NJA 2010 s. 110

I avsaknad av stöd i lag för annan ordning har det ansetts ankomma på Högsta domstolen att pröva ansökan om återställande av försutten tid för överklagande till länsstyrelsen av kommunal nämnds beslut angående inrättande av en enskild avloppsanläggning.

W.M. överklagade ett beslut av Byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun om tillstånd till en enskild avloppsanläggning. Nämnden avvisade överklagandet på den grunden att det inte hade kommit in i rätt tid. W.M. överklagade avvisningsbeslutet hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län, som avslog överklagandet. Härefter överklagade W.M. länsstyrelsens beslut i Östersunds tingsrätt, miljödomstolen. Domstolen fann att länsstyrelsens beslut inte fick överklagas och avvisade överklagandet.

Svea hovrätt, Miljööverdomstolen

W.M. ansökte i Svea hovrätt, Miljööverdomstolen, om återställande av försutten tid.

Byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun yttrade sig och anförde att något skäl för återställande av försutten tid inte förelåg.

Miljööverdomstolen (hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsråden Rose Thorsén och Karin Kussak samt hovrättsassessorn Christina Ericson, referent) anförde följande i beslut den 7 oktober 2008.

W.M. har inte visat att han har haft laga förfall (godtagbara skäl) för att inte i rätt tid ha överklagat Byggnads- och miljönämndens i Gävle kommun beslut. Miljööverdomstolen avslår därför ansökningen om återställande av försutten tid.

Högsta domstolen

W.M. överklagade och yrkade bifall till sin i Miljööverdomstolen förda talan.

Målet föredrogs.

Föredraganden, rev.sekr. Lars Olsson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

Skäl

1.

Byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun gav genom beslut den 24 april 2007 (Dnr 2007/1179-4) tillstånd till inrättande av en enskild avloppsanläggning på fastigheten Eskön 1:23. Beslutet överklagades av W.M. Nämnden avvisade överklagandet såsom för sent inkommet, och Länsstyrelsen i Gävleborgs län avslog ett överklagande av avvisningsbeslutet. Miljödomstolen avvisade därefter W.M:s överklagande av det sistnämnda beslutet med hänvisning till att ett avvisningsbeslut som överprövats inte får överklagas. Miljööverdomstolen har därefter avslagit en begäran från W.M. om återställande av försutten tid för att överklaga den kommunala nämndens beslut.

2.

Högsta instans i ärenden om tillstånd för enskild avloppsanläggning är Miljööverdomstolen. Eftersom Miljööverdomstolen inte är en förvaltningsdomstol prövas ansökningar om återställande av försutten tid i sådana ärenden av HD eller, i den mån det föreskrivs i lag, av annan domstol som inte är förvaltningsdomstol (11 kap. 11 § RF).

3.

Av 58 kap. 10 a och 13 §§ RB följer att när det gäller beslut av annan myndighet än tingsrätt är hovrätt behörig att pröva ansökan om återställande av försutten tid för fullföljd av talan i tingsrätt eller hovrätt. Enligt 20 kap. 3 § MB är bestämmelserna, med vissa angivna undantag som inte är aktuella nu, tillämpliga på miljödomstolar och Miljööverdomstolen.

4.

W.M:s ansökan avser försutten tid för att överklaga en kommunal nämnds beslut till länsstyrelse. Bestämmelserna i RB om behörighet för annan domstol än HD att pröva frågor om återställande av försutten tid är därför inte tillämpliga. Inte heller genom annan lag har Miljööverdomstolen erhållit sådan behörighet.

5.

Eftersom Miljööverdomstolen inte har varit behörig att pröva frågan om återställande av försutten tid har det förekommit domvilla. Miljööverdomstolens beslut ska därför undanröjas.

6.

Enligt länsstyrelsens lagakraftvunna beslut ska W.M:s överklagande av byggnads- och miljönämndens beslut anses ha inkommit efter överklagandefristens utgång. Han har inte visat att han haft laga förfall för att inte överklaga i tid. Hans ansökan om återställande av försutten tid ska därför avslås.

Domslut

HD:s avgörande

HD undanröjer Miljööverdomstolens beslut den 7 oktober 2008 i mål nr M 8969-07.

HD avslår W.M:s ansökan om återställande av försutten tid.

HD (justitieråden Johan Munck, Dag Victor, referent, Severin Blomstrand, Torgny Håstad och Marianne Lundius) meddelade den 3 mars 2010 slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 3 mars 2010.

Mål nr: Ö 4485-08

Lagrum: 11 kap. 11 § RF, 58 kap. 10 a och 13 §§ RB samt 20 kap. 3 § MB.