NJA 2022 not 11

Ansökan av Republiken Turkiet om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

Den 13:e. 11. (B 404-22) Ansökan av Republiken Turkiet om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

HD, beslut i huvudsaklig överensstämmelse med föredraganden.

Utlämningsframställningen m.m.

Framställningen

1.

Republiken Turkiet har begärt att Y.A. ska utlämnas dit för lagföring av brott.

Riksåklagarens och Y.A:s inställning m.m.

2.

Enligt riksåklagaren finns det hinder mot utlämning enligt 4 och 7 §§ utlämningslagen. Mot den bakgrunden har riksåklagaren avstått från att yttra sig om det även finns andra hinder enligt utlämningslagen eller om en utlämning skulle vara oförenlig med Europakonventionen eller Barnkonventionen.

3.

Y.A. har motsatt sig utlämning och instämt i riksåklagarens bedömning att det finns hinder enligt 4 och 7 §§. Han har vidare gjort gällande att det finns hinder enligt 6 § och att en utlämning skulle vara oförenlig med artiklarna 3 och 6 i Europakonventionen.

4.

Migrationsverket har den 28 december 2018 bifallit en framställan från FN:s flyktingorgan UNHCR och beviljat Y.A. permanent uppehållstillstånd. Han har också förklarats som flykting.

5.

Y.A. har inte varit frihetsberövad i utlämningsärendet.

Skäl

Den påstådda brottsligheten

6.

Republiken Turkiet har angett att Y.A. är misstänkt för brottet ”att bilda och leda en väpnad terroristorganisation”, begånget den 15 juli 2016 och i tiden dessförinnan i staden Burdur i Turkiet. Till stöd för framställan har åberopats artiklarna 53/1–2, 58/9 och 314/1 i den turkiska strafflagen (lag nr 5237) samt artikel 5/1 i den turkiska terroristbrottslagen (lag nr 3713).

7.

Beträffande de misstänkta gärningarna har följande påståtts. Organisationen FETÖ/PDY (den s.k. Gülenrörelsen) är klassad som en terroristorganisation i Turkiet. Y.A. har arbetat som ledare för organisationen i Afghanistan. Han har vidare laddat ner applikationen Bylock i sin telefon. Applikationen är kopplad till organisationen och används av dess medlemmar. Han har också ett konto i en bank som är kopplad till Gülenrörelsen och han har varit medlem i en stiftelse med liknande kopplingar.

Y.A:s uppgifter

8.

Y.A. har anfört i huvudsak följande. Den brottsmisstanke som presenterats mot honom är politiskt motiverad. Misstanken grundas på att han har arbetat som rektor för en av Gülenrörelsens skolor i Afghanistan. Skolan har bedrivits lagligt och enbart sysslat med utbildningsverksamhet. Applikationen Bylock har varit tillgänglig för vem som helst att ladda ner. Det har inte preciserats vad han kommunicerat genom applikationen eller på vilket sätt han skulle ha använt den i illegalt syfte. Beträffande påståendet om att han innehar konto i en viss bank har det inte gjorts gällande att han har gjort några transaktioner i banken i brottssyfte. Det finns risk för att han kommer att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling om han utlämnas till Turkiet.

HD:s bedömning

9.

Enligt 4 § första stycket utlämningslagen får utlämning beviljas endast om den gärning för vilken utlämning begärs motsvarar brott, för vilket enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i ett år eller mer.

10.

Att Y.A. eller den skolverksamhet som han bedrivit kan ha kopplingar till Gülenrörelsen, som i Turkiet ses som en terroristorganisation, medför inte att det brott som Turkiet har gjort gällande – att bilda och leda en väpnad terroristorganisation – motsvarar brott i Sverige. Inte heller de närmare angivna gärningar som Y.A. misstänks för – bl.a. att bedriva skolverksamhet, att inneha en applikation på sin telefon, att inneha ett konto i en viss bank och att vara medlem i en stiftelse – motsvarar brott enligt svensk lag. Det finns därför hinder mot utlämning enligt 4 § utlämningslagen av Y.A. till Turkiet.

11.

Enligt 7 § utlämningslagen följer att utlämning inte får ske av den som på grund av sin härstamning, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiösa eller politiska uppfattning eller annars på grund av politiska förhållanden löper risk att i den främmande staten utsättas för förföljelse som riktar sig mot hans eller hennes liv eller frihet, eller annars är av svår beskaffenhet.

12.

Avsikten är att regleringen ska motsvara det skydd som flyktingar ges enligt utlänningslagen (2005:716) och 1951 års Genèvekonvention angående flyktingars rättsliga ställning (se bl.a. NJA 2020 s. 426 p. 10–12).

13.

Y.A. har getts flyktingstatus på grund av den risk för förföljelse som följer av att de turkiska myndigheterna har tillskrivit honom en politisk uppfattning i relation till Gülenrörelsen. Skälet för hans flyktingstatus kvarstår. Det finns därför hinder mot utlämning även enligt 7 § utlämningslagen.

14.

Det saknas anledning för HD att uttala sig om det även finns andra hinder enligt utlämningslagen eller om en utlämning skulle vara oförenlig med Europakonventionen eller Barnkonventionen.

Avgörande

HD förklarar att det enligt 4 och 7 §§ utlämningslagen finns hinder mot utlämning av Y.A. till Republiken Turkiet.