NJA 2008 s. 650

Fråga om rätt för den misstänkte att få en avskrift av förundersökningsprotokollet och om offentlig försvarares rätt att få ersättning för utlägg för en sådan avskrift. (23 kap. 21 § fjärde stycket och 31 kap. 9 § rättegångsbalken.)

Advokaten R.H. var förordnad till offentlig försvarare för T.S. i mål om grovt narkotikabrott m.m., i vilket allmän åklagare väckte åtal mot denne vid Uppsala tingsrätt. R.H. hade - förutom ett exemplar till sig själv - beställt en kopia av det slutliga förundersökningsprotokollet till T.S. Någon avgift för denna kopia hade polismyndigheten inte fakturerat, när tingsrätten meddelade dom i målet den 15 juli 2005, i vilken T.S. dömdes för narkotikabrott av normalgraden och ringa.

Svea hovrätt

Såväl åklagaren som T.S. överklagade i Svea hovrätt. R.H. yrkade i hovrätten bl.a. ersättning för kopian till T.S. av förundersökningsprotokollet med 1 164 kr, avseende den avgift som polismyndigheten debiterat i faktura dagtecknad den 7 september 2005 och som R.H. betalat.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsrådet Ingela Halvorsen, f.d. hovrättsrådet Jan-Olov Swahn och tf. hovrättsassessorn Lucas Eriksson samt två nämndemän) anförde i dom den 10 oktober 2005 - i vilken i själva saken tingsrättens dom fastställdes - i anledning bl.a. av R.H:s yrkande om ersättning för utlägget om 1 164 kr: Försvararna har yrkat ersättning för kostnad för varsin extra kopia av förundersökningen. Av utredningen framgår att begäran framställts och kopiorna lämnats ut redan under målets handläggning i tingsrätten. Ersättningen skulle de rätteligen ha yrkat redan i tingsrätten. Yrkandena är sålunda för sent framställda och kan därför inte bifallas.

Högsta domstolen

R.H. överklagade och yrkade att HD skulle tillerkänna honom ersättning av allmänna medel för försvaret av T.S. med - utöver tidigare fastställt belopp - 1 164 kr för utlägg.

Justitiekanslern motsatte sig inte ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Håkan Lundquist, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut:

Domskäl

Skäl

R.H. var offentlig försvarare för T.S., misstänkt för grovt narkotikabrott m.m. På begäran fick han av polismyndigheten en extra kopia av förundersökningsprotokollet för att han och T.S. skulle ha var sitt exemplar. Sedan T.S. överklagat tingsrättens dom och målet handlades i hovrätten fakturerade polismyndigheten R.H. 1 164 kr för kopiering av protokollet. R.H. begärde ersättning för kostnaden som ett utlägg. I det nu överklagade beslutet nekade hovrätten honom ersättning med motiveringen att ersättning borde ha begärts redan i tingsrätten och att yrkandet alltså framställts för sent.

En offentlig försvarare som vill få ersättning för sitt uppdrag skall enligt grunderna för 31 kap. 9 § RB framställa ett yrkande om ersättning innan handläggningen vid rätten avslutas och uppge vari kostnaden består. Om försvararen inte gör det har han eller hon därefter i allmänhet inte rätt till ersättning för en kostnad som uppkommit vid samma rätt.

När en försvarare av polismyndigheten beställer en kopia av förundersökningsprotokollet kan en kostnad för kopian anses uppkomma tidigast då myndigheten bestämmer att en avgift för den skall tas ut. I detta fall framgår inte annat än att polismyndigheten först i samband med faktureringen den 7 september 2005 bestämde att så skulle ske. Vid den tidpunkten handlades målet i hovrätten. Även om den åtgärd som föranledde kostnaden vidtogs tidigare, får därför kostnaden för kopian anses ha uppkommit där. R.H:s yrkande har alltså inte framställts för sent.

Detta innebär att hovrätten borde ha tagit ställning till om kostnaden för kopian är ett ersättningsgillt utlägg enligt 21 kap. 10 § RB. Felet kan dock utan olägenhet avhjälpas i HD.

I 23 kap. 21 § fjärde stycket RB föreskrivs att den misstänkte eller hans försvarare, så snart åtal har beslutats, har rätt att på begäran få en avskrift av protokoll eller anteckningar från förundersökningen. Om offentlig försvarare har förordnats skall enligt samma lagrum en avskrift utan särskild begäran lämnas eller sändas till denne.

Detta får anses innebära att såväl den tilltalade som försvararen har rätt att efter åtalsbeslutet på begäran få ett exemplar av förundersökningsprotokollet utan att behöva betala någon avgift. Även om försvararen fått ett exemplar av protokollet har alltså den tilltalade själv alltid rätt att på begäran få ett eget exemplar utan avgift. (Se Fitger, Rättegångsbalken, suppl. 57 nov. 2007, s. 23:74 c och JO 1996/97 s. 72.) Rätten till ett avgiftsfritt exemplar enligt RB:s bestämmelser gäller dock endast ett exemplar åt var och en.

Vidare innebär nyssnämnda bestämmelser motsatsvis att det på grund av RB inte finns någon ovillkorlig rätt, vare sig för den misstänkte eller försvararen, att få ut ett exemplar av förundersökningsprotokollet innan beslut i åtalsfrågan har fattats. Detta hindrar dock inte att en kopia på begäran ändå lämnas ut. I avgiftsfrågan får bestämmelsen i 21 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) anses innebära att den misstänkte och försvararen inte behöver betala för ett exemplar åt var och en (jfr regeringens förordningsmotiv 1992:3, s. 20).

Av handlingarna i detta mål framgår inte om åklagaren hade beslutat i åtalsfrågan när R.H. beställde kopian åt T.S., men det får anses framgå att denne inte tidigare fått något exemplar av förundersökningsprotokollet. I enlighet med det nyss anförda skulle därför T.S. inte behöva betala någon avgift för sin kopia.

Detta innebär emellertid inte att R.H:s kostnad för kopian utan vidare kan anses onödig. Ofta är det motiverat av rättssäkerhetsskäl att den misstänkte och försvararen har var sitt exemplar av förundersökningsprotokollet, särskilt när utredningen är omfattande. En försvarare som bedömer att klienten bör ha ett eget exemplar måste själva kunna beställa en kopia åt klienten i stället för att be honom eller henne att själv vända sig till myndigheten, i synnerhet när klienten är häktad. Uppstår det en kostnad för kopian får det i allmänhet anses skäligt att den ersätts av allmänna medel. När det sedan gäller fördelningen av rättegångskostnaderna i ett fall då den tilltalade haft rätt till avgiftsfrihet, bör den tilltalade inte åläggas att ersätta staten för kostnaden, även om han eller hon döms för brottet.

I detta fall saknas anledning anta annat än att kopian av protokollet behövdes för R.H:s fullgörande av sitt uppdrag som offentlig försvarare åt T.S. Hans kostnad för kopian får därför anses vara ett ersättningsgillt utlägg.

På grund av det anförda bör R.H:s överklagande bifallas.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut tillerkänner HD R.H. ersättning av allmänna medel för försvaret av T.S. i hovrätten med - utöver tidigare fastställt belopp - 1 164 kr för utlägg. Denna kostnad skall stanna på staten.

Domskäl

HD (justitieråden Johan Munck, Leif Thorsson, Torgny Håstad, Anna Skarhed, referent, och Gudmund Toijer) meddelade den 3 juni 2008 följande beslut:

Skäl

R.H. var förordnad som offentlig försvarare för T.S. i mål om grovt narkotikabrott m.m. Sedan han fått en avskrift av förundersökningsprotokollet begärde och erhöll han från polismyndigheten en extra kopia av protokollet, för att han och T.S. skulle ha var sitt exemplar. Sedan T.S. överklagat tingsrättens dom och medan målet handlades i hovrätten fakturerade polismyndigheten R.H. 1 164 kr för kopiering av förundersökningsprotokollet. När handläggningen avslutades i hovrätten begärde R.H. ersättning för kostnaden som ett utlägg. I det nu överklagade beslutet har hovrätten nekat honom ersättning med motiveringen att ersättning borde ha begärts redan vid tingsrätten och att yrkandet alltså framställts för sent.

I 23 kap. 21 § fjärde stycket första meningen RB föreskrivs att den misstänkte eller hans försvarare, så snart åtal beslutats, har rätt att på begäran få en avskrift av protokoll eller anteckningar från förundersökningen. Om offentlig försvarare har förordnats skall enligt andra meningen i samma lagrum en avskrift utan särskild begäran lämnas eller sändas till denne. Bestämmelsen får, trots att ordalydelsen skulle kunna ges en annan tolkning, av rättssäkerhetsskäl anses innebära att också den misstänkte har rätt att efter åtalsbeslutet på begäran få ett exemplar av förundersökningsprotokollet utan att behöva betala någon avgift. (Se Fitger, Rättegångsbalken, suppl. 58 febr. 2008, s. 23:74 c och JO 1996/97 s. 72 samt 21 § andra stycket avgiftsförordningen, 1992:191, och regeringens förordningsmotiv 1992:3, s. 20.)

Av handlingarna i detta mål framgår inte om åklagaren hade beslutat i åtalsfrågan när R.H. beställde den extra kopian, men det får anses framgå att beställningen avsåg det slutliga förundersökningsprotokollet och att T.S. inte tidigare hade fått något exemplar av detta.

På nu anförda skäl och då R.H. har uppgett att han inte visste att polismyndigheten avsåg att i detta fall ta ut en avgift för det extra exemplaret av förundersökningsprotokollet får R.H. anses ha haft giltig ursäkt att framställa ersättningsyrkandet först i hovrätten.

Att polismyndigheten av de skäl som ovan har angetts inte borde ha tagit betalt för den extra kopian av förundersökningsprotokollet innebär inte att R.H:s utlägg för kopian utan vidare kan anses som onödigt. Det kan visserligen sägas att R.H. kunde ha överklagat polismyndighetens avgiftsbeslut men med beaktande av den osäkerhet som förelegat om den rätta tolkningen av bestämmelsen i 23 kap. 21 § fjärde stycket RB kan hans underlåtenhet härvidlag inte läggas honom till last. Det saknas anledning anta annat än att kopian av protokollet behövdes för R.H:s fullgörande av sitt uppdrag som offentlig försvarare åt T.S. Kostnaden för kopian får därmed anses utgöra ett ersättningsgillt utlägg.

R.H:s överklagande skall därför bifallas.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut tillerkänner HD R.H. ersättning av allmänna medel för försvaret av T.S. med - utöver tidigare fastställt belopp - 1 164 kr för utlägg. Denna kostnad skall stanna på staten.

HD:s beslut meddelat: den 3 juni 2008.

Mål nr: Ö 4349-05.

Lagrum: 21 kap. 10 §, 23 kap. 21 § fjärde stycket och 31 kap. 9 § RB samt 21 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).

Rättsfall: NJA 1977 s. 232 och NJA 2007 s. 839.