NJA 2016 s. 140

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd har beslutat att utesluta en advokat ur samfundet. Nämnden har förordnat att beslutet genast ska verkställas. Ett sådant beslut kan inhiberas av Högsta domstolen. Skäl för inhibition saknades.

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd

Vid sammanträde den 18 februari 2016 beslutade Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd att utesluta P.L. ur advokatsamfundet enligt 8 kap. 7 § RB. Nämnden förordnade att beslutet genast skulle verkställas.

Högsta domstolen

P.L. överklagade och yrkade att HD skulle upphäva disciplinnämndens beslut. Han yrkade vidare att HD skulle förordna att det överklagade beslutet inte skulle gälla till dess frågan slutligt hade prövats av HD (inhibition).

Domskäl

HD (justitieråden Ella Nyström, Johnny Herre, referent, Martin Borgeke, Svante O. Johansson och Dag Mattsson) meddelade den 16 mars 2016 följande beslut.

Skäl

1.

P.L. dömdes av Svea hovrätt för ofredande, skadegörelse och tre fall av anstiftan av misshandel. De senare brotten bestod i att han per telefon hade uppmanat en klient att med sällskap komma till en viss plats och utöva våld mot några ungdomar. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst. Hovrättens dom vann laga kraft.

2.

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd har genom det överklagade beslutet uteslutit P.L. ur advokatsamfundet och har förordnat att beslutet genast ska verkställas.

3.

Tillsyn över advokatväsendet utövas av advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd. Enligt 8 kap. 7 § första stycket RB ska en advokat som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som annars förfar oredligt uteslutas ur advokatsamfundet. Är omständigheterna mildrande får advokaten i stället tilldelas en varning. I beslut varigenom någon har uteslutits ur samfundet får enligt sjätte stycket förordnas att beslutet genast ska verkställas.

4.

Den som har uteslutits ur advokatsamfundet får enligt 8 kap. 8 § RB överklaga beslutet hos HD. Vid handläggningen tillämpas bestämmelserna i 56 kap. 1-11 §§ om överklagande av hovrätts beslut. Vissa specialbestämmelser för advokatärenden finns i 56 kap. 12 §.

5.

Ett beslut som enligt föreskrift i lag ska verkställas utan hinder av att det inte har vunnit laga kraft får som utgångspunkt inhiberas endast då det finns lagstöd för detta. För att i rättstillämpningen avvika från den utgångspunkten med avseende på en viss kategori av omedelbart verkställbara avgöranden måste det föreligga alldeles speciella skäl. (Se NJA 2008 s. 1113.)

6.

Om den omedelbara verkställigheten i stället följer av ett förordnande i det enskilda fallet, fordras inget särskilt lagstöd för ett förordnande om inhibition. Det följer av allmänna processuella principer att ett sådant verkställighetsförordnande kan inhiberas (jfr NJA 2012 s. 623 p. 8). Även om 56 kap. RB saknar en uttrycklig regel om inhibition, får HD alltså förordna att en hovrätts beslut tills vidare inte får verkställas.

7.

Samma principer gäller även när advokatsamfundet har förordnat om omedelbar verkställighet av ett beslut om uteslutning. Det är således möjligt att inhibera disciplinnämndens beslut.

8.

I det här fallet saknas skäl att inhibera verkställighetsförordnandet. Yrkandet härom ska därför avslås.

Beslut

HD avslår inhibitionsyrkandet.

HD:s beslut meddelat: den 16 mars 2016.

Mål nr: Ö 904-16.

Lagrum: 8 kap. 7 och 8 §§ samt 56 kap. 12 § RB.

Rättsfall: NJA 2008 s. 1113 och NJA 2012 s. 623.