NJA 2019 s. 167

Ett tolkuppdrag har ansetts vara av särskilt svår beskaffenhet och därför berättigat tolken till ersättning för förberedelsearbete utöver tolktaxan.

Malmö tingsrätt

Vid Malmö tingsrätt handlades ett tvistemål rörande försäkringsersättning för reparation av en specialbyggd segelyacht, som hade skadats under en storm i Västindien.

Rättstolken S.T. förordnades att tolka vid huvudförhandlingen i målet. Han begärde ersättning bl.a. för förberedelse under fyra timmar.

Domskäl

Tingsrätten (tingsfiskalen Jenny Åhling) anförde följande i beslut den 5 december 2016.

SKÄL FÖR BESLUTET

S.T. har, vad avser ersättning för tidsspillan, yrkat ersättning för 1 timme och 20 minuters restid samt 4 timmars förberedelsetid. Tingsrätten har att följa Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa när ersättning till en tolk ska bestämmas. Enligt 11 § får det från fall till fall avgöras vad som kan anses utgöra tidsspillan vid visst uppdrag. Restid ska dock alltid anses som ersättningsgill tidsspillan. Enligt 8 § får taxan överskridas om uppdraget varit av särskilt svår beskaffenhet. Det kan vara fallet t.ex. om uppdragets art krävt fackkunskap inom ett ovanligt område. Aktuellt mål har i huvudsak gällt huruvida en försäkringstagare ska få ersättning för de kostnader han haft för att reparera sin träbåt. Då målet ej rört komplicerade tekniska frågor, de sakkunnigutlåtanden som åberopats varit på engelska samt de facktermer som förekommit mestadels begränsats till vanligare båttermer anser tingsrätten inte att den förberedelsetid S.T. lagt ned är ersättningsgill. Tingsrätten bestämmer således ersättningen för tidsspillan till en timme. När det gäller arvode och utlägg bestäms ersättningen i enlighet med yrkandet.

- - - -

S.T. tillerkänns ersättning med 6 324 kr, varav 4 358 kr avser arbete, 439 kr tidsspillan, 262 kr utlägg och 1 265 kr mervärdesskatt.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

S.T. överklagade i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Han yrkade att hovrätten skulle bifalla hans begäran om ersättning för förberedelsetid.

Justitiekanslern motsatte sig ändring.

Hovrätten (hovrättsråden Elisabeth Hägglund Nortén, referent, och Ulrika Ohlsson samt tf. hovrättsassessorn Hannah Falkroos) avslog överklagandet i beslut den 12 juni 2018 och anförde följande.

SKÄL FÖR BESLUTET

Domstolsverkets vid tidpunkten för tolkningen gällande föreskrifter om tolktaxa (DVFS 2015:12) utgår, vad gäller ersättning för arvode, från den tid under vilket uppdraget utförs. Någon särskild ersättning för förberedelsetid utgår inte enligt taxan utan får anses omfattad av arvodesbeloppet. Enligt 8 § i taxan får ersättningsbeloppet enligt taxan överskridas om uppdraget varit av särskilt svår beskaffenhet, t.ex. om uppdragets art krävt fackkunskap inom ett ovanligt område.

Det mål vari tolkningen skedde avsåg försäkringsersättning för en båt. Enligt hovrättens mening är detta inte något ovanligt område där det krävs särskild fackkunskap för tolken. Inte heller i övrigt framgår att det aktuella uppdraget har varit av särskilt svår beskaffenhet. Det finns därför inte skäl att överskrida taxan och tillerkänna S.T. särskild ersättning för förberedelsearbete. Tingsrättens beslut ska därför stå fast.

Högsta domstolen

S.T. överklagade och yrkade att HD skulle tillerkänna honom den tolkersättning som han hade begärt i tingsrätten, dvs. för fyra timmars förberedelsetid med ett belopp om 439 kr per timme och mervärdesskatt.

Justitiekanslern motsatte sig ändring av hovrättens beslut.

Domstolsverket och Kammarkollegiet avgav yttranden.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Pia Nilsson Taari, föreslog i betänkande att HD skulle meddela beslut med ett innehåll som i huvudsak överensstämde med innehållet i HD:s beslut.

Domskäl

HD (justitieråden Gudmund Toijer, Kerstin Calissendorff, Lars Edlund, referent, Stefan Johansson och Eric M. Runesson) meddelade den 19 mars 2019 följande beslut.

SKÄL

Bakgrund m.m.

1.

Målet rör frågan om förutsättningarna för att tillerkänna en tolk ersättning för förberedelsearbete inför tolkuppdrag i domstol.

2.

Rättstolken S.T. var förordnad i ett tvistemål som rörde försäkringsersättning för reparation av en segelyacht, en Bermudaslup byggd i trä, som hade skadats under en storm i Västindien. Ena parten och ett sakkunnigt vittne var engelsktalande. Som bevisning åberopades bl.a. tre besiktningsrapporter på engelska och förhör med en engelsktalande besiktningsman. Till S.T:s kallelse bifogade tingsrätten stämningsan- sökningen. S.T. begärde och fick tillgång till fler handlingar i målet.

3.

Huvudförhandlingen pågick en dag. S.T. yrkade enligt faktura ersättning för bl.a. tidsspillan fem timmar med 2 195 kr utifrån en timkostnad om 439 kr och mervärdesskatt. Beloppet avsåg bl.a. fyra timmar förberedelsetid. S.T. uppgav att målet hade krävt en hel del kunskap i ett fackområde som han inte var bekant med sedan tidigare och inte heller kunde förväntas vara bekant med.

4.

Tingsrätten avslog S.T:s begäran om ersättning för förberedelsetid. Tingsrätten anförde att den förberedelsetid som S.T. hade lagt ned inte var ersättningsgill, eftersom målet inte hade rört några komplicerade tekniska frågor, de sakkunnigutlåtanden som åberopats varit på engelska samt de facktermer som förekommit mestadels begränsats till vanligare båttermer.

5.

Sedan HD meddelat tillstånd till målets prövning i hovrätten har hovrätten avslagit överklagandet.

Rättslig reglering

6.

Enligt 5 kap. 8 § RB har en tolk rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Tolkersättning utgår enligt en taxa som med stöd av förordningen (1979:291) om tolktaxa fastställs av Domstolsverket. Vid tiden för det i målet aktuella uppdraget gällde Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa (DVFS 2015:12). Ordalydelsen i denna taxa är, såvitt här är av intresse, densamma som i den nu gällande taxan (DVFS 2018:9).

7.

Enligt tolktaxan ska arvode alltid utgå med ett belopp motsvarande minst en timmes arvodesgrundande tid. Som arvodesgrundande tid räknas den sammanhängande tid under en och samma dag som tolken står till domstolens förfogande och tiden räknas från den tidpunkt till vilken tolken är kallad och har infunnit sig. Taxan omfattar allt arbete inom uppdraget och även ersättning för tidsspillan om högst 30 minuter. (Se 3, 6 och 10 §§.)

8.

Tidsspillan avser i allmänhet sådan tid då tolkens arbetstid tas i anspråk trots att den inte utgör arvodesgrundande tid. Det måste från fall till fall avgöras vad som kan anses utgöra tidsspillan vid visst uppdrag. Restid ska dock alltid anses som ersättningsgill tidsspillan. (Se 11 §.)

9.

Ersättningsbeloppet enligt taxan får överskridas om uppdraget varit av särskilt svår beskaffenhet. Detta kan vara fallet om tolkuppdraget t.ex. avsett mer än ett språk eller om uppdragets art krävt fackkunskap inom ett ovanligt område. Taxan får överskridas också om det föreligger synnerliga svårigheter att finna en tolk. Att s.k. simultantolkning förekommer bör inte medföra överskridande av ersättningsbeloppet. (Se 8 §.) Bestämmelsen får uppfattas på så sätt att eventuell ersättning för förberedelse av ett uppdrag som är av särskilt svår beskaffenhet ska utgå som arvode i form av påslag på den arvodesgrundande tiden. I andra fall, t.ex. om det har avsett mer än ett språk, kan det bli fråga om att timarvodet överskrids.

10.

Taxan ger uttryck för vad som i normalfallet är skälig ersättning för ett tolkuppdrag. Ersättningen får anses innefatta sedvanligt förberedelsearbete, exempelvis att bekanta sig med ord och uttryck som kan tänkas bli aktuella vid tolkningen. Att en tolk går igenom handlingar i målet före själva tolkningen innebär alltså inte i sig en rätt till ersättning utöver taxan. En sådan genomgång är ofta nödvändig redan med hänsyn till att tolken har ett ansvar såväl att bedöma om han eller hon är kompetent att utföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt som att uppträda yrkesmässigt genom att vara väl förberedd (se 17 och 18 §§ i Kammarkollegiets tolkföreskrifter, KAMFS 2016:4).

11.

Vissa uppdrag är emellertid av den arten att de inte kan anses ligga inom ramen för taxan. I Domstolsverkets föreskrifter nämns fallet att uppdraget krävt fackkunskap inom ett ovanligt område. Det handlar då om att målet rör ett område där tekniska förhållanden och fackuttryck inte ligger inom den kompetens som kan förväntas av en tolk. Om det då erfordras förberedelser som går klart utöver vad som normalt behövs, kan det bli aktuellt att avvika från taxan. Tolken måste då tydligt redovisa de konkreta omständigheter som kan motivera ersättning utöver taxebeloppen.

Bedömningen i detta fall

12.

S.T. har inför tolkningen gått igenom handlingar i målet och ett stort antal internetsidor.

13.

Justitiekanslern har inte ifrågasatt S.T:s uppgifter om nedlagd tid men har hävdat att utredningen inte med tillräcklig styrka talar för att komplexiteten i målet varit sådan att taxan bör överskridas.

14.

Tolkuppdraget kunde rimligen antas komma att avse ett stort antal facktermer av en mer begränsad spridning avseende konstruktion och reparation av en specialbyggd segelyacht. Uppdraget får anses ha krävt förberedelsearbete som klart gått utöver vad som är normalt och därmed ha varit av särskilt svår beskaffenhet. Med hänsyn till föreliggande utredning i målet får skälig tid för förberedelser bedömas vara två timmar.

15.

S.T:s yrkande avser den lägre ersättningsnivån för tidsspillan och ersättningen ska bestämmas med hänsyn till detta (jfr NJA 2010 s. 206). Han bör därför tillerkännas ytterligare ersättning av allmänna medel med 1 098 kr, varav 878 kr för arbete och 220 kr för mervärdesskatt.

HD:S AVGÖRANDE

HD ändrar hovrättens beslut och tillerkänner S.T. ytterligare ersättning av allmänna medel med 1 098 kr, varav 878 kr för arbete och 220 kr för mervärdesskatt.