RH 2021:7

En offentlig försvarare har begärt ersättning för bl.a. utlägg, varav 70 kr avsåg utskrift av en häktningsframställan och en häktningspromemoria om totalt 35 sidor. Hovrätten har inte ansett att det funnits stöd för att utsträcka rätten till ersättning för utskrift av förundersökningsprotokoll till att även avse utskrift av handlingar på förundersökningsstadiet, dvs. i tiden före åtal beslutats.

Linköpings tingsrätt

För sitt arbete som offentlig försvarare begärde B.I. ersättning för bl.a. utlägg, varav 70 kr avsåg utskrift av en häktningsframställan och en häktningspromemoria om totalt 35 sidor.

Tingsrätten (rådmannen Annica Kullander samt nämndemännen Kerstin Elf, Marie Pettersson och Per Vretman) beslutade den 28 augusti 2020 att B.I. inte skulle få ersättning för utskrift av häktningsframställningen och häktningspromemorian och anförde i den delen följande.

DOMSKÄL

– – –

När det gäller en offentlig försvarares rätt till ersättning för utlägg enligt 21 kap 10 § första stycket rättegångsbalken är utgångspunkten att allmänna kontorskostnader ingår i arvodet, där ett undantag finns för utskrift av förundersökningsprotokollet när det skickats i elektronisk form till försvararen (se NJA 2015 s. 693 samt bland annat Göta hovrätts beslut den 2 juni 2020 i mål nr Ö 1695-20, jfr Högsta förvaltningsdomstolens beslut i HFD 2019:71). Ersättning ska därmed inte utgå för utskrift av häktningsframställan och häktningspromemoria.

– – –

B.I. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle tillerkänna honom begärd ersättning.

Justitiekanslern yttrade sig och anförde att B.I. inte skulle erhålla ersättning för utskrift av en häktningsframställan och en häktningspromemoria.

Hovrätten (hovrättslagmannen Carina Tolke, hovrättsrådet Stellan Gylestam och tf. hovrättsassessorn Robert Ingemarsson, referent) avslog i beslut den 20 november 2020 överklagandet och anförde följande.

SKÄL

– – –

När det gäller frågan om B.I. ska tillerkännas ersättning för utlägg gör hovrätten följande överväganden. Av rättsfallet NJA 2015 s. 693 framgår att en offentlig försvarare har rätt till ersättning för en utskrift av förundersökningsprotokollet om en domstol har skickat materialet i elektronisk form. Ersättningen ska utgå som utlägg. B.I. har begärt ersättning för utskrift den 27 april 2020 av en häktningsframställan och en häktningspromemoria. Stämningsansökan inlämnades till tingsrätten av åklagaren den 29 juli 2020. Frågan är om samma principer som Högsta domstolen anlagt i rättsfallet från 2015 ska användas när det gäller utskrift av handlingar under förundersökningen.

Enligt 23 kap. 21 a § första stycket rättegångsbalken har en misstänkt och försvararen rätt att på begäran få en papperskopia av protokoll eller anteckningar från förundersökningen, dock med begränsningen att åtal ska ha beslutats (se Lindberg, Rättegångsbalk, Lexino, 1 september 2019, 23 kap. 21 a § rättegångsbalken. Jfr även rättsfallet NJA 2008 s. 650). En ovillkorlig rätt till en kopia gäller endast i förhållande till förundersökningsprotokollet eller sådana anteckningar som enligt 23 kap. 21 § fjärde stycket rättegångsbalken kan föras i stället för ett protokoll (se prop. 2016/17:68 s. 109). Eftersom åtal som huvudregel inte beslutats när en häktningsframställan och en häktningspromemoria upprättas finns det inte någon ovillkorlig rätt för en försvarare att få en papperskopia av handlingarna. Detta talar för att ersättning inte heller ska utgå för utlägg som avser egen utskrift av handlingarna. Uttalandet i förarbetena att det är förundersökningsprotokoll eller jämförbar handling som avses i 23 kap. 21 a § första stycket rättegångsbalken talar också för att ersättning inte ska utgå för utskrift av annat förundersökningsmaterial.

Enligt 24 kap. 9 a § rättegångsbalken har den som anhålls eller häktas rätt att ta del av de omständigheter som ligger till grund för beslutet om anhållande eller häktning. Enligt förarbetena till bestämmelsen innebär detta inte att den misstänkte har rätt till en egen kopia av materialet. Syftet är att utredningsmaterialet ska tillhandahållas på det sätt som bedöms mest lämpligt i det enskilda fallet (se prop. 2013/14:157 s. 28). Även detta talar för att en försvarare inte har rätt till ersättning för utskrift av utredningshandlingar och andra handlingar på förundersökningsstadiet.

Vid en helhetsbedömning av det som redogjorts för i det föregående anser hovrätten att det inte finns stöd för att utsträcka rätten till ersättning för utskrift av förundersökningsprotokoll till att även avse utskrift av handlingar på förundersökningsstadiet, dvs. i tiden före åtal beslutats. B.I. ska därmed inte tillerkännas ytterligare ersättning för utlägg. Sammanfattningsvis ska B.I.:s överklagande avslås.

– – –