PMÖD 2018:12

En ansökan om informationsföreläggande har avslagits, eftersom det inte visats att motparten förfogat över de uppgifter i form av s.k. IP-adresser som ansökan avsett. Fråga om bl.a. åberopande av bevisning i ärenden om informationsföreläggande.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och marknadsdomstolen, Stockholms tingsrätts slutligt beslut 2017-03-08 i mål PMÄ 13853-16, se bilaga A

PARTER

Klagande Tele 2 Sverige Aktiebolag, Box 62 164 94 Kista

Ombud: S.B

Motpart Copyright Management Services Ltd 43 Berkeley Square W1j 5AP London Storbritannien

Ombud: Advokat J.B.C.

Ombud: E.S.

SAKEN Informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen

____________________

PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver det överklagade beslutet och avslår Copyright Management Services Ltd:s ansökan.

__________

BAKGRUND

Genom det överklagade beslutet förelades Tele2 Sverige Aktiebolag (Tele2), vid vite om 200 000 kr, att ge Copyright Management Services Ltd (CMS) information om namn på och adress till registrerade användare av ca 240 IP-adresser. Tele2 förelades att lämna informationen till CMS senast en månad från dagen då Patent- och marknadsdomstolens beslut vunnit laga kraft.

YRKANDEN

Tele2 har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska upphäva det överklagade beslutet.

CMS har i Patent- och marknadsöverdomstolen, som bolaget slutligt bestämt sin talan, begränsat sitt yrkande på så sätt att informationsföreläggandet endast ska avse de IP-adresser som Tele2 förfogar över, men har i övrigt motsatt sig ändring av det överklagade beslutet.

PARTERNAS TALAN

Till stöd för sin talan i Patent- marknadsöverdomstolen har parterna anfört i huvudsak följande.

Tele 2

Vid stickprovskontroller utförda efter Patent- och marknadsdomstolens beslut har det visat sig att IP-adresserna i förhållandevis stor utsträckning tillhör andra bolag, vilka i flera fall inte bedriver verksamhet i Sverige. I flera fall har IP-adresserna visat sig tillhöra utländska dotterbolag till Tele2. Tele2 saknar således faktisk förmåga att utlämna information beträffande en stor del av IP-adresserna som omfattas av föreläggandet. CMS har inte visat sannolika skäl för att Tele2:s tjänster har använts vid de påstådda upphovsrättsintrången. CMS har inte kunnat specificera vilka IP-adresser som CMS menar att Tele2 förfogar över och som således ska omfattas av informationsföreläggandet. Arbetet med att konstatera om en IP-adress tillhör Tele2 är mycket arbetskrävande. Tele2 saknar kännedom om varför bolaget har angetts som ”responsible organisation” för IP-adresserna i RIPE-databasen.

CMS

Uppgiften om att Tele2 innehar de aktuella IP-adresserna har hämtats från RIPE-databasen, som lagrar information om när och var IP-adresser har använts och vilken internetleverantör de tillhör. Uppgiften har, på uppdrag av CMS, hämtats av Maverickeye UG med hjälp av mjukvarusystemet MaverickMonitor. Uppgiften bygger på information som fanns i databasen vid tidpunkten för intrånget. CMS har utifrån dessa uppgifter, efter Patent- och marknadsdomstolens beslut, specificerat vilka IP-adresser som avser det geografiska området Sverige och som Tele2 därmed förfogar över. Tele2 är medlem i RIPE och är enligt sitt medlemsavtal skyldigt att rapportera korrekt information om vilka IP-adresser det innehar till databasen. Tele2 har i kontakter med CMS i anledning av nuvarande ansökan självt hänfört sig till uppgifter i RIPE-databasen.

CMS har i Patent- och marknadsöverdomstolen hänvisat till ett utdrag ur RIPE-databasen samt anfört att det specificerar de IP-adresser, som ”enbart avser det geografiska området Sverige”.

SKÄL

Målet rör i Patent- och marknadsöverdomstolen i första hand frågan om Tele2 innehar de uppgifter om IP-adresser som CMS yrkande om informationsföreläggande avser.

Tele2 har här invänt att IP-adresser som omfattas av det överklagade beslutet i förhållandevis stor utsträckning tillhör andra bolag än Tele2, bl.a. utländska dotterbolag till Tele2, samt att Tele2 inte har tillgång till den begärda informationen. CMS har vidhållit att Tele2 förfogar över de aktuella IP-adresserna samt har anfört att detta framgår av den s.k. RIPE-databasen, att den innehåller information om när och var IP-adresserna har använts och vilken internetleverantör de tillhör.

Av 53 c § första stycket jämfört med andra stycket 4 lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) framgår, att bl.a. den som i kommersiell skala har tillhandahållit en elektronisk kommunikationstjänst, kan åläggas att lämna information om ursprung och distributionsnät för varor eller tjänster som intrånget gäller (informationsföreläggande), om sökanden visar sannolika skäl för att kommunikationstjänsten har använts vid intrång i en upphovsrätt. Ett informationsföreläggande kan riktas mot bl.a. en intrångsgörares internetleverantör med förpliktelse för denne att vid vite lämna information om namn på och adress till den som har registrerats som användare av en viss IP-adress (se NJA 2012 s. 975).

Bestämmelsen bygger på artikel 8 i direktivet 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (det s.k. civilrättsliga sanktionsdirektivet). Direktivets bestämmelser om informationsföreläggande genomfördes med verkan från och med den 1 april 2009. Vid genomförandet infördes bestämmelserna i 53 e § URL om vilka rättegångsregler som ska tillämpas vid prövningen av en fråga om informationsföreläggande. Om ett yrkande om informationsföreläggande riktas mot en motpart i ett mål om intrång i upphovsrätt ska bestämmelserna om rättegång som gäller för det målet tillämpas. Om yrkandet riktas mot den som inte är part i ett mål, ska lagen (1996:242) domstolsärenden tillämpas.

Det finns inte några särskilda bestämmelser om vilka krav som måste ställas på en ansökan om informationsföreläggande. Enligt grunderna för 6 § lagen om domstolsärenden måste yrkandet om informationsföreläggande innehålla en detaljerad redovisning av det slutliga beslut som sökanden vill att domstolen ska meddela (se Peter Fitger, Lagen om domstolsärenden. En kommentar, andra uppl. s. 72). Häri ligger att uppgifter ska vara så preciserade att den mot vilket yrkandet riktas förstår vad de avser. Vidare är en förutsättning för bifall till ett yrkande om informationsföreläggande att den mot vilket yrkandet riktas förfogar över uppgifterna. Ett moderbolag torde t.ex. inte kunna föreläggas att lämna information som finns hos ett dotterbolag (jfr Per Olof Ekelöf m.fl., Rättegång Fjärde häftet, Sjunde uppl. s 266 f. med hänvisning till Lars Heuman i Juridisk Tidskrift 1989/90 s. 23 och s. 248).

Av det anförda följer att sökanden måste visa att den mot vilket yrkandet om informationsföreläggande riktas har tillgång de uppgifter som sökanden begär information om. Om den som yrkandet riktar sig mot bestrider att denne har tillgång till uppgifterna, måste sökanden följaktligen åberopa tillräcklig bevisning om detta för att kunna få framgång. I ärenden om informationsföreläggande kan parterna åberopa i princip samma bevismedel som i rättegång. Det innebär bl.a. att parterna kan åberopa både skriftlig och muntlig bevisning. Vid genomförandet av direktivet anfördes att det kunde vara motiverat för sökanden att åberopa förhör under sanningsförsäkran, om den mot vilket yrkandet riktades gjorde gällande att denne saknade tillgång till de begärda uppgifterna (se prop. 2008/09:67 s. 156).

I samband genomförandet av reglerna om informationsföreläggande infördes därför, i 53 e § tredje stycke URL, en särskild bestämmelse om att det för prövning av frågan om informationsföreläggande fick hållas förhör enligt 37 kap.rättegångsbalken. I författningskommentaren till paragrafen upprepades att den som begärt föreläggandet kan ha anledning att påkalla förhör under sanningsförsäkran med den mot vilket yrkandet riktas, bl.a. om denne påstår sig sakna tillgång till den begärda informationen. I anslutning därtill anfördes att den mot vilken föreläggandet riktas på så sätt kan skapa en situation där det i praktiken blir nödvändigt för motparten att upprepa påståendet under straffansvar för att kunna undgå ett vitesföreläggande. (Se prop. 2008/09:67 s. 266 f.)

Bestämmelserna om informationsföreläggande ändrades senast i samband med lagstiftningen om patent- och marknadsdomstolar, som trädde i kraft den 1 september 2016. Ändringarna innebar bl.a. att den särskilda bestämmelsen om möjligheten att i samband med prövningen av frågan om informationsföreläggande hålla förhör under sanningsförsäkran i 53 e § URL utmönstrades. I stället infördes, i 3 kap. 10 § lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar, en allmän bestämmelse om möjlighet att i ärenden hålla förhör med part under sanningsförsäkran (se prop. 2015/16:57 s. 205 f. och 315). Det är således möjligt att i ärenden om informationsföreläggande påkalla inte bara vittnesförhör utan även förhör med part under sanningsförsäkran. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar till att börja med att mjukvarusystemet MaverickMonitor, mot vars funktion Tele2 inte riktat någon invändning, enligt vad utredningen i målet visar, i och för sig på ett tillförlitligt sätt kan identifiera och registrera IP-adresser som använts i samband med ned- och uppladdning av data vid vissa tidpunkter. CMS har emellertid inte åberopat någon utredning som visar hur identifikationen av de i målet aktuella IP-adresserna gjorts i detta fall eller vem som hos Maverickeye UG ansvarat för denna. Inte heller har CMS utnyttjat möjligheten att höra företrädare för Tele2 eller andra med insyn i Tele2 om bolaget har tillgång till några av de aktuella IP-adresserna och i så fall vilka.

Vid dessa förhållanden har CMS, mot Tele2:s bestridande, inte visat att Tele2 innehar de uppgifter yrkandet om informationsföreläggande avser. CMS ansökan om informationsföreläggande ska därför avslås.

Överklagande

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Per Carlson, referent, samt hovrättsråden Kajsa Bergkvist och Eva Edwardsson.

_____________________________________

BILAGA A

PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN, STOCKHOLMS TINGSRÄTTS SLUTLIGT BESLUT

Handläggning i parternas utevaro

RÄTTEN Rådmannen Jeanette Bäckvall, tillika protokollförare

PARTER

Sökande Copyright Management Services Ltd 43 Berkeley Square W1J 5AP London Storbritannien

Ombud: Advokat J.B.C. och E.S.

Motpart Tele2 Sverige Aktiebolag Box 62 164 94 Kista

SAKEN Informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen

__________________

BAKGRUND

Copyright Management Services Ltd (Copyright) ansökte den 27 oktober 2016 om informationsföreläggande mot Tele2 Sverige Aktiebolag (Tele2) avseende de IP-adresser som framgår av bilaga 1.

Tele2 erbjuder telekommunikation och är därigenom bl.a. verksam som internetoperatör via abonnemangsavtal med konsumenter. Tele2 ger sina kunder tillgång till internet och är därigenom i besittning av kundernas namn och adresser. Tele2 tilldelar internetkunderna en specifik IP-adress och det är dessa IP-adresser som informationsföreläggander avser.

Copyright yrkade därtill att Patent- och marknadsdomstolen för tiden intill dess ärendet hade avgjorts skulle förbjuda Tele2 att förstöra den information som avsågs med yrkandet om informationsföreläggande, dvs. radera de aktuella uppgifterna. Patent- och marknadsdomstolen biföll det interimistiska yrkandet den 24 november 2017.

YRKANDE OCH INSTÄLLNING

Copyright har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite om 200 000 kronor förelägger Tele2 att ge Copyright information om namn och adress till de som var registrerade som användare av de av Copyright tillhandahållna IP-adresserna i bilaga 1 vid den tidpunkt som anges vid varje IP-adress i bilaga 1.

Tele2 har överlämnat frågan till Patent- och marknadsdomstolens bedömning. Bolaget har emellertid begärt att domstolen uttryckligen förordnar att uppgift om namn och adress inte behöver lämnas ut på eventuella användare som använt sig av adresser som är s.k. NAT-adresser eftersom detta är adresser som Tele2 inte har. Vidare bör eventuella adresser som Tele2 redan hunnit radera vid tidpunkten för domstolens beslut undantas från en eventuell skyldighet för Tele2 att lämna ut uppgifter. Tele2 har vidare ifrågasatt att det skulle föreligga behov att förena ett eventuellt slutligt föreläggande med vite eftersom Tele2 alltid följer gällande domstolsbeslut.

Copyright har genmält att bolaget accepterar att NAT-adresser inte kommer att omfattas av föreläggandet.

Parterna har inte yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER M.M.

Copyright har anfört i huvudsak följande. Rättighetshavarna CELL Film Holdings LLC och I.T. Productions LLC innehar ensamrätt att framställa exemplar av filmverken Cell respektive I.T. (Filmerna) och göra dem tillgängliga för allmänheten. Copyright har, genom licensavtal, rätt att beivra intrång i upphovsrätten till dessa filmverk som sker i Sverige via fildelning.

Copyright har med hjälp av det tyska företaget Maverickeye UG kunnat konstatera att Filmerna olovligen har tillgängliggjorts för allmänheten från de svenska IP-adresser som framgår av bilaga 1. Insamlingen av data, dvs. angivna IP-adresser, filens identitet samt datum och klockslag för tillgängliggörandet, har skett med hjälp av systemet MaverickMonitor.

Ovan nämnda tillgängliggörande för allmänheten gör intrång i upphovsrätten till Filmerna. Det föreligger därmed sannolika skäl för att användarna av de aktuella IP-adresserna har begått intrång i upphovsrätten till Filmerna. Aktuella intrång har skett med hjälp av BitTorrent-teknik, vilket är ett filöverföringsprotokoll som effektiviserar nedladdning av stora och populära filer genom att användare hjälper varandra i ett P2P-nätverk. Användare i ett P2P-nätverk använder sig av en s.k. ”klient” som är ett program som samtidigt utför nedladdning och uppladdning av delar av filen till/från andra användare med hjälp av en s.k. ”tracker”. BitTorrent-tekniken innebär att varje användares klient laddar upp till andra användare de delar av filen i fråga som klienten har mottagit samtidigt som klienten tar emot de delar av filen som ännu inte har laddats ned. Oavsett om hela eller delar av filen i fråga har laddats ned av en klient bidrar klienten till att göra filen tillgänglig för andra i nätverket genom att sprida delar av filen. Filer som delas genom BitTorrent-teknik identifieras genom att tilldelas en unik beteckning baserad på filens innehåll. Varje användares klient får kontakt med andra klienter i ett P2P-nätverk genom en bredbandsuppkoppling till internet. Varje användares uppkoppling till internet kan kopplas till en IP-adress. BitTorrent-tekniken bygger på att alla användare kan ta emot och vidaredistribuera torrent-filer. När ett BitTorrent-arkiv hämtas hjälper internetanvändaren samtidigt till att distribuera det till andra användare.

Skälig tid för Tele2 att utlämna information bör bestämmas med beaktande av att tingsrätten i tidigare mål har bedömt att en månad räcker för 1 415 IP-adresser och att fyra månader räcker för 8 600 IP-adresser. En automatiserad process underlättar framtagningen av informationen på ett effektivt sätt och utan olägenhet för den övriga verksamheten.

Tele2 har anfört bl.a. följande. Tele2 saknar insyn i om användarna av de aktuella IP-adresserna begått upphovsrättsintrång på det sätt Copyright gjort gällande. Tele2 kan inte heller uttala sig om styrkan av den bevisning som Copyright presenterat i målet. Bolaget förutsätter att det görs en noggrann prövning av om de omständigheter Copyright framför är tillräckliga för att ett informationsföreläggande lagligen ska kunna riktas mot Tele2.

DOMSTOLENS BEDÖMNING

Utgångspunkter för prövningen Om det föreligger sannolika skäl för att det har begåtts ett upphovsrättsintrång får domstolen, enligt 53 c § upphovsrättslagen, ålägga bl.a. den som i kommersiell skala tillhandahållit en tjänst, som har använts vid intrånget, att ge upphovsmannen eller exempelvis en licenstagare information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller. Ett sådant beslut kan bl.a. innebära att en internetleverantör åläggs att ge sökanden information om vilken abonnent som hade en viss IP-adress när den användes för att olovligen tillgängliggöra eller kopiera upphovsrättsligt skyddat material via internet. (Se prop. 2008/09:67, s. 263) Ett informationsföreläggande får, enligt 53 c § upphovsrättslagen, bara meddelas om den begärda informationen kan antas underlätta utredningen av ett intrång eller en överträdelse som avser de aktuella varorna eller tjänsterna. Enligt 53 d § första stycket upphovsrättslagen krävs dessutom att skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Copyrights rätt till Filmerna Copyright har gjort gällande att CELL Film Holdings LLC och I.T. Productions LLC innehar ensamrätt att framställa exemplar av Filmerna och göra dem tillgängliga för allmänheten.Till stöd för detta har Copyright åberopat bl.a. utdrag från United States Copyright Office, utdrag från facebook och www.imdb.com samt kopior av exempelvis affischer. Copyright har även åberopat licensavtal mellan respektive bolag och Copyright till styrkande av att Copyright har rätt att beivra nu aktuella intrång i upphovsrätten till Filmerna.

Av den presenterade utredningen framgår enligt domstolen med tillräcklig säkerhet att CELL Film Holdings LLC och I.T. Productions LLC innehar upphovsrätten till respektive Film samt att Copyright, i egenskap av licenstagare, tillhör den krets som kan få bifall till ett yrkande om informationsföreläggande avseende Filmerna.

Sannolika skäl för att upphovsrättsintrång har skett Copyright har gjort gällande att det föreligger sannolika skäl för att intrång begåtts vid i bilaga 1 angivna tidpunkter från i bilaga 1 angivna IP-adresser genom att Filmerna olovligen har tillgängliggjorts för allmänheten via fildelning. Copyright har vidare uppgett bl.a. att identifiering och loggning av de aktuella IP-adresserna och övriga uppgifter i bilagan har gjorts av företaget Maverickeye UG, med hjälp av mjukvarusystemet MaverickMonitor. Copyright har även åberopat en rapport av IT-experten Dr. S.R. som beskriver och utvärderar MaverickMonitor-systemet. I rapporten uppges bl.a. att systemet på ett tillförlitligt sätt identifierar samt registrerar IP-adresser som använts i samband med ned- och uppladdning av data vid vissa tidpunkter. Det anförs vidare att systemet endast registrerar IP-adresser från vilka en faktisk överföring (dvs. uppladdning) av digitalt material skett till systemet. IP adresser som inte delar data registreras därmed inte av systemet. Domstolen finner inte anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i den metod som redovisats av Copyright och att den metoden har använts för identifiering av de aktuella IP-adresserna. Domstolen finner inte heller anledning att ifrågasätta Copyrights uppgift om att upp- och nedladdning av Filmerna har skett från angivna IP-adresser vid angivna tidpunkter också såvitt avser de klienter som angetts som ”unknown client”. Genom denna utredning får Copyright anses ha visat sannolika skäl för att Filmerna olovligen har tillgängliggjorts för allmänheten från angivna IP-adresser.

Proportionalitet Av motiven till 53 c § upphovsrättslagen framgår att det bör krävas att det är fråga om intrång av en viss omfattning för att en rättighetshavare ska kunna få ut uppgifter om den abonnent som döljer sig bakom ett IP-nummer som använts vid intrång. Det kravet är i regel uppfyllt om intrånget avser tillgängliggörande (uppladdning) av en film för allmänheten, exempelvis genom fildelning via internet, eftersom detta typiskt sett innebär stor skada för rättighetshavaren. Detsamma är fallet om de intrång som ansökan avser gäller mer omfattande kopiering (nedladdning). (Se prop. 2008/2009:67, s. 161 f. och s. 264).

Domstolen har ovan konstaterat att det föreligger sannolika skäl för att intrång skett i Filmerna genom att de olovligen har tillgängliggjorts för allmänheten via fildelning. Av de redovisade motivuttalandena framgår att kravet på proportionalitet i regel får anses uppfyllt i ett sådant fall. Det kan antas att den begärda informationen skulle underlätta utredningen av nämnda intrång. Copyright får i en sådan situation anses ha ett starkt och berättigat intresse av den begärda informationen. Syftet med den begärda åtgärden kan såvitt framkommit inte uppnås genom någon mindre ingripande åtgärd. Mot denna bakgrund får Copyrights intresse av att få tillgång till informationen anses väga tyngre än eventuella motstående intressen, däribland de enskildas intresse av att förbli anonyma.

Tidsfrist för utlämnande av informationen Den av Copyright efterfrågade informationen rör ett begränsat antal adresser. Med ledning av bl.a. Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 23 januari 2017 (mål nr ÖÄ 8309-16) där domstolen fann att fyra månader var en skälig tid för utlämnandet av cirka 8 600 IP-adresser (dvs. cirka 2 150 IP-adresser per månad) finner Patent- och marknadsdomstolen att skälig tid för utlämnande av information i nu aktuellt mål är en månad från dagen då detta beslut vunnit laga kraft.

Den begärda storleken på vitet framstår som skälig. Vitet ska därför bestämmas till yrkat belopp.

Tele2 föreläggs att ge Copyright den aktuella informationen inom en månad från det att domstolens beslut har vunnit laga kraft.

Domstolen erinrar Tele2 om bestämmelsen i 53 f § andra stycket upphovsrättslagen.

Domstolens tidigare meddelade förbud att förstöra nu aktuella uppgifter bör bestå till dess att uppgifterna har lämnats ut till Copyright.

I målet förekommer handlingar med uppgifter som omfattas av sekretess och som inte har lagts fram vid förhandling eller tagits in i något beslut. För dessa uppgifter gäller fortsatt sekretess utan att något särskilt förordnande om detta görs.

BESLUT

1. Patent- och marknadsdomstolen förelägger Tele2 Sverige Aktiebolag att, vid vite av 200 000 kr, ge Copyright Management Services Ltd information om namn och adress till de som var registrerade användare av IP-adresserna i bilaga 1 vid de tidpunkter som anges vid respektive IP-adress i bilagan.

2. Vad som har förordnats under punkten 1 gäller inte information om namn och adress till de som var registrerade som användare av de IP-adresser som är NAT-adresser eller sådana adresser som redan raderats.

3. Informationen ska lämnas till Copyright skriftligen senast en månad från dagen då detta beslut har vunnit laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 406 B) Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha inkommit till Patent- och marknadsdomstolen senast den 29 mars 2017. Prövningstillstånd krävs.

_____________

Jeanette Bäckvall