NJA 2009 not 58

P.K. mot B.M.K. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om underhållsbidrag.

Den 21:a. 58.(Ö 1836-09) P.K. mot B.M.K. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om underhållsbidrag.

P.K. och B.M.K. har tidigare varit gifta med varandra. År 2005 träffade de ett avtal om underhållsbidrag om 7 000 kr per månad från P.K. till B.M.K.

P.K. yrkade vidVästmanlands tingsrättatt det mellan parterna träffade avtalet om underhållsbidrag skulle jämkas till 0 kr eller i andra hand till det lägre belopp än avtalat som tingsrätten fann skäligt. B.M.K. yrkade att beloppet skulle jämkas till 12 530 kr eller i andra hand det belopp mellan 7 000 kr och 12 530 kr som tingsrätten fann skäligt.

Tingsrättenfastställde i domden 21 november 2008 det underhållsbidrag som P.K. skall betala till B.M.K. till 3 500 kr per månad.

P.K. överklagade domen iSvea hovrätt, som i beslut den 19 mars 2009 inte meddelade prövningstillstånd. Tingsrättens dom stod därför fast.

P.K. yrkade att HD skulle meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten. B.M.K. bestred yrkandet.

Föredragandenföreslog att HD skulle meddela följande beslut. Skäl. Tingsrätten har funnit att det underhållsbidrag som P.K. ska betala till B.M.K. skäligen ska jämkas till hälften av avtalat belopp. P.K. hade begärt jämkning med ett större belopp än så. Tingsrätten motiverade sitt beslut bl.a. med att det måste beaktas att en viss löneutveckling på B.M.K:s sida borde ha kunnat förutses när avtalet om underhållsbidrag slöts. Hovrätten har därefter vägrat P.K. prövningstillstånd.

P.K. har i HD hävdat att tingsrätten gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel genom att grunda sin dom på andra omständigheter än parterna åberopat och att hovrätten därför bort meddela honom prövningstillstånd.

Såvitt framgår av handlingarna gjorde inte B.M.K. vid tingsrätten gällande att en viss löneutveckling på hennes sida borde ha kunnat förutses när avtalet slöts. Med hänsyn till vad som var åberopat i rättegången saknade tingsrätten därmed anledning att behandla frågan om framtida löneutveckling.

Av 17 kap. 3 § andra meningen RB framgår att när saken är sådan att förlikning därom är tillåten, dom ej får grundas på omständighet som inte av part åberopats till grund för hans eller hennes talan. Vid tingsrätten har därför förekommit ett sådant rättegångsfel som medför att hovrätten bort meddela prövningstillstånd. Med ändring av hovrättens beslut ska således P.K. beviljas tillstånd till målets prövning i hovrätten.

Avgörande. Med ändring av hovrättens beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i hovrätten.

HD:s beslut. Skäl.Prövningstillstånd i hovrätt får meddelas endast om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till (ändringsdispens), det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till (granskningsdispens), det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol (prejudikatdispens) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinär dispens).

HD har gått igenom handlingarna i målet och kommit fram till att det i tingsrätten inte förekommit något sådant rättegångsfel som utgör synnerliga skäl för prövningstillstånd i hovrätten (jfr t.ex. prop. 1978/79:12 s. 116 och s. 170 f. samt NJA 1994 s. 631) och att det inte heller i övrigt framkommit några omständigheter som ger anledning till ändring av hovrättens beslut.

Avgörande.HD avslår överklagandet.

Den 29:e. 59.(Ö 1853-09, Ö 3974-09) Ansökan av S.S. om resning och återställande av försutten tid.

Västerås tingsrätt dömde den 2 maj 1996 S.S. till fängelse för bokföringsbrott.

S.S. överklagade i påföljdsfrågan i Svea hovrätt. I dom den 12 december 1996 fastställde hovrätten tingsrättens domslut.

Sedan S.S. överklagat hovrättens dom, beslutade HD den 27 februari 1997 att inte meddela prövningstillstånd, i följd varav hovrättens dom skulle stå fast.

S.S. ansökte den 27 januari 2009 hosSvea hovrätt om resning avseende de bokföringsbrott han dömts för. I en senare gjord komplettering ansökte han även om återställande av försutten tid. I beslut den 7 april 2009 avslog hovrätten resningsansökan och avvisade ansökan om återställande av försutten tid. Enligt hovrätten hade S.S. inte visat någon omständighet som kan föranleda resning i målet. Vad gällde ansökan om återställande av försutten tid anförde hovrätten att denna hade getts in efter utgången av den ettårsfrist som gäller enligt 58 kap. 12 § RB.

S.S. överklagade hovrättens beslut. Han ansökte även hos HD om resning avseende bokföringsbrotten han dömts för och ansökte om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot hovrättens dom.

HD, beslutpå förslag av föredraganden: Skäl. En ansökan om resning avseende en brottmålsdom som har vunnit laga kraft ska enligt 58 kap. 4 § RB göras skriftligen hos hovrätten, om domen meddelats av tingsrätt, och i annat fall hos HD. Har någon försuttit den tid som gäller för överklagande av dom eller beslut, och hade han laga förfall, får enligt 58 kap. 11 § RB på ansökan av honom den försuttna tiden återställas.

Eftersom S.S. överklagade tingsrättens dom, vann den inte laga kraft (jfr HD:s beslut den 2 december 2004 i mål Ö 1632-02 och Ö 4182-04 samt beslut den 9 januari 2008 i mål Ö 4568-06, Ö 175-07 och Ö 178-07 ). Hans resningsansökan och ansökan om återställande av försutten tid får anses riktad mot hovrättens dom, som vann laga kraft när HD beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Hovrätten var således inte behörig att pröva varken resningsansökan eller ansökan om återställande av försutten tid. Hovrättens beslut ska därför undanröjas.

HD prövar nu dels den resningsansökan och ansökan om återställande av försutten tid som hovrätten felaktigt har prövat, dels den resningsansökan och ansökan om återställande av försutten tid som S.S. har gett in till HD.

S.S. har inte visat någon omständighet som kan föranleda resning i det mål som hovrätten avgjorde år 1996. Hans resningsansökan ska därför avslås.

S.S. överklagade hovrättens dom i rätt tid. Någon tid att återställa finns således inte. Hans ansökan om återställande av försutten tid ska därför avvisas.

Avgörande. HD undanröjer hovrättens beslut den 7 april 2009 i mål Ö 825-09.

HD avslår S.S:s ansökan om resning och avvisar hans ansökan om återställande av försutten tid.