NJA 2005 s. 706

Prövningstillstånd i hovrätt krävs inte vid överklagande av tingsrätts avvisning av ett överklagande av kronofogdemyndighets utmätningsbeslut.

Kronofogdemyndigheten i Kalmar, Växjökontoret, utmätte den 28 april 2004 på ansökan av staten och Nordea Bank Sverige AB R.B:s hälftendel i fastigheten Växjö Sånnestorp 3:23.

Utmätningen överklagades i Växjö tingsrätt av S.B., som ägde den andra hälften i fastigheten. Tingsrätten avvisade i beslut den 1 juli 2004 S.B:s överklagande med motiveringen att S.B. inte hade ”något av rättsordningen i den här frågan erkänt intresse” i den del av fastigheten som ägdes av R.B.

Göta hovrätt

S.B. överklagade tingsrättens beslut i Göta hovrätt.

Hovrätten (hovrättslagmannen Jan Carrick, referent, samt hovrättsråden Göran Olsson och Björn Karlsson) fann i beslut den 23 juli 2004 inte skäl att meddela prövningstillstånd. Tingsrättens avgörande skulle därmed stå fast.

Högsta domstolen

S.B. överklagade och yrkade, som han fick förstås, att HD skulle med undanröjande av hovrättens beslut återförvisa målet till hovrätten för fortsatt behandling.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Domskäl

HD (justitieråden Munck, Blomstrand, Pripp, Lundius, referent, och Calissendorff) meddelade den 26 oktober 2005 följande beslut:

Skäl

S.B. och R.B. äger hälften var av fastigheten Växjö Sånnestorp 3:23. Sedan kronofogdemyndigheten utmätt R.B:s andel i fastigheten, överklagade S.B. kronofogdemyndighetens beslut. Tingsrätten avvisade S.B:s överklagande under åberopande av att han inte hade något av rättsordningen erkänt intresse i frågan. S.B. överklagade tingsrättens beslut varefter hovrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Fråga är nu om det skulle ha fordrats prövningstillstånd i hovrätten för att hovrätten skulle pröva överklagandet.

Enligt 18 kap. 16 a § UB gäller som huvudregel att det krävs prövningstillstånd för att hovrätt skall få pröva ett överklagande av tingsrättens beslut i ett utmätningsärende. I andra stycket görs undantag bl.a. för överklagande som avser beslut genom vilket ett överklagande har avvisats. Undantagen i andra stycket sägs i förarbetena ha haft sin förebild i de undantag som anges i 49 kap. 12 § andra stycket RB (se prop. 1992/ 93:216 s. 94).

Enligt 49 kap. 12 § RB krävs inte prövningstillstånd i hovrätten bl.a. när ett överklagande avser ett beslut genom vilket ett överklagande avvisats. Undantaget avser här sådana beslut varigenom tingsrätt avvisat ett överklagande av tingsrättens eget avgörande därför att överklagandet inte skett i rätt tid. Motsvarande ordning gäller vid överklagande till HD av hovrätts beslut att avvisa ett överklagande av en dom eller ett beslut av hovrätten när överklagandet kommit in för sent, se 54 kap. 9 och 17 §§. Däremot krävs prövningstillstånd i HD, när hovrätten avvisat ett överklagande av tingsrätts dom eller beslut.

I mål som handläggs enligt UB är kronofogdemyndigheten första instans. Det är enligt 18 kap. 9 § UB kronofogdemyndigheten som prövar om överklagandet gjorts i rätt tid. Kronofogdemyndigheten får avvisa överklagandet endast på den grunden att det skett för sent. Överklagande av ett sådant beslut av kronofogdemyndigheten sker hos tingsrätten. Tingsrättens möjligheter att avvisa ett överklagande av kronofogdemyndighetens beslut regleras i 10 § lagen (1996:242) om domstolsärenden. Bestämmelsen skall tillämpas bl.a. i fall där det föreligger brist i partsbehörighet. Brist i klagorätten föranleder avvisning. (Se Fitger, Lagen om domstolsärenden, En kommentar, s. 111 ff.) Om tingsrätten då uttrycker sig så att den avvisar överklagandet eller att den avvisar klagandens talan i målet kan inte ha någon saklig betydelse.

I utsökningsmål är tingsrätten andra instans till skillnad från vad som gäller för tvistemål. Om UB:s ordning för överklagande av avvisningsbeslut skulle överensstämma med RB:s reglering, skulle undantaget från kravet på prövningstillstånd i hovrätten avse enbart sådana fall då tingsrätten avvisat ett överklagande av sitt eget beslut som för sent inkommet. Prövning i hovrätten av ett överklagande av ett beslut där tingsrätt avvisat ett överklagande av kronofogdemyndighets beslut skulle däremot kräva prövningstillstånd i hovrätten. En sådan distinktion mellan tingsrätts avvisning av överklagande av dess eget avgörande och tingsrättens avvisning av överklagande av kronofogdemyndighets beslut kan emellertid inte härledas ur 18 kap. 16 a § UB.

Bestämmelserna om prövningstillstånd i hovrätt begränsar en parts rätt att få ett överklagande prövat av hovrätten. När det gäller en bestämmelse av det slaget bör inte ordalagen frångås till klagandens nackdel, oavsett vad som kan antas ha varit avsikten med bestämmelsen. Av det förut anförda framgår att ordalagen av den aktuella bestämmelsen inte lämnar utrymme för annan tolkning än att prövningstillstånd är obehövligt för fall då tingsrätt avvisat ett överklagande, vare sig det är fråga om ett överklagande av tingsrättens eget eller av kronofogdemyndighetens avgörande.

Vid nu angivna förhållanden skall hovrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd undanröjas och målet återförvisas till hovrätten.

Domslut

HD:s avgörande

HD undanröjer hovrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd och visar målet åter till hovrätten för fortsatt behandling.

HD:s beslut meddelat: den 26 oktober 2005.

Mål nr: Ö 3501-04.

Lagrum: 18 kap. 16 a § UB.