NJA 2018 not 24

Yrkande av E.E. om ersättning enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.

Den 7 :e. 24 . (Ö 959-18) Yrkande av E.E. om ersättning enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.

HD, beslut på förslag av föredraganden: Skäl

1.

E.E. förordnades som särskild företrädare för barn i ett mål om misshandel m.m. Tingsrättens dom överklagades till hovrätten.

2.

För sitt uppdrag i hovrätten begärde E.E. ersättning med sammanlagt 11 966 kr. Hovrätten har med hänvisning till den s.k. brottmålstaxan tillerkänt honom ersättning med totalt 6 554 kr.

3.

E.E. har överklagat hovrättens dom i fråga om ersättningen till honom. Han har i HD vidhållit det i hovrätten framställda ersättningsanspråket, med den justeringen att den yrkade ersättningen för utlägg satts ned till 88 kr.

4.

En särskild företrädare för barn har rätt till ersättning i enlighet med det som enligt 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) gäller för ett rättshjälpsbiträde (11 § lagen om särskild företrädare för barn). En särskild företrädare för barn har alltså rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Han eller hon omfattas inte av den brottmålstaxa som gäller för offentlig försvarare respektive målsägandebiträde. Någon särskild taxa har inte heller fastställts såvitt avser ersättning till en sådan företrädare.

5.

Av det sagda följer att E.E. har haft rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt.

6.

Vad E.E. har yrkat i ersättning avseende arbete och tidsspillan framstår som skäligt. Hans yrkande i de delarna ska därför bifallas. Ersättning för utlägg ska utgå med 83 kr exklusive mervärdesskatt (se NJA 2005 s. 606).

Avgörande. Med ändring av punkten 3 i hovrättens domslut tillerkänns E.E. ersättning av allmänna medel med 11 850 kr för det biträde han i egenskap av särskild företrädare för barn har lämnat Z.S. i hovrätten.