Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
SFS 1999:997 i lydelse enligt SFS 2021:398
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Särskild företrädare för barn kan förordnas enligt denna lag när det föreligger misstanke om att barnets vårdnadshavare begått brott mot barnet och det kan följa fängelse på brottet.

När en särskild företrädare skall utses

1 §  När en förundersökning har inletts eller återupptagits i fråga om ett brott som kan leda till fängelse och har begåtts mot någon som är under 18 år, ska en särskild företrädare förordnas för barnet om

  1. en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet, eller
  2. det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt.

[S2]En särskild företrädare ska inte förordnas om det med hänsyn till barnet är obehövligt eller särskilda skäl annars talar mot det. Lag (2012:661).

  • RH 2016:78:Fråga om förutsättningarna för att förordna en särskild företrädare för barn (jfr RH 2016:77).
  • NJA 2011 s. 381:Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om förordnande av särskild företrädare för barn.
  • NJA 2004 s. 417:Fråga om förordnande av särskild företrädare för barn med särlevande vårdnadshavare.
  • RH 2006:45:En tingsrätt har, trots att den ene av två vårdnadshavare inte delgivits handlingarna i ärendet, meddelat slutligt beslut mot den andre vårdnadshavaren i ett ärende om utseende av särskild företrädare för barn. Hovrätten har undanröjt beslutet eftersom det aktuella rättsförhållandet ansetts vara av det slaget att det är odelbart i den meningen att endast ett avgörande kan ges för alla som har del i saken.
  • RH 2021:8:En särskild företrädare för barn har förordnats trots att barnet personligen inte blivit utsatt för brott, men där barnet på grund av brottsmisstanken befunnit sig i en sådan intressekonflikt med sin vårdnadshavare att det har ett starkt behov av att företrädas av någon utomstående.

2 §  Om barnet har två vårdnadshavare som inte är gifta eller bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och sådana omständigheter som anges i 1 §1 eller 2 finns endast i fråga om en av dem, skall den andra vårdnadshavaren förordnas att ensam ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång.

[S2]Om det med hänsyn till vårdnadshavarnas förhållande till varandra eller till någon annan särskild omständighet får antas vara till barnets bästa skall dock en särskild företrädare utses.

  • RH 2006:20:Vårdnadshavare har inte rätt att påkalla förordnande av särskild företrädare enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn när åklagaren enligt 2 § nämnda lag har inskränkt sin ansökan till att gälla förordnande om att den ena vårdnadshavaren ensam skall ta till vara barnets rätt.
  • NJA 2004 s. 417:Fråga om förordnande av särskild företrädare för barn med särlevande vårdnadshavare.
  • RH 2006:45:En tingsrätt har, trots att den ene av två vårdnadshavare inte delgivits handlingarna i ärendet, meddelat slutligt beslut mot den andre vårdnadshavaren i ett ärende om utseende av särskild företrädare för barn. Hovrätten har undanröjt beslutet eftersom det aktuella rättsförhållandet ansetts vara av det slaget att det är odelbart i den meningen att endast ett avgörande kan ges för alla som har del i saken.

Den särskilda företrädarens uppgifter

3 §  En särskild företrädare ska, i stället för barnets vårdnadshavare, som ställföreträdare ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång samt vid åtgärder som rör verkställighet av skadestånd och ansökan om brottsskadeersättning. Företrädaren får dock inte väcka åtal och får inte heller väcka någon skadeståndstalan utan att ett allmänt åtal har väckts.

[S2]Det som i 23 kap.10 och 11 §§rättegångsbalken sägs om målsägandebiträdes närvaro vid förhör ska tillämpas på den särskilda företrädaren. Lag (2021:398).

Prop. 2020/21:170: Det som i 23 kap.10 och 11 §§rättegångsbalken sägs om målsägandebiträdes närvaro vid förhör ska tillämpas på den särskilda företrädaren.

I paragrafen finns bestämmelser om de befogenheter som ...

Prop. 1998/99:133: I första stycket andra meningen anges inskränkningar i den särskilda företrädarens befogenheter. Han eller hon får inte väcka åtal och får inte heller väcka skadeståndstalan utan att ett allmänt åtal har väckts. Begränsningarna behandlas närmare i avsnitt 6.4.

Ansökan om förordnande

4 §  En ansökan om förordnande enligt 1 eller 2 § görs av åklagaren hos tingsrätten.

[S2]Om en förundersökning har återupptagits enligt 58 kap. 6 a § första stycket rättegångsbalken ska ansökan göras hos den domstol som enligt 58 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken är behörig att pröva ansökan om resning. Lag (2012:661).

Vem som får utses till särskild företrädare

5 §  Till särskild företrädare får en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan förordnas. Endast den får förordnas som på grund av sina kunskaper och erfarenheter samt personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget.

Interimistiskt beslut

6 §  Om det kan antas vara nödvändigt för att barnets rätt skall kunna tas till vara får domstolen, utan att höra barnets vårdnadshavare, besluta om förordnande enligt 1 eller 2 § för tiden innan ärendet avgörs.

7 §  Åklagaren skall underrätta barnets vårdnadshavare om de utredningsåtgärder som vidtas i fråga om barnet sedan ett interimistiskt beslut har meddelats. Underrättelsen skall göras så snart det är möjligt utan men för utredningen.

Byte och entledigande

8 §  I fråga om byte av den särskilda företrädaren tillämpas 26 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619).

9 §  Om det inte längre behövs någon särskild företrädare skall företrädaren entledigas.

10 §  Om förutsättningar för ett förordnande för en vårdnadshavare enligt 2 § inte längre finns eller förordnandet inte längre behövs skall det återkallas.

Ersättningsfrågor

11 §  En särskild företrädare har rätt till ersättning i enlighet med det som enligt 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) gäller för ett rättshjälpsbiträde. I fråga om ersättningen tillämpas även 29, 43 och 47 §§rättshjälpslagen.

12 §  När en särskild företrädare har förordnats tillämpas i övrigt det som sägs om målsägandebiträde i fråga om ersättning och återbetalningsskyldighet för kostnader i 6 § första stycket, 7 § och 8 § första meningen lagen (1988:609) om målsägandebiträde. Det som där sägs om målsägandebiträde skall avse den särskilda företrädaren.

[S2]I fråga om skyldighet för någon annan än barnet att i tvistemål ersätta staten dess kostnader för den särskilda företrädaren tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om ansvar för motparts rättegångskostnader.

Förfarandefrågor

13 §  Ärenden enligt denna lag handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

14 §  I ett ärende om förordnande enligt 1 eller 2 § är barnets vårdnadshavare åklagarens motpart.

15 §  Ansökan om byte eller entledigande av en särskild företrädare får göras av barnets vårdnadshavare, den särskilda företrädaren eller av åklagaren. En särskild företrädare får inte entledigas utan att han eller hon har haft tillfälle att yttra sig i ärendet.

[S2]Ansökan enligt 10 § om att återkalla ett förordnande får göras av barnets vårdnadshavare eller av åklagaren.

[S3]Domstolen får också självmant ta upp frågor om byte och entledigande av företrädare samt återkallelse av förordnande.

16 §  Beslut om förordnande enligt 1 och 2 §§, interimistiska beslut enligt 6 § samt beslut om byte eller entledigande av särskild företrädare eller återkallelse av förordnande enligt 2 § enligt 8, 9 och 10 §§ gäller omedelbart, om inte annat bestäms.

Ändringar

Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:49, Prop. 1998/99:133, Bet. 1999/2000:JuU2
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2012:661) om ändring i lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn

Förarbeten
Rskr. 2012/13:29, Prop. 2011/12:156, Bet. 2012/13:JuU3
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2021:398) om ändring i lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn

Förarbeten
Rskr. 2020/21:314, Prop. 2020/21:170, Bet. 2020/21:JuU35
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2021-07-01