NJA 2015 s. 693

En offentlig försvarare som får ett förundersökningsprotokoll i elektronisk form har rätt till ersättning för utskrift av protokollet.

Umeå tingsrätt

M.L. var förordnad som offentlig försvarare i ett mål vid Umeå tingsrätt. I kostnadsräkning begärde han ersättning, utom för arbete och tidsspillan, för utlägg 106 kr, avseende utskrift av förundersökningsprotokoll.

Tingsrätten (ordförande lagmannen Agneta Ögren) tillerkände i beslut i dom den 13 december 2013 M.L. begärd ersättning för arbete och tidsspillan men avslog hans yrkande om ersättning för utlägg. Som skäl anförde tingsrätten: Enligt 21 kap. 10 § RB har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning av allmänna medel för bl.a. utlägg som uppdraget krävt. Såväl åklagarna som anställda vid tingsrätten har anpassat sig till att använda förundersökningar i digital form utan krav på utskrift. Samma krav bör kunna ställas på en advokat som uppträder som offentlig försvarare. Väljer advokaten att skriva ut förundersökningen på papper är det ett val den enskilde advokaten gör. Det är dock inte skäligt att ersättning för detta ska utgå av allmänna medel.

Hovrätten för Övre Norrland

M.L. överklagade tingsrättens beslut i Hovrätten för Övre Norrland och yrkade att hovrätten skulle tillerkänna honom ersättning för utlägg om 106 kr.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Susanne Möller och Katarina Brodin, referent, samt hovrättsassessorn Malin Bergström) anförde i beslut den 30 juni 2014 följande.

Skäl

M.L. har till stöd för sitt överklagande anfört bl.a. följande. Han erhöll ett skriftligt utkast till förundersökning från polisen den 28 oktober 2013 med begäran om yttrande senast den 6 november 2013. Efter yttrandetidens utgång färdigställdes förundersökningen. Den 15 november 2013 skickade tingsrätten den färdiga förundersökningen till honom per e-post. Han skrev ut ett exemplar till sig och ett till klienten. - Tingsrätten har i allt större utsträckning börjat hantera utsändandet av förundersökningar på detta sätt. I sådana fall brukar utskriften av förundersökningen ombesörjas av advokatbyrån och ersättning för utskriften begäras som ett utlägg i kostnadsräkningen. Ersättningen för detta har också tidigare utdömts av tingsrätten. Någon begäran om att få den färdiga förundersökningen i skriftlig form från tingsrätten har därför inte gjorts. Begäran om att få den färdiga förundersökningen från polis eller åklagare har inte heller framställts av samma skäl. - En offentlig försvarare har alltid rätt till ett exemplar av förundersökningen på papper, och ett avsteg från det kräver godkännande inte bara från polis och åklagare utan också från ombuden. Sådant godkännande har inte lämnats i förevarande fall. Tingsrätten synes förespråka att ombuden såväl som de tilltalade ska ha möjlighet att ta del av och även hantera protokollen elektroniskt. En sådan ordning är svår att genomföra i praktiken särskilt i mål med omfattande förundersökningsmaterial där det finns behov av att kunna göra markeringar och minnesanteckningar i texten. Dessutom har inte alla misstänkta tillgång till dator och internet.

Hovrättens bedömning

Enligt 21 kap. 10 § första stycket RB har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning av allmänna medel för bl.a. de utlägg som uppdraget krävt. Enligt fast praxis får dock offentliga försvarare inte särskild ersättning för bl.a. kostnader för kopiering eftersom sådana allmänna kontorskostnader anses bli ersatta inom ramen för det arvode som betalas i målet.

Kostnad för utskrift av förundersökningsprotokoll utgör dock enligt hovrättens bedömning inte en allmän kontorskostnad mot bakgrund av att rätten att utfå avskrift av förundersökningsprotokoll är specialreglerad på sätt som redogörs för nedan (jfr dock en annan bedömning i RH 2013:57). Något skäl att lämna M.L:s begäran utan bifall på den grunden föreligger därmed inte. Det kan i detta sammanhang noteras att den s.k. brottmålstaxan inte är tillämplig i detta mål.

Frågan blir i stället om försvararen i alla lägen har rätt att utfå en avgiftsfri papperskopia av förundersökningsprotokollet och mot den bakgrunden även har rätt att tillerkännas ersättning för utlägg för utskrift av ett protokoll för det fall en sådan papperskopia inte har tillhandahållits.

I 45 kap. 7 § RB stadgas att om förundersökning har ägt rum i målet ska åklagaren, då åtalet väcks eller så snart som möjligt därefter, till rättten ge in bl.a. protokoll eller anteckningar från förundersökningen. Lagrummet ändrades den 1 juli 2012 på så sätt att kravet på att förundersökningen skulle ges in i utskrift togs bort. Detta utgjorde ett led i arbetet med att införa ett elektroniskt informationsflöde i brottmålsprocessen och ge åklagarna en möjlighet att ge in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna på elektronisk väg.

Av 23 kap. 21 § fjärde stycket RB följer att den misstänkte eller hans försvarare har, så snart åtal har väckts, rätt att på begäran få en avskrift av protokoll eller anteckningar från förundersökningen. Har en offentlig försvarare förordnats för den misstänkte ska en avskrift utan särskild begäran lämnas eller sändas till försvarare (en sådan avskrift ska vara avgiftsfri, se 21 § andra stycket avgiftsförordningen, 1992:191).

Innan beslut om åtal fattas ska protokollet över den förundersökning som verkställts före beslutet ha fått sin slutliga avfattning. I allmänhet är det åklagaren som ser till att den misstänkte och försvararen får sina exemplar, men om någon blir förordnad först efter det att åtal väckts får han eller hon oftast sitt exemplar från domstolen (jfr Fitger m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 23 kap. 21 § RB samt 23 § förundersökningskungörelsen). Trots att åklagaren numera har rätt att ge in förundersökningar till domstolen elektroniskt kvarstår samtidigt regleringen i 23 kap. 21 § fjärde stycket RB helt oförändrad. Bestämmelsen var inte föremål för några överväganden i lagstiftningsärendet rörande elektroniskt informationsflöde i brottmålsprocessen. I propositionen framfördes endast att någon förändring inte var aktuell när det gällde försvararnas rätt att få en avskrift av förundersökningsprotokollet eller vem som har ansvaret för att så sker. Advokatsamfundet framförde att en försvarare som själv behöver göra en utskrift av förundersökningsprotokollet har rätt till skälig ersättning för detta och att ett förtydligande med den innebörden borde föras in i Domstolsverkets författningssamling, vilket var något som inte ansågs ankomma på regeringen (se prop. 2011/12:126 s. 14 f.). Någon sådan ändring i Domstolsverkets författningssamling har inte skett.

Begreppet ”avskrift” har historiskt sett inneburit att den offentlige försvararen fått en papperskopia av förundersökningen. Frågan är om en ”avskrift” av förundersökningsprotokollet, trots den oförändrade ordalydelsen i aktuellt lagrum, ändå skulle kunna utges elektroniskt. Enligt hovrättens bedömning kan lagrummet inte tolkas på det sättet (se även Svea hovrätts beslut den 2 september 2011 i mål Ö 2818-11, jämför dock JO:s beslut den 27 februari 2014, dnr 472-2013, där det uttalas bl.a. att JO anser att begreppet är teknikneutralt). Det finns dock inte något som hindrar att ett förundersökningsprotokoll ändå skickas per e-post om det är lämpligt att så sker (jfr 10 § förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut). Vid en sådan bedömning är försvararens önskemål naturligtvis av betydelse.

Mot bakgrund av ovan anförda finner hovrätten att en försvarare har rätt att på sätt som anges i 23 kap. 21 § fjärde stycket RB utfå en avgiftsfri papperskopia av förundersökningen, d.v.s. i vissa fall först efter begäran.

I detta fall blev M.L. förordnad som offentlig försvarare redan under förundersökningen. Enligt uppgift erhöll han dock inget slutligt förundersökningsprotokoll från åklagare eller polis innan åtal väcktes, vilket normalt sett sker. Efter att stämning utfärdats har tingsrätten skickat ut protokollet per e-post.

Eftersom försvararen redan var förordnad innan åtal väcktes, kan tingsrätten i normalfallet utgå ifrån att han eller hon redan har fått del av förundersökningsprotokollet via polis eller åklagare. I en sådan situation har det inte funnits skäl för tingsrätten att skicka en papperskopia till försvararen utan att särskild begäran om detta har framställts. Någon sådan begäran har försvararen inte framställt. Eftersom han inte har uttömt de möjligheter som funnits till en kostnadsfri avskrift, ska tingsrättens beslut fastställas (jfr Göta hovrätts beslut den 13 november 2013 i mål Ö 1529-13 och Svea hovrätts beslut den 2 september 2011 i mål Ö 2818-11).

Tingsrättens beslut ska således fastställas.

Beslut

Hovrätten fastställer tingsrättens beslut.

Högsta domstolen

M.L. överklagade hovrättens beslut och yrkade att HD skulle tillerkänna honom ersättning av allmänna medel för utlägg med 106 kr exklusive mervärdesskatt.

Justitiekanslern motsatte sig att hovrättens beslut ändrades.

Sveriges Advokatsamfund avgav yttrande.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Martin Prosell, föreslog i betänkande följande beslut:

Domskäl

Skäl

Bakgrund

1-2. Motsvarar i huvudsak punkterna 1 och 2 i HD:s beslut.

Rättslig reglering

3-5. Motsvarar i huvudsak punkterna 3-6 i HD:s beslut.

Rätten till avgiftsfria kopior i pappersformat

6.

En viss osäkerhet har uppstått om hur 23 kap. 21 § sista stycket RB ska tolkas efter att möjligheten för åklagare att ge in förundersökningsprotokoll elektroniskt infördes. Någon förändring i den bestämmelsen gjordes inte i samband med lagändringen (jfr prop. 2011/12:126 s. 14-15).

7.

Både försvararen och den misstänkte är fria från avgift för ett exemplar av kopia eller avskrift av bl.a. protokoll vid förundersökning (se 21 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) och NJA 2008 s. 650). Sammantaget måste regleringen förstås på så sätt att det finns en rätt för den tilltalade och den offentliga försvararen att efter begäran få en avgiftsfri kopia i pappersformat (jfr JO 2014/15 s. 58).

8.

Enligt 10 § förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. kan ett förundersökningsprotokoll tillhandahållas i elektronisk form om det är lämpligt. När en offentlig försvarare har förordnats innan åtal väcks har dessutom den offentliga försvararen i vissa fall redan fått en utskrift av förundersökningsprotokollet från polis eller åklagare i samband med slutdelgivning av förundersökningen. Det kan därför inte finnas någon skyldighet för tingsrätten att utan begäran skicka en papperskopia till den offentliga försvararen eller efterforska om en sådan önskas. Det kan tvärtom vara så att tillgången till ett processmaterial i elektronisk form i vissa fall säkerställer att parterna i målet är likställda (jfr prop. 2014/15:148 s. 114). Det bör därför ankomma på den offentliga försvararen att begära en papperskopia om ett sådant behov finns.

Allmänna kontorskostnader och normala kostnader för fotokopiering

9.

En annan fråga är om det vid egna utskrifter av förundersökningsprotokoll bör utgå ersättning för utlägg till den offentliga försvararen. Kostnader för kopiering och andra normala kontorskostnader anses ingå i arvodet (allmänna kontorskostnader) förutom i den mån sådana kostnader ligger utanför det normala. Om brottmålstaxan är tillämplig i målet gäller föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt (DVFS 2014:20). Av 4 § i nämnd föreskrift framgår att arvodet omfattar ersättning för allt arbete i målet samt normala kostnader för telefon, fotokopiering m.m. Av 5 § framgår att avvikelse från brottmålstaxan får ske om onormalt stora kostnader för telefon, fotokopiering m.m. uppkommit i målet.

10.

Avgiftsfriheten för försvararen och den tilltalade för ett exemplar av kopia eller avskrift av förundersökningsprotokoll är såsom tidigare påpekat specialreglerad i 21 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). Denna särreglering får anses innebära att kostnader för utskrifter av förundersökningsprotokoll inte kan anses omfattas av de allmänna kontorskostnaderna. Någon skillnad i synsätt när brottmålstaxan är tillämplig bör inte gälla. Det finns av dessa skäl i och för sig inga hinder mot att tillerkänna ersättning till den offentliga försvararen för utläggen.

I vilka fall bör den offentliga försvararen ha rätt till ersättning för utskrifter?

11.

Av 21 kap. 7 § RB framgår att försvararen med nit och omsorg ska tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning.

12.

I vissa fall kan det finnas ett behov både för den tilltalade och försvararen att ha tillgång till ett utskrivet exemplar av förundersökningsprotokollet. Det kan för försvararen handla om att kunna göra markeringar i exempelvis nedtecknade förhör eller på fotografier. En försvarare har också i många fall, särskilt i mål som handläggs med förtur, ett skyndsamt behov av ett förundersökningsprotokoll i lämpligt format. För den tilltalade kan ett utskrivet förundersökningsprotokoll vara avgörande för om det över huvud taget föreligger en rimlig möjlighet för honom eller henne att kunna ta del av förundersökningen. Om den tilltalade sitter frihetsberövad eller saknar exempelvis en dator kan möjligheten att läsa förundersökningsprotokollet i elektronisk form vara begränsad.

13.

Detta talar för att rätten att ta del av ett förundersökningsprotokoll i pappersformat inte bör försvåras. Ersättning för utlägg bör därför inte begränsas endast till de fall då den offentliga försvararen har ett omedelbart behov av ett protokoll. En sådan begränsning kan också innebära avvägnings- och bevissvårigheter som leder till processkostnader. Avgörande för ersättningsfrågan bör inte heller vara om en myndighet eller den offentliga försvararen själv skrivit ut protokollen.

14.

Någon större risk för missbruk av rätten till ersättning för utskrifter kan inte befaras. En uppgift från den offentliga försvararen om att det funnits ett behov av att skriva ut förundersökningsprotokoll bör normalt godtas. Den schablon för avgifter som används av myndigheter för utlämnande av allmänna handlingar kan tjäna som vägledning vid bestämmande av ett skäligt belopp (se 16 § i avgiftsförordningen (1992:191)).

Bedömningen i detta fall

15.

Det saknas anledning att anta annat än att kopian av protokollet behövdes för M.L:s fullgörande av sitt uppdrag som offentlig försvarare. M.L. har inte yrkat ersättning för ett belopp som överstiger vad som skulle utgå som avgift enligt bestämmelsen i 16 § avgiftsförordningen (1992:191). Beloppet är skäligt och hans yrkande om ytterligare ersättning för utlägg om 106 kr exklusive mervärdesskatt ska därför bifallas.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut tillerkänner HD M.L. - utöver tidigare fastställt belopp - 133 kr av allmänna medel. Av beloppet avser 106 kr utlägg och 27 kr mervärdesskatt. Staten ska svara för kostnaden.

Domskäl

HD (justitieråden Marianne Lundius, Kerstin Calissendorff, Göran Lambertz, Dag Mattsson och Anders Eka, referent) meddelade den 3 november 2015 följande slutliga beslut:

Skäl

Bakgrund

1.

M.L. förordnades som offentlig försvarare i ett mål om misshandel. Sedan åtal i målet hade väckts skickade tingsrätten förundersökningsprotokollet till honom med e-post. M.L. skrev ut två exemplar av protokollet, ett till sig själv och ett till sin klient. Han begärde vid tingsrätten ersättning som utlägg för de kostnader som utskrifterna hade medfört. Av kostnadsräkningen framgick att M.L:s ersättningsanspråk motsvarade två kronor per utskriven sida. På grund av en felsummering kom dock det slutliga yrkandet att uppgå till endast 106 kr exklusive mervärdesskatt, trots att utskriften enligt kostnadsräkningen bestod av totalt 103 sidor. Brottmålstaxan var inte tillämplig vid bestämmande av M.L:s ersättning.

2.

Både tingsrätten och hovrätten har avslagit M.L:s begäran om ersättning för utskrift av förundersökningsprotokollet. Enligt hovrätten har M.L. i och för sig haft rätt att få en papperskopia av förundersökningsprotokollet utan kostnad. Han har dock enligt hovrätten inte rätt att få ersättning för utskrift av protokollet eftersom han inte uttömt de möjligheter som funnits att hos polis, åklagare eller tingsrätt kostnadsfritt få en papperskopia.

Rättslig reglering

3.

Om förundersökning har ägt rum i målet ska enligt 45 kap. 7 § RB, då åtalet väcks eller så snart som möjligt därefter, åklagaren till rätten ge in bl.a. protokoll eller anteckningar från förundersökningen. Bestämmelsen ändrades den 1 juli 2012. Tidigare angavs att handlingarna skulle ges in i utskrift. Skälet till ändringen var att det skulle bli möjligt för åklagare att ge in bl.a. förundersökningsprotokoll på elektronisk väg (se prop. 2011/12:126 s. 13 f.).

4.

En försvarare eller en misstänkt har enligt 23 kap. 21 § fjärde stycket RB, så snart åtal har beslutats, rätt att på begäran få en avskrift av protokoll eller anteckningar från förundersökningen. Om en offentlig försvarare har förordnats för den misstänkte, ska en avskrift utan särskild begäran lämnas eller sändas till försvararen. Bestämmelsen i rättegångsbalken kompletteras av 21 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191), där det framgår att misstänkta och deras försvarare är befriade från avgift för en kopia eller en avskrift av ett förundersökningsprotokoll.

5.

Av 10 § förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. följer att förundersökningsprotokoll och andra handlingar kan tillhandahållas i elektronisk form, om det är lämpligt.

6.

Enligt 21 kap. 10 § första stycket RB har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning av allmänna medel för bl.a. utlägg som uppdraget har krävt. Av tredje stycket framgår att den offentliga försvararens arvode i vissa fall ska bestämmas enligt en taxa (brottmålstaxan).

Vad innebär rätten till en avskrift enligt 23 kap. 21 § RB?

7.

Ordet avskrift har funnits i bestämmelsen sedan rättegångsbalkens tillkomst år 1942. Det torde knappast vid den tiden ha förespeglat lagstiftaren att innehållet i en handling skulle kunna tillhandahållas på något annat sätt än på papper. Och även om avskrifter efterhand kom att ersättas med kopierade handlingar har det hela tiden varit fråga om pappershandlingar. Bestämmelsen i 23 kap. 21 § fjärde stycket får därför anses innefatta en rätt att få handlingarna i pappersform. (Jfr rättsfallet NJA 2008 s. 650, som utgår från att det finns en rätt att få en papperskopia av ett förundersökningsprotokoll.)

8.

Bakom rätten för misstänkta och deras försvarare att få kopior av förundersökningen ligger rättssäkerhetsskäl. Det förhållandet att 45 kap. 7 § RB har ändrats i syfte att möjliggöra för åklagare att till domstol elektroniskt översända förundersökningsprotokollet bör därför inte påverka omfattningen av denna rätt. Inget tyder heller på att det funnits någon avsikt från lagstiftarens sida att rätten att få kopia av protokollet skulle påverkas av denna förändring (se prop. 2011/12:126 s. 14 f.).

9.

Misstänkta och deras försvarare har alltså rätt att på begäran få en papperskopia av förundersökningsprotokollet och domstolen ska, om en offentlig försvarare har förordnats, utan särskild begäran lämna eller sända en papperskopia till försvararen.

Kan förundersökningsprotokoll ändå översändas elektroniskt?

10.

Som har framgått medger 10 § förordningen om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. i och för sig att förundersökningsprotokoll skickas i elektronisk form, om detta bedöms vara lämpligt. Å ena sidan innebär alltså regeln i rättegångsbalken en rätt till en papperskopia, å andra sidan öppnar förordningen för elektroniskt översändande.

11.

Regleringen kan förefalla motstridig och det finns skäl för en praktiskt fungerande ordning, där också fördelarna med elektroniskt översändande kan tas tillvara. Det är dessutom förmodligen så att många offentliga försvarare hellre ser att förundersökningsprotokoll översänds med e-post än med vanlig post. Det framstår därför inte som motiverat att domstolar alltid måste sända protokollet i pappersform.

Kan en offentlig försvarare få rätt till ersättning för utskrift av ett förundersökningsprotokoll som har översänts i elektronisk form?

12.

När det gäller en offentlig försvarares rätt till ersättning för utlägg enligt 21 kap. 10 § första stycket RB är utgångspunkten att allmänna kontorskostnader ingår i arvodet i den mån dessa kostnader inte kan sägas ligga utanför det normala (jfr bl.a. NJA 1977 s. 337). När brottmålstaxan är tillämplig gäller att arvodet omfattar ersättning för allt arbete i målet samt normala kostnader för telefon, fotokopiering m.m. Avvikelse kan ske om onormalt stora kostnader har uppkommit i målet. (Se 4 och 5 §§ Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt, DVFS 2014:20.)

13.

En offentlig försvarare är som framgått enligt 21 § andra stycket avgiftsförordningen befriad från avgift för ett exemplar av en kopia eller en avskrift av ett förundersökningsprotokoll. När rätten till ersättning för utlägg har övervägts av lagstiftaren har kostnader för utskrift av förundersökningsprotokollet följaktligen inte funnits med i bedömningen av vad som bör betraktas som allmänna kontorskostnader. Något hinder att som utlägg utge ersättning för sådana kostnader finns därför inte. Detta synsätt bör gälla även när brottmålstaxan är tillämplig.

Slutsatser rörande rätten till ersättning för utskrift av förundersökningsprotokoll

14.

Om en domstol har skickat förundersökningsprotokollet i elektronisk form bör den offentlige försvararen, som en konsekvens av rätten att kostnadsfritt få en kopia i pappersformat, ha rätt till ersättning för en utskrift av materialet. Denna rätt bör också i förekommande fall innefatta en rätt till ersättning för en utskrift till klienten.

15.

Ersättning till den försvarare som gjort en utskrift ska utgå som utlägg. För att åstadkomma en praktisk hantering bör ersättningen grundas på en schablon. Det faller sig då naturligt att utgå från de principer som följer av 16 § avgiftsförordningen. Ersättning bör dock utgå med samma belopp för varje utskriven sida.

Bedömningen i detta fall

16.

Av det anförda följer att M.L. är berättigad till ersättning av allmänna medel för de utlägg som uppkommit genom att han har skrivit ut förundersökningsprotokollet till sig själv och till sin klient.

17.

Eftersom M.L:s yrkande inte överstiger två kronor per sida har han rätt till ersättning i enlighet med sitt yrkande. Hovrättens beslut ska ändras i enlighet med detta.

Domslut

HD:s avgörande

HD ändrar hovrättens beslut och förordnar att M.L. ska få ersättning av allmänna medel med ytterligare 133 kr. Av beloppet avser 106 kr utlägg och 27 kr mervärdesskatt. Staten ska svara för kostnaden.

HD:s beslut meddelat: den 3 november 2015.

Mål nr: Ö 3531-14.

Lagrum: 21 kap. 10 § och 23 kap. 21 § RB.

Rättsfall: NJA 2008 s. 650.