Maritime Ltd (i det följande förkortat CM) som svarandepart, men något organisationsnummer för företaget fanns inte angivet. Efter det att TR:n hade infordrat registreringsbevis för företaget, gav Länsförsäkringar in ett sådant bevis men gällande Canada Maritime Agencies Ltd (i det följande förkortat CMA) och uppgav att detta var det instämda bolagets fullständiga namn. På grundval av denna uppgift utfärdade TR:n stämning mot CMA.

Allmänt måste som utgångspunkt gälla att en kärandes uppgift i en stämningsansökan om vem som är svarande i målet är en uppgift som också skall ligga till grund för målets fortsatta handläggning. Rättspraxis ger emellertid exempel på att en kärande tillåtits att rätta uppgift om vem som är svarande när den lämnade uppgiften kommit att bli felaktig (se NJA 1969 s. 533 och 1981 s. 548).

Länsförsäkringars besked till TR:n, när det infordrade registreringsbeviset för svarandebolaget lämnades in, att bolagets fullständiga firma var CMA måste uppfattas så att Länsförsäkringar av misstag hade kommit att inte helt korrekt ange svarandebolagets namn i stämningsansökningen. Fråga var endast om ett tillägg till ett i övrigt likalydande namn på svarandebolaget.

I stämningsansökningen fanns inte angivet något organisationsnummer eller annan identitetsuppgift för den däri namngivne svaranden. Tillägget till den uppgivne svarandens namn medförde inte heller någon ändring av svarandens adress, som i fråga om såväl CM som CMA angetts c/o Canada Maritime Services Ltd i Storbritannien. Med hänsyn till det ingivna registreringsbeviset och Länsförsäkringars uppgift om svarande- bolaget får TR:n därför anses ha haft grund för att uppfatta saken så att fråga varit endast om en misskrivning och tillåta justeringen av bolagets namn. Trots att den rättegångsfullmakt som Länsförsäkringar hade utfärdat i målet avsåg väckande av talan mot CM får det också med hänsyn till omständigheterna godtas att TR:n utfärdade stämning mot CMA.

Vid den tidpunkt då stämning utfärdades i målet var CMA alltså den av Länsförsäkringar uppgivne svaranden. Stämningen delgavs också CMA. Det kan inte komma i fråga att talan därefter anses väckt mot annan.

CMA har inte begärt att målet skall prövas. Länsförsäkringar och CMA är överens om att CMA inte är det bolag mot vilket Länsförsäkringars talan skall riktas. Som TR:n funnit får Länsförsäkringar därför anses ha återkallat sin talan. TR:ns av HovR:n fastställda avskrivningsbeslut skall därför stå fast.

Beslut HD:s avgörande. HD fastställer HovR:ns beslut.

HD:s beslut meddelades d. 11 juni 2003 (mål nr Ö 896-02).