NJA 2014 s. 578

När tredje man överklagar en utmätning och gör gällande att egendomen tillhör honom är gäldenären normalt inte att anse som motpart i utmätningsärendet.

Kronofogdemyndigheten utmätte den 8 maj 2012 i enskilda och allmänna mål en bil hos gäldenären AB Bilkompaniet i Örebro.

Örebro tingsrätt

F.S. överklagade i Örebro tingsrätt och yrkade att utmätningen skulle upphävas.

Tingsrätten (rådmannen Anders Forsbäck) beslutade den 18 juli 2012 om föreläggande för F.S. att, i enlighet med 4 kap. 20 § UB, väcka talan mot utmätningssökandena och gäldenären angående äganderätten till bilen.

Göta hovrätt

F.S. överklagade i Göta hovrätt och yrkade att hovrätten skulle upphäva utmätningsbeslutet.

Under rättegången i hovrätten försattes AB Bilkompaniet i Örebro i konkurs.

Hovrätten (hovrättsråden Björn Karlsson, Lennart Östblom, referent, och Niklas Rundberg) beslutade den 18 december 2012 att upphäva utmätningsbeslutet. AB Bilkompaniet i Örebros konkursbo förpliktades att solidariskt med utmätningssökandena Formac AB, H.F. och Nordea Bank AB ersätta F.S. för rättegångskostnader i hovrätten.

Högsta domstolen

AB Bilkompaniet i Örebros konkursbo överklagade och yrkade att HD skulle befria boet från skyldighet att ersätta F.S. för rättegångskostnad i hovrätten.

Formac AB, H.F., Nordea Bank AB och F.S. bereddes tillfälle att yttra sig.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Anna Gränsmarker, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

Domskäl

Skäl

1.

För Formac AB:s, H.F:s, Nordea Bank AB:s och statens fordringar utmätte Kronofogdemyndigheten med stöd av 4 kap. 18 § UB en Mercedes-Benz som fanns i gäldenären AB Bilkompaniet i Örebros besittning.

2.

F.S. gjorde gällande att bilen tillhörde honom och överklagade utmätningsbeslutet. Tingsrätten avslog överklagandet och förelade i enlighet med 4 kap. 20 § UB F.S. att väcka talan mot sökandena och gäldenären angående äganderätten till bilen. F.S. överklagade tingsrättens beslut. Under rättegången i hovrätten försattes AB Bilkompaniet i Örebro i konkurs.

3.

Hovrätten har i det överklagade beslutet hävt utmätningen med motiveringen att F.S. visat att bilen tillhör honom. Samtidigt har hovrätten förpliktat AB Bilkompaniet i Örebros konkursbo, som i beslutet togs upp som motpart, att solidariskt med de enskilda sökandena ersätta F.S. för dennes rättgångskostnad i hovrätten.

4.

I HD har konkursboet anfört i huvudsak att gäldenären inte är att anse som tredje mans motpart i ett utmätningsärende och att förpliktelsen för boet att betala rättegångskostnader i hovrätten därför utgör ett grovt rättegångsfel.

5.

Enligt 32 § lagen (1996:242) om domstolsärenden får domstolen i ett ärende där enskilda är motparter till varandra, med tillämpning av 18 kap. RB, förplikta den ena parten att ersätta den andra parten för dennes kostnader i ärendet.

6.

I ett överklagat utmätningsärende avser prövningen bara frågan huruvida utmätningen ska bestå, dvs. om utsökningsbalkens förutsättningar för utmätning av egendomen är uppfyllda. Något rättskraftigt avgörande av äganderätten till egendomen uppnås inte (jfr däremot en rättegång med anledning av ett föreläggande enligt 4 kap. 20 § UB). Eftersom frågan om äganderätten inte blir avgjord, är gäldenären oförhindrad att väcka talan mot tredje man om den saken. Gäldenären kan därmed normalt inte anses stå i något motpartsförhållande till tredje man i utmätningsärendet.

7.

I målet har F.S. och konkursboet inte heller gett uttryck för några motstridiga intressen. Sålunda förklarade Bilkompaniet i Örebro i tingsrätten att bilen tillhörde F.S., och konkursboet har inte haft någon annan inställning under rättegången i hovrätten.

8.

Det anförda innebär att konkursboet inte borde ha behandlats som motpart till F.S. i hovrätten. Hovrättens beslut att förplikta konkursboet att betala F.S:s rättegångskostnad utgör ett sådant rättegångsfel som ska föranleda undanröjande av beslutet (se 59 kap. 1 § första stycket 2 RB).

Domslut

HD:s avgörande

HD undanröjer hovrättens avgörande i den del det avser förpliktelse för AB Bilkompaniet i Örebros konkursbo att ersätta F.S. för dennes rättegångskostnad i hovrätten.

Domskäl

HD (justitieråden Ann-Christine Lindeblad, Kerstin Calissendorff, Martin Borgeke, Dag Mattsson, referent, och Lars Edlund) meddelade den 7 juli 2014 beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 7 juli 2014.

Mål nr: Ö 147-13.

Lagrum: 32 § lagen (1996:242) om domstolsärenden, 4 kap. 18 § UB och 59 kap. 1 § RB.