PMÖD 2018:37

Efter den 1 juli 2018 är det inte längre tillåtet att marknadsföra eller försälja tjänster och produkter inom premiepensionsområdet per telefon. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför avslagit Konsumentombudsmannens talan mot ett företag om åläggande vid vite att lämna viss information i samband med sådan försäljning. Patent- och marknadsdomstolens dom har upphävts i själva saken och skrivits av i den del som rörde Konsumentombudsmannens överklagande, vilket återkallats.

Patent- och marknadsöverdomstolen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEPatent- och marknadsdomstolens dom 2017-06-28 i mål PMT 10759-16, se bilaga A

PARTER

Klagande och motpartAdvisor Fondförvaltning AB, 556681-4082Kungsgatan 37 111 56 Stockholm

Ombud: Advokaten D. WDag Wetterberg Advokatbyrå ABBox 16422103 27 Stockholm

Klagande och motpartKonsumentombudsmannen, 202100-2064Box 48651 02 Karlstad

Ombud: Processrådet I. N.KonsumentombudsmannenAdress som ovan

SAKENMarknadsföring av tjänster på premiepensionsområdet

_________

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsöverdomstolen skriver av målet såvitt avser Konsumentombudsmannens överklagande.

2. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår Konsumentombudsmannens talan i själva saken och upphäver punkt 1 i Patent- och marknadsdomstolens domslut.

3. Punkt 2 i Patent- och marknadsdomstolens domslut ska stå fast.

4. Vardera parten ska stå för sin rättegångskostnad i Patent- och marknads-överdomstolen.

YRKANDEN M.M.

Advisor Fondförvaltning AB (Advisor) har yrkat att Patent- och marknadsöver-domstolen ska ogilla Konsumentombudsmannens (KO) talan i dess helhet samt förplikta KO att ersätta Advisors rättegångskostnad i Patent- och marknads-domstolen med där yrkat belopp.

KO har bestritt Advisors yrkanden.

KO, som överklagat Patent- och marknadsdomstolens dom såvitt avser den tredje strecksatsen i domslutets punkt 1, har återkallat sitt överklagande.

KO har yrkat att var och en av parterna ska stå sin rättegångskostnad i av KO återkallad del och förklarat att KO inte framställt något ersättningsyrkande i fråga om KO:s överklagande.

Advisor har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknads-överdomstolen i målet i sin helhet. KO har yrkat ersättning för sina rättegångs-kostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen i den del som avser Advisors överklagande.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN I MÅLET

Parternas har åberopat samma grunder och i allt väsentligt utvecklat sin talan på samma sätt som i Patent- och marknadsdomstolen. De har åberopat samma muntliga och skriftliga bevisning som i Patent- och marknadsdomstolen.

______________________________

BILAGA A

PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLENS DOM