NJA 2012 not 2

Framställning om utlämning till Serbien av R.D., medborgare i Serbien.

Den 2:a. 2. (Ö 5145-11) Framställning om utlämning till Serbien av R.D., medborgare i Serbien.

Justitieministeriet i Republiken Serbien begärde i en framställning den 1 september 2011 att R.D. skulle utlämnas till Serbien för lagföring.

Till stöd för framställningen åberopades ett häktningsbeslut meddelat den 27 april 2010 av undersökningsdomaren vid Domstolen i högre instans i Belgrad. Av beslutet framgår att R.D. är misstänkt för försök till mord, olaga innehav av vapen och våldsamt beteende vid idrottsevenemang. I häktningsbeslutet hänvisas till ett beslut vid samma domstol om att inleda förundersökning, av vilket framgår att brotten ska ha begåtts den 14 april 2010 på en fotbollsarena i Belgrad.

Sedan ärendet enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott överlämnats till riksåklagaren och utredning verkställts, överlämnade riksåklagaren enligt 17 § samma lag ärendet till HD tillsammans med eget yttrande.

R.D. motsatte sig utlämning.

HD, beslut: Yttrande.

1.

1. R.D., som har förnekat att han gjort sig skyldig till de brott som utlämningsframställningen avser, har hävdat att häktningsbeslutet är uppenbart oriktigt och att hinder därför föreligger för utlämning. Han har vidare gjort gällande att han inte kommer att få en rättvis rättegång i Serbien och att hinder mot en utlämning därför föreligger enligt artikel 6 Europakonventionen.

2.

2. Serbien är liksom Sverige anslutet till 1957 års europeiska utlämningskonvention. Häktningsbeslutet, som har meddelats av domstol, ska därför enligt 9 § 3 st. utlämningslagen godtas, om det inte i det särskilda fallet framgår att beslutet är uppenbart oriktigt. Presumtionen för att godta beslutet kan kullkastas om den som begärs utlämnad på ett för svensk rättegångsordning klart bindande sätt kan visa att han inte har begått de uppgivna brotten (se prop. 1957:156 s. 33 och 129 f.).

3.

3. R.D. har i huvudsak anfört att han befann sig på fotbollsarenan vid det aktuella tillfället, men att han inte var inblandad i de påstådda gärningarna, att det inte har redovisats något underlag för misstankarna mot honom och att hans bror också har blivit oriktigt beskylld för liknande gärningar.

4.

4. Av vad som framkommit i ärendet framgår inte att häktningsbeslutet är uppenbart oriktigt. Det föreligger därmed inte något hinder mot utlämning enligt 9 § 3 st. utlämningslagen.

5.

5. Inte heller i övrigt finns det hinder mot utlämning enligt utlämningslagen eller enligt Europakonventionen.