NJA 2003 s. 465

Fråga om skäligheten av en tariff för ersättning enligt 47 § 2 st. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

TR:n

Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI) väckte vid Stockholms TR talan mot Hotell du Nord AB, Linköping, och yrkade förpliktande för hotellbolaget att utge 2 724 kr jämte ränta.

Hotell du Nord AB bestred käromålet.

Domskäl

TR:n (rådmannen Forsström) anförde i dom d. 25 mars 1998: Grunder. SAMI har som grund för käromålet åberopat att Hotell du Nord AB är skyldigt att jämlikt 47 § upphovsrättslagen (1960:729) utge av SAMI i enlighet med gällande tariff framräknad ersättning för sitt nyttjande av upphovsrättsligt skyddade verk. Fordran är förfallen till betalning varför Hotell du Nord AB är skyldigt att utge yrkat belopp.

Hotell du Nord AB har som grund för bestridandet invänt följande. Yrkad ersättning är oskälig. Den är dubbelt så hög som den ersättning som hotell anslutna till Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) åläggs att betala. SAMI:s agerande utgör diskriminering av Hotell du Nord AB och står i strid med förbudet mot missbruk av dominerande ställning i 19 § konkurrenslagen (1993:20). Hotell du Nord AB har erlagt ersättning i enlighet med den taxa som gäller för hotell anslutna till SHR, varför skulden är betald.

Parternas utveckling av talan

SAMI: SAMI tar tillvara upphovsmännens rättigheter. Bl.a. tillvaratas dessas rätt till ersättning för nyttjande av deras upphovsrättsligt skyddade verk. Ersättningen baseras på det faktiska utnyttjandet av verken. Den räknas fram efter en särskild tariff som tillkommit genom förhandlingar med de två hotellorganisationerna. Tariffen framförhandlades för elva år sedan, och har indexuppräknats sedan dess. 1996 skedde en större uppräkning än normalt, med 7,5 %, beroende på en lagändring om utökade rättigheter för upphovsmännen. Tariffen är etablerad på marknaden. Ungefär 500 hotell betalar idag ersättning direkt till SAMI jämlikt tariffen. Ersättning enligt tariffen utgår idag med 1 kr 76 öre per uthyrt rum och natt för hotell som inte är anslutna till SHR. Tariffen tillämpas för alla aktörer på marknaden, även hotell anslutna till SHR, som dock kommer i åtnjutande av en viss rabatt.

Den rabatt som ges enligt avtalet med SHR motsvarar SAMI:s inbesparade hanteringskostnader. Tack vare avtalet slipper SAMI teckna individuella avtal med de cirka 400 hotell som är anslutna till SHR. SAMI slipper även rapporthantering, fakturering, betalningsbevakning m.m. SAMI behöver inte heller informera hotellen om deras betalningsskyldighet. Att detta sköts av SHR, hotellens egen branschorganisation, innebär dessutom att betalningsviljan ökar. Slutligen gör SAMI räntevinster eftersom pengarna betalas in tidigare än vad som annars sannolikt skulle ha varit fallet. Sammantaget innebär detta att den till SHR lämnade rabatten fullt ut motsvarar den lägre kostnad avtalet med SHR leder till. Därutöver står SHR risken för kreditförluster gentemot SAMI, dvs. SHR träder in som gäldenär om det aktuella hotellet t.ex. går i konkurs.

Den rabatt som ges avseende ersättning för nyttjandet av upphovsrättsligt skyddade verk på hotellrum kan inte värderas särskilt. Avtalet ger en total rabatt på utnyttjandet av upphovsrättsligt skyddade verk dels på hotellrum, dels på restauranger, och dels på diskotek och nöjesanläggningar. Det är SHR som beslutar hur rabatten skall fördelas mellan de tre utnyttjandeformerna. Den totala rabatt som utgår går inte ens att jämföra med den ersättning som skulle utgå enligt tariffen för nyttjande enligt samtliga tre nyttjandeformer. Rabatten baseras nämligen inte på samma grunder. Den beräknas enbart på utnyttjande, medan ersättning enligt tariffen baseras på både utnyttjande och lokalyta. Det är således fråga om helt olika parametrar. Vidare är det tänkbart att SHR till viss del använder influtna medlemsavgifter till att subventionera avgiften till SAMI för medlemmarna.

Den ersättning som utgår enligt tariffen är inte oskäligt hög. Skäligt marknadspris bestäms av aktörerna på marknaden. Då ingen annan ersättningsskyldig under de elva år som gått sedan tariffen fastställdes invänt mot densamma får den fastställda ersättningen anses utgöra skäligt marknadspris.

SAMI bestrider slutligen att den aktuella rabatten utgör missbruk av dominerande ställning. Enligt 19 § konkurrenslagen krävs för att en rabatt skall utgöra missbruk av dominerande ställning att den innebär att olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa aktörer får en konkurrensnackdel. Enligt stadgad praxis tillåts differentierade rabatter om de motsvaras av inbesparade kostnader. Transaktionerna är då nämligen inte likvärdiga. I det här aktuella fallet har avtalet med SHR nämligen lett till inbesparade kostnader för SAMI som fullt ut motsvarar rabatten. Följaktligen är det inte fråga om likvärdiga transaktioner, varför rabatten är tillåten. Tvärtom skulle det utgöra diskriminering av de hotell som är anslutna till SHR om Hotell du Nord AB skulle betala enligt samma taxa som de, då detta skulle innebära att lika villkor skulle tillämpas för olika transaktioner. De hotell som erhåller rabatten har utfört en motprestation genom att betala medlemsavgiften till SHR. Medlemsavgiften utgör cirka 1 % av de totala lönekostnaderna.

Hotell du Nord AB: Den ersättning Hotell du Nord AB ålagts att betala är oskäligt hög. Det kan inte vitsordas att den rabatt som ges till hotell anslutna till SHR motsvaras av inbesparade kostnader för SAMI. De kostnader SAMI har för fakturering m.m. är inte så stora som SAMI vill göra gällande. Hotell du Nord AB har efter inhämtande av upplysningar från Faktab Finans AB, som sköter fakturering m.m. åt SAMI, erfarit att detta företag debiterar 39 kr per hanterad faktura, en hanteringskostnad som inte ens är i närheten av den av SAMI påstådda. Hotell du Nord AB kan medge en ökad hanteringskostnad om 5 % för hotell som inte är anslutna till SHR.

Hotell du Nord AB gör vidare gällande att avtalet mellan SAMI och SHR skall vara vägledande för övriga aktörer på marknaden i enlighet med vad som t.ex. gäller för lönebildning och hyressättning. Hotell du Nord AB vill slutligen peka på att den uppräkning som skedde 1996 med enligt SAMI:s uppgift 7,5 % i själva verket ledde till en avgiftshöjning för Hotell du Nord AB med 12 %, medan de hotell som är anslutna till SHR fick en avgiftssänkning på 8 %, något som ytterligare visar SAMI:s diskriminerande prissättning.

Domskäl. Enligt 47 § upphovsrättslagen (1960:729) har utövande konstnärer rätt till ersättning när ljudupptagning används vid ljudradio- eller televisionsutsändning eller vid annat offentligt framförande. Förfarandet att göra musik tillgänglig för hotellgäster genom att i hotellrummen utplacera radio- och TV-apparater utgör offentligt framförande i upphovsrättslagens mening (NJA 1980 s. 123). Ersättningskravet får enligt andra stycket samma lagrum göras gällande gentemot vidareutsändaren endast genom sådana organisationer som företräder ett flertal svenska utövande konstnärer eller framställare. SAMI är en sådan organisation.

Hotell du Nord AB har inte bestritt ersättningsskyldigheten i sig utan endast ersättningens storlek. Hotellet har därvid hävdat att ersättningen är oskälig. SAMI:s prissättning liksom dess lämnande av rabatt till hotell anslutna till SHR strider enligt hotellets uppfattning mot förbudet mot missbruk av dominerande ställning i 19 § konkurrenslagen, närmare bestämt punkt 1 om förbud mot oskäliga affärsvillkor och punkt 3 om förbud mot diskriminering.

Den ersättning om 1 kr 76 öre per uthyrt rum och natt som SAMI begärt utgår enligt en tariff som framförhandlats mellan SAMI och de två ledande hotellorganisationerna. Den har således inte ensidigt fastställts av SAMI utan i samråd med hotellens egna branschorganisationer. Tariffen tillämpas för alla aktörer på marknaden. Som jämförelse kan nämnas att vid beräkning av skäligt vederlag för utnyttjande enligt 54 § upphovsrättslagen gällande tariffer och kollektivöverenskommelser kan läggas till grund för beräkningen (se Olsson, Upphovsrättslagstiftningen, 1996 s. 374).

Vad avser Hotell du Nord AB:s påstående att SAMI:s agerande utgör missbruk av dominerande ställning jämlikt 19 § konkurrenslagen gör TR:n följande bedömning. Enligt 3 § konkurrenslagen avses med företag fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur, som dock inte får bestå i myndighetsutövning. SAMI, som bedriver verksamhet av ekonomisk natur, får i enlighet härmed anses utgöra ett företag. SAMI får vidare, som ensam företrädare för de artister och musiker för vilka den aktuella ersättningen utkrävs, anses ha en dominerande ställning på marknaden. 19 § konkurrenslagen är därmed principiellt tillämplig.

Hotell du Nord AB har anfört att SAMI:s agerande strider mot 19 § första punkten alternativt tredje punkten konkurrenslagen. Enligt första punkten kan missbruk av dominerande ställning bestå i att direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor. Som TR:n tidigare konstaterat har den aktuella ersättningen framförhandlats i samråd med de två ledande branschorganisationerna. Ersättningen får i enlighet härmed anses motsvara skäligt marknadspris. TR:n finner därför inte att förfarandet utgör missbruk av dominerande ställning enligt 19 § första punkten konkurrenslagen.

Enligt tredje punkten kan missbruk av dominerande ställning bestå i att tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartners får en konkurrensnackdel. TR:n gör i denna del följande bedömning. Till att börja med kan konstateras att rabatten erhålles genom medlemskap i SHR och efter fördelning av SHR. Det står varje hotell fritt att avgöra om det vill bli medlem i SHR, och genom erläggande av medlemsavgift komma i åtnjutande av de förmåner som är förknippade med medlemskapet. Det har inte påståtts från Hotell du Nord AB att hotellet skulle ha förvägrats medlemskap i SHR. Möjligheten att erhålla rabatten står således öppen för samtliga hotell på marknaden.

SAMI har uppgett att den rabatt som lämnats till hotell anslutna till SHR motsvarar SAMI:s inbesparade hanteringskostnader, och i detalj redogjort för vad de inbesparade kostnaderna bestått i. Hotell du Nord AB har inte framlagt utredning som talar mot SAMI:s påståenden i denna del. SAMI:s uppgifter skall därför tas för goda. Prisdifferentiering av ett dominerande företag är godtagbart om prisskillnaden mellan olika köpare motsvarar den skillnad i kostnad som uppstår för säljaren genom köparnas olika sätt att köpa (se prop. 1992/93:56 s. 87). Det har konstaterats att den av SAMI lämnade rabatten till SHR och därigenom dess medlemmar haft sin motsvarighet i inbesparade kostnader för SAMI. Den lämnade rabatten är sålunda godtagbar. Käromålet skall därför bifallas.

Domslut

Domslut. Hotell du Nord AB skall till SAMI utge 2 724 kr jämte ränta.

Hotell du Nord AB överklagade domen i Svea HovR, som i beslut d. 14 jan. 1999 inte meddelade prövningstillstånd. HovR:ns beslut överklagades av Hotell du Nord AB. HD meddelade d. 20 jan. 2000, med ändring av HovR:ns beslut, tillstånd till målets prövning i HovR:n (NJA 2000 C 1).

Hotell du Nord AB yrkade i HovR:n ogillande av SAMI:s talan.

SAMI bestred ändring i TR:ns dom.

HovR:n (f.d. hovrättslagmannen Lars Persson, hovrättsrådet Beergrehn och tf. hovrättsassessorn Démery, referent) anförde i dom d. 11 mars 2002: Domskäl. I HovR:n har parterna till stöd för sin talan åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som vid TR:n.

SAMI har i HovR:n påpekat att den till skillnad mot vad som antecknats i TR:ns dom tillvaratar de utövande konstnärernas rättigheter och att den i målet aktuella tariffen tillkommit efter förhandlingar med en hotell- och en restaurangorganisation, samt tillagt att organisationerna senare gått ihop och bildat SHR.

HovR:n gör följande bedömning.

Målet rör ersättningsskyldighet enligt 47 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) eller närmare bestämt vilken ersättning som skall utgå när ljudupptagning används vid ljudradio- eller televisionsutsändning eller vid annat offentligt framförande.

Ersättningens storlek regleras inte i upphovsrättslagen utan bestäms antingen genom avtal eller, om avtal saknas, efter vad som kan anses skäligt.

Hotellbolaget har inte invänt mot ersättningsskyldigheten som sådan men har hävdat att SAMI:s ersättningsanspråk är oskäligt högt. Som i och för sig skälig ersättning har hotellbolaget i HovR:n förklarat sig kunna vitsorda 1 kr per uthyrt rum och natt.

Enligt hotellbolaget är ersättningsanspråket oskäligt främst därför att hotell som är anslutna till SHR i praktiken betalar en betydligt lägre ersättning till SAMI än övriga hotell, ett förfarande som enligt hotellbolaget också strider mot förbudet mot missbruk av dominerande ställning i 19 § konkurrenslagen (1993:20).

Oavsett om en överträdelse av förbudet mot missbruk av dominerande ställning har skett kan detta emellertid inte tillmätas någon omedelbar civilrättslig betydelse i målet (jfr också 7 § konkurrenslagen). Att vid prissättning tillämpa olika villkor för samma eller likvärdig prestation kan dock vara en omständighet som talar för att den högre ersättningen inte är skälig.

Det är i målet ostridigt att SAMI år 1987 tillsammans med de vid denna tid ledande hotell- och restaurangorganisationerna framförhandlade en tariff för offentligt nyttjande av upphovsrättsligt skyddad musik och att tariffen därefter på visst sätt har indexuppräknats. Anledning till annat antagande än att tariffen tagits fram utifrån objektiva kriterier, såsom t.ex. öppethållande och beläggning, har inte framkommit. Överenskommelsen om tariffen kom, fram till år 1996, att i praktiken tillämpas av samtliga aktörer på marknaden. Enligt HovR:ns mening får sådan ersättning som följer av en efter förhandling avtalad tariff anses utgöra skälig ersättning om inte särskilda omständigheter talar däremot.

Också det ramavtal som träffades år 1996 mellan SAMI och SHR utgick enligt SAMI från den aktuella tariffen men baserades delvis på andra kriterier. Avtalet kom att för SHR:s medlemmar innebära en i förhållande till tariffen lägre ersättningsnivå. Det kan visserligen i sig förefalla anmärkningsvärt att SHR:s medlemmar, i varje fall i praktiken, betalar en lägre ersättning. Enligt HovR:ns mening har emellertid ingenting framkommit i målet som ger anledning att anta annat än att överenskommelsen hade sin grund i rent affärsmässiga överväganden och att SAMI blev kompenserad för lägre intäkter genom bl.a. minskade hanteringskostnader.

Med hänsyn till det nu anförda finner HovR:n sammantaget att den av SAMI begärda ersättningen får anses skälig. TR:ns domslut skall därför fastställas. Det kan anmärkas att det enligt HovR:ns mening saknas anledning att pröva om SAMI:s agerande i förhållande till SHR i och för sig kan anses förenligt med konkurrenslagens bestämmelser.

Domslut

Domslut. HovR:n fastställer TR:ns domslut.

Hotell du Nord AB överklagade och yrkade ogillande av SAMI:s talan.

SAMI bestred ändring.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Bergkvist, föreslog i betänkande följande dom: Domskäl. Målet rör ersättning enligt 47 § upphovsrättslagen för vidaresändning av ljudupptagningar i radio och TV. I målet aktualiseras frågan huruvida konkurrenslagens bestämmelser om missbruk av en dominerande ställning (19 §) är av betydelse vid bedömningen av om den yrkade ersättningen är skälig. Även om det inte är fråga om en konkurrensrättslig tvist ankommer det på domstolen att pröva en invändning om att ett förfarande strider mot konkurrenslagen och vilken inverkan detta i så fall har på den tvist som domstolen har att avgöra.

Bakgrunden till tvisten är att Hotell du Nord AB betalat endast en del av det av SAMI fakturerade beloppet för vidaresändning av ljudupptagningar i radio och TV på hotellrum avseende år 1996.

Hotell du Nord AB har mot SAMI:s krav invänt att den begärda ersättningen är oskälig. Hotell du Nord AB har åberopat att hotell som är anslutna till Sveriges hotell- och restaurangföretagare (SHR) betalar en lägre ersättning än den som SAMI begär av Hotell du Nord AB, som inte är medlem i SHR. Skillnaden uppgick år 1996 enligt Hotell du Nord AB till 91 öre per uthyrd natt och rum. Det belopp som Hotell du Nord har betalat motsvarar den ersättning per uthyrd natt och rum som SHR- anslutna hotell betalar. Hotell du Nord AB har anfört att SAMI missbrukar sin dominerande ställning genom att tillämpa olika priser beroende på om hotellet är medlem av SHR eller inte.

Det är ostridigt att SAMI som ensam företrädare för de ersättningsberättigade har en dominerande ställning på den relevanta marknaden. För användarna - hotellen - finns det ingen annan avtalspart.

Av utredningen i målet framgår att den tariff som tillämpas gentemot hotell som inte är anslutna till SHR är ett resultat av förhandlingar mellan SAMI och föregångare till SHR. Mellan SAMI och SHR gäller numera ett avtal som ger SHR ett lägre pris genom en s.k. paketrabatt vilken SHR fördelar mellan hotell, restauranger och diskotek som är medlemmar i SHR. SAMI har anfört att den totala rabatten var något lägre än skillnaden mellan tariffen (1 kr 76 öre per uthyrd natt och rum) och det pris som SHR-anslutna hotell betalar (85 öre per uthyrd natt och rum).

Den omständigheten att tariffen har förhandlats fram mellan SAMI och branschorganisationer utesluter inte att tariffen kan anses vara oskälig. Bedömningen måste göras i ljuset av hur tariffen tillämpas av SAMI. Avtalet med SHR om rabatt eller en lägre prisnivå innebär att tariffen inte längre tillämpas mellan de parter som förhandlade fram den. Däremot tillämpas den i förhållande till hotell som inte företräds av den branschorganisation som förhandlade med SAMI. Detta innebär att hotell som valt att inte vara medlemmar i SHR missgynnas, vilket i sin tur kan antas påverka konkurrensen i hotellbranschen. Det saknar betydelse för bedömningen om medlemskap i SHR står öppet för alla hotell. Det finns inget krav på att användarna skall vara organiserade och förhandla kollektivt. I realiteten innebär emellertid SAMI:s agerande att de enskilda hotellens enda möjlighet att påverka priset är att gå med i SHR.

SAMI har anfört att rabatten till SHR motsvaras av minskade administrationskostnader. Hotell du Nord AB har bestritt detta. SAMI har redogjort för i vilka avseenden kostnaderna har minskat och har uppgett att besparingen uppgår till i vart fall 700 000 kr per år. Någon bevisning som styrker dessa påståenden har inte åberopats. Även om avtalet innebär administrativa fördelar för SAMI som medför lägre kostnader och motiverar en viss rabatt är det inte visat att besparingen uppgår till omkring hälften av det pris som annars tas ut av SAMI, som för övrigt har framhållit att dess administrationskostnader ligger på en låg nivå.

SAMI:s agerande innebär att hotell som inte är anslutna till SHR diskrimineras på ett sätt som inte är tillåtet enligt 19 § 3 konkurrenslagen. Den av SAMI begärda ersättningen kan därför inte anses vara skälig.

I HovR:ns dom har antecknats att Hotell du Nord AB som i och för sig skälig ersättning har vitsordat 1 kr per uthyrd natt och rum. Eftersom fråga i målet endast är om ersättningens storlek innebär detta i princip ett medgivande att betala det beloppet till SAMI. Det är dock mot bakgrund av hur inställningen har redovisats i HovR:ns dom oklart om Hotell du Nord AB har avsett att göra ett processuellt medgivande av ett visst belopp. Oavsett hur det förhåller sig därmed saknas anledning att bestämma ersättningen till ett lägre belopp än 1 kr per uthyrd natt och rum.

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom förpliktar HD Hotell du Nord AB att till SAMI betala 449 kr jämte ränta.

HD (JustR:n Lars K. Beckman, Munck, Victor, Dahllöf och Lindeblad, referent) beslöt följande dom: Domskäl. Målet rör ersättning enligt 47 § upphovsrättslagen (1960:729) för vidaresändning av ljudupptagningar i radio och TV. Bestämmelsen utgör en inskränkning i ensamrätten enligt 45 och 46 §§ samma lag beträffande användning av ljudupptagningar för offentligt framförande och de utövande konstnärerna och framställarna har i sådana fall enbart en ersättningsrätt. Gentemot den som vidareutsänder ljudupptagningar kan ersättningsrätten endast göras gällande av organisationer som företräder ett flertal svenska utövande konstnärer eller framställare. I praktiken är det SAMI som i detta avseende företräder de utövande konstnärerna.

Bakgrunden till tvisten är att Hotell du Nord AB för år 1996 betalat endast en del av det av SAMI fakturerade beloppet för vidaresändning av ljudupptagningar i radio och TV på hotellrum.

Hotell du Nord AB har mot SAMI:s krav invänt att den begärda ersättningen är oskälig. Hotell du Nord AB har därvid åberopat att hotell som är anslutna till Sveriges hotell- och restaurangföretagare (SHR) betalar en lägre ersättning än den som SAMI begär av Hotell du Nord AB, som inte är medlem av SHR. Skillnaden uppgick år 1996 enligt Hotell du Nord AB till 91 öre per uthyrd natt och rum. Det belopp som Hotell du Nord AB har betalat motsvarar den ersättning som de hotell som är anslutna till SHR betalar. Hotell du Nord AB har anfört att SAMI missbrukat sin dominerande ställning genom att tillämpa olika priser beroende på om hotellet är medlem av SHR eller inte.

Mellan SAMI och Hotell du Nord AB fanns inte något särskilt avtal om storleken på den ersättning som skulle utgå för vidaresändning enligt 47 § 2 st. upphovsrättslagen. Ersättningen skall då bestämmas till belopp som med hänsyn till samtliga omständigheter kan anses skäligt (jfr NJA 1968 s. 104).

Av utredningen i målet framgår att den tariff enligt vilken Hotell du Nord AB har fakturerats var ett resultat av förhandlingar mellan SAMI samt Hotellförbundet och Restaurangförbundet, vilka senare slogs samman och bildade SHR. Det får normalt anses föreligga en presumtion för att en sådan med representativa branschorganisationer framförhandlad tariff är skälig och att det åligger den som påstår motsatsen att bevisa sitt påstående.

Mellan SAMI och SHR gällde emellertid ett avtal som gav SHR ett lägre pris genom en s.k. paketrabatt vilken SHR fördelade mellan hotell, restauranger och diskotek som var medlemmar av SHR. Ett motsvarande rabattavtal ingicks mellan SAMI och SHR:s föregångare redan i samband med att tariffen förhandlades fram. Den tariff enligt vilken Hotell du Nord AB fakturerats har alltså i praktiken endast tillämpats i förhållande till företag som inte är anslutna till de förhandlande branschorganisationerna. SAMI har således använt två olika ersättningssystem med skilda ersättningsnivåer.

Helt oberoende av om denna differentierade prissättning kan anses ha innefattat missbruk av en dominerande ställning i konkurrenslagstiftningens mening får det under sådana förhållanden anses ankomma på SAMI att visa att den högre ersättning som SAMI begärt av Hotell du Nord AB ändå är skälig.

SAMI har anfört att den totala rabatten till SHR var något lägre än skillnaden mellan tariffen (1 kr 76 öre per uthyrd natt och rum) och det pris som SHR-anslutna hotell betalar (85 öre per uthyrd natt och rum). Vidare har SAMI gjort gällande att rabatten motsvaras av minskade administrationskostnader och andra fördelar för SAMI. Hotell du Nord AB har bestritt detta. SAMI har redogjort för i vilka avseenden kostnaderna har minskat och har uppgett att besparingen uppgår till i vart fall 700 000 kr per år. Någon utredning som styrker dessa påståenden har inte åberopats. Varken tariffavtalet eller rabattavtalet har presenterats i målet och det framgår inte ens hur stor rabatten är. Även om rabattavtalet otvivelaktigt innebär fördelar för SAMI som medför lägre kostnader och motiverar en viss rabatt finns det inte tillräckligt underlag för antagande att besparingen uppgår till omkring hälften av det pris som SAMI annars tar ut.

Med hänsyn till det anförda kan SAMI inte i målet anses ha visat att ersättningen enligt tariffavtalet är skälig.

I HovR:ns dom har antecknats att Hotell du Nord AB som i och för sig skälig ersättning har vitsordat 1 kr per uthyrd natt och rum. I avsaknad av underlag för skälighetsbedömningen finns det inte anledning att bestämma ersättningen till ett annat belopp.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom bestämmer HD det belopp som Hotell du Nord AB har att utge till SAMI till 449 kr jämte ränta.

HD:s dom meddelades d. 28 okt. 2003 (mål nr T 1477-02).