PMÖD 2022:9

Sedan Patent- och marknadsdomstolen, på grund av att svensk domsrätt saknades, avvisat en talan om bättre rätt till vissa patent och patentansökningar, begärde Patent- och marknads-överdomstolen ett förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om domsrätt.

Patent- och marknadsöverdomstolen

RÄTTENHovrättsråden Ulrika Ihrfelt, Göran Söderström och Sara Ulfsdotter, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRAREFöredraganden Charlotta Nilsson

PARTER

KlagandeIRnova AB, 556647-7260c/o Electrum 236164 40 Kista

Ombud: Jur.kand. P.K. och jur.kand F.L.Lind Edlund Kenamets Intellectual Property ABÖstra Hamngatan 17411 10 Göteborg

MotpartFLIR Systems AB, 556256-6579Box 7376187 15 Täby

Ombud: Advokaten J.M.Melander Sundbom Advokatfirma ABBox 55609102 14 Stockholm

SAKENAvvisad talan

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och marknadsdomstolens beslut 2020-04-29 i mål nr PMT 17315-19

_______________

Genom det överklagade beslutet avvisade Patent- och marknadsdomstolen, såvitt nu är aktuellt, IRnova AB:s (IRnova) talan om bättre rätt än FLIR Systems AB (FLIR) till uppfinningarna, alternativt andel därav, enligt kinesiska och amerikanska patentansökningar samt beviljade amerikanska patent. Beslutet grundade sig på bedömningen att det saknades svensk domsrätt.

IRnova har yrkat att beslutet ska upphävas och målet återförvisas till Patent- och marknadsdomstolen för fortsatt handläggning. Till stöd för detta har IRnova åberopat samma omständigheter till grund för påståendet om svensk domstols behörighet som vid Patent- och marknadsdomstolen och därutöver utvecklat sin rättsliga argumentation.

FLIR har, som det får uppfattas, bestritt ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut och vidhållit det som anförts i underinstansen vad gäller frågan om svensk domstols behörighet. Bolaget har därutöver utvecklat sin rättsliga argumentation.

Patent- och marknadsöverdomstolen har med stöd av artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen avseende följande fråga.

Omfattas en fastställelsetalan om bättre rätt, grundad på ett påstående om uppfinnarskap eller meduppfinnarskap, till en uppfinning enligt nationella patentansökningar och patent registrerade i en icke-medlemstat av den exklusiva behörigheten enligt art. 24.4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen)?

EU-domstolen meddelade dom den 8 september 2022 (IRnova, C-399/21, EU:C:2022:648, nedan förhandsavgörandet).

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2022-12-14)

Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver Patent- och marknads-domstolens beslut (punkten 1) och återförvisar målet dit för fortsatt handläggning.

Skälen för beslutet

EU-domstolen har, efter viss omformulering av Patent- och marknadsöver-domstolens fråga, besvarat begäran om förhandsavgörande enligt följande. Artikel 24.4 i Bryssel I-förordningen ska tolkas så, att den inte är tillämplig på en tvist, inom ramen för en talan som grundas på en påstådd ställning som uppfinnare eller meduppfinnare, om fastställandet av huruvida en person har rätt till vissa uppfinningar som avses i patentansökningar som getts in och patent som beviljats i tredje land.

Mot bakgrund av EU-domstolens ställningstaganden i förhandsavgörandet kommer Patent- och marknadsöverdomstolen till slutsatsen att saknas grund för att avvisa IRnovas talan om bättre rätt till uppfinningar enligt de kinesiska och amerikanska patentansökningarna och de amerikanska patenten på grund av bristande svensk domsrätt med hänvisning till artikel 24.4 Bryssel I-förordningen. Patent- och marknadsdomstolens beslut ska därför upphävas i denna del och målet återförvisas dit för fortsatt handläggning.

I enlighet med 18 kap. 15 § tredje stycket rättegångsbalken ska frågan om kostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen prövas av Patent- och marknadsdomstolen i samband med målet efter dess återupptagande. Detta innefattar även de rättegångskostnader som kan ha uppkommit i förfarandet vid EU-domstolen (jfr förhandsavgörandet p. 50).

Beslutet får inte överklagas (1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar).

Charlotta Nilsson Protokollet uppvisat/