NJA 2004 s. 644

En hovrätt avvisade en målsägandes överklagande beträffande påföljden i en brottmålsdom, med åberopande av att den påföljden genom en ny, lagakraftvunnen dom undanröjts och ersatts av en annan påföljd. Sedan resning av denna senare dom beviljats såvitt avser påföljdsdelen, har hinder för hovrättens prövning av överklagande inte ansetts föreligga.

Göteborgs tingsrätt dömde den 5 februari 2003 R.R.W. för våld mot tjänsteman enligt 17 kap. 1 § BrB till villkorlig dom och dagsböter samt ålade honom att betala skadestånd till målsäganden N.T.

Hovrätten för Västra Sverige

N.T. överklagade i Hovrätten för Västra Sverige och yrkade att R.R.W. skulle dömas till fängelse och att skadeståndsbeloppet skulle höjas. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd i fråga om skadeståndet.

Den 25 augusti 2003 dömde tingsrätten R.R.W. för ytterligare brott. I domen undanröjde tingsrätten den tidigare meddelade villkorliga domen och bestämde påföljden för den samlade brottsligheten till skyddstillsyn. Denna dom vann laga kraft.

Med anledning av N.T:s överklagande av domen den 5 februari 2003 i påföljdsdelen meddelade hovrätten (hovrättslagmannen Sigvard Helin samt hovrättsråden Åke Thimfors och Britta Ekström) den 9 januari 2004 följande beslut:

Genom Göteborgs tingsrätts nya, lagakraftvunna dom har den påföljd som N.T. i detta mål yrkat ändring av undanröjts och ersatts med annan påföljd. Vid sådant förhållande kan överklagandet inte föranleda bifall till N.T:s yrkande om fängelse.

Hovrätten avvisar N.T:s överklagande såvitt nu är i fråga.

Högsta domstolen

N.T. överklagade och yrkade undanröjande av hovrättens avvisningsbeslut.

På ansökan av åklagare tog hovrätten upp frågan om resning i det mål vari tingsrätten hade meddelat dom den 25 augusti 2003. I beslut den 6 april 2004 konstaterade hovrätten att tingsrätten i sin dom hade undanröjt den villkorliga domen av den 5 februari 2003, trots att denna inte hade vunnit laga kraft. Denna rättstillämpning stred uppenbarligen mot 34 kap. 1 § 3 BrB. Hovrätten beviljade därför resning i det den 25 augusti 2003 avgjorda målet såvitt gällde frågan om bestämmande av påföljd och undanröjande av tidigare ådömd villkorlig dom samt förordnade att målet i dessa delar skulle tas upp på nytt vid tingsrätten.

Sedan målet återupptagits meddelade tingsrätten dom den 10 maj 2004. I denna dom bestämdes påföljden för de i målet prövade brotten - utan undanröjande av den villkorliga domen - till skyddstillsyn.

Målet i HD avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Katarina Delin, föreslog i betänkande följande beslut:

Skäl

R.R.W. dömdes - - - se HD:s beslut - - - aktuella brottsligheten. Den domen har vunnit laga kraft.

Med hänsyn till det anförda föreligger inte längre hinder mot prövning av N.T:s överklagande. Hovrättens avvisningsbeslut skall därför undanröjas och målet visas åter till hovrätten för fortsatt behandling.

Domslut

HD:s avgörande

HD undanröjer hovrättens beslut och visar målet åter till hovrätten för fortsatt behandling.

Domskäl

HD (justitieråden Lennander, Regner, referent, Blomstrand, Nyström och Virdesten) meddelade den 16 november 2004 följande beslut:

R.R.W. dömdes den 5 februari 2003 av Göteborgs tingsrätt för våld mot tjänsteman varvid, såvitt nu är av intresse, påföljden bestämdes till villkorlig dom och dagsböter. N.T. överklagade, i egenskap av målsägande, tingsrättens dom och yrkade att R.R.W. skulle dömas till fängelse.

I samband med att R.R.W. därefter dömdes för annan brottslighet undanröjde Göteborgs tingsrätt i dom den 25 augusti 2003 i mål B 7837- 03 den villkorliga domen och bestämde gemensam påföljd för den samlade brottsligheten. Den domen vann laga kraft.

I sitt beslut den 9 januari 2004 avvisade hovrätten N.T:s överklagande, med åberopande av att den påföljd som N.T. yrkat ändrad hade undanröjts genom en lagakraftvunnen dom och ersatts med en annan påföljd.

Hovrätten har i ett beslut den 6 april 2004 beviljat resning i Göteborgs tingsrätts mål B 7837-03 i den del av målet som avser förordnandet om undanröjande av villkorlig dom och i fråga om bestämmande av påföljd. Därefter har Göteborgs tingsrätt i dom den 10 maj 2004 i mål B 3807-04, med ändring av tingsrättens dom i mål B 7837-03, bestämt påföljd för den i det målet aktuella brottsligheten. Hovrättens beslut om resning och tingsrättens dom den 10 maj 2004 har vunnit laga kraft.

Med hänsyn till det anförda föreligger inte längre hinder mot prövning av N.T:s överklagande. Hovrättens avvisningsbeslut skall därför upphävas.

Domslut

HD:s avgörande

HD upphäver hovrättens avvisningsbeslut.

HD:s beslut meddelat: den 16 november 2004.

Mål nr: Ö 545-04.

Lagrum: 30 kap. 9 § RB.