RÅ 1994 not 10

Återföring av fiktiv skatt vid export av konstverk / Avdrag för fiktiv skatt vid förvärv av konstverk direkt från upphovsmannen

Not 10. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. mervärdeskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav Wetterling Gallery AB bl.a. följande. Bolaget, som bedrev konsthandel, avsåg att förvärva ett konstverk direkt från den amerikanske konstnären Sam Francis, som bedrev sin konstnärliga verksamhet yrkesmässigt. Bolaget ville få klarlagt om det hade rätt till avdrag för s.k. fiktiv mervärdeskatt vid förvärvet. I en tilläggsfråga begärdes besked huruvida den fiktiva skatten skulle återföras om konstverket sedermera exporterades. - Skatterättsnämnden (1992-10-29, Stegard, Wingren, Edlund, Eriksson, Zackari): Wetterling Gallery AB har rätt till avdrag för ingående mervärdeskatt (s.k. fiktiv skatt) enligt 17 § åttonde stycket lagen (1968:430) om mervärdeskatt, ML, vid förvärv av ett konstverk från Sam Francis. - Tilläggsfrågan: Har Wetterling Gallery AB erhållit avdrag för fiktiv skatt vid förvärvet av konstverket skall denna skatt återföras om konstverket exporteras. - Motivering. - Enligt 17 § åttonde stycket första meningen ML skall för skattskyldig, som inom landet mot vederlag förvärvar skattepliktig vara från den som inte är skattskyldig för omsättning av varan, som ingående mervärdeskatt anses 20 procent av vederlaget. Frågan i ärendet gäller om Wetterling Gallery AB har rätt till avdrag för sådan fiktiv ingående mervärdeskatt om bolaget förvärvar ett konstverk direkt från dess upphovsman, Sam Francis. - Nämnden gör följande bedömning. - För att rätt till avdrag för fiktiv skatt skall föreligga krävs enligt 17 § åttonde stycket ML dels att förvärvet avser en "skattepliktig vara", dels att detta sker från någon som "inte är skattskyldig för omsättning av varan". Vad beträffar det första villkoret framgår av rättsfallet RÅ 1988 ref. 42 att bedömningen skall göras med utgångspunkt i förvärvarens verksamhet. Eftersom konstverket är en skattepliktig vara för bolaget är nämnda villkor för avdragsrätt uppfyllt. - Vad härefter gäller förutsättningen att förvärvet skall ske från någon som inte är skattskyldig för omsättningen är denna enligt nämndens mening upfylld, oavsett om skälet till att överlåtaren inte är skattskyldig för överlåtelsen är, att denne bedriver en verksamhet som inte är yrkesmässig eller att överlåtelsen visserligen sker i en yrkesmässig verksamhet men avser en vara som är undantagen från skatteplikt enligt bestämmelserna i 8 § ML med anvisningar. Eftersom Sam Francis till följd av bestämmelserna om undantag från skatteplikt i 8 § 5) ML jämfört med punkt 7 b) av anvisningarna till paragrafen inte är skattskyldig för överlåtelse av ett av honom skapat konstverk är även det andra villkoret för avdragsrätt uppfyllt. Även med beaktande av anledningen till bestämmelsen om avdrag för fiktiv skatt får därför bestämmelsen anses tillämplig i detta fall. - Tilläggsfrågan. Exporteras bl.a. alster av bildkonst, skall enligt 15 § åttonde stycket ML den ingående mervärdeskatt som hänför sig till förvärvet av varan återföras, om den skattskyldige inte visar att varan har innehafts endast av skattskyldiga. - Det med ansökningen avsedda konstverket har enligt förutsättningarna i ärendet innehavts av bl.a. Sam Francis, som inte är skattskyldig till mervärdeskatt för sin avyttring av konstverket till bolaget. Om konstverket exporteras, skall därför enligt 15 § åttonde stycket ML åtnjutet avdrag för fiktiv skatt återföras. - (Ledamöterna Arvidsson och Krafft var skiljaktiga och anförde: Stadgandet om avdrag för fiktiv skatt har i första hand tillkommit för att varor, som förvärvats för slutlig konsumtion och då beskattats, inte skall dubbelbeskattas då de åter blir föremål för yrkesmässig omsättning. I förevarande ärende uppkommer inte någon sådan dubbelbeskattning eftersom konstverken inte mervärdebeskattats då konstnären överlåter egna verk till bolaget. Fråga blir då om lagstiftningen ändå medger avdrag för fiktiv skatt vid sådana förvärv. - Bestämmelserna i ML omfattar inte endast begagnade varor utan gäller samtliga skattepliktiga varor som skattskyldig förvärvar från en icke skattskyldig säljare. Detta gäller oberoende av om varorna tidigare varit föremål för yrkesmässig omsättning eller ej (jfr Ds B 1977:6 s. 112-114 och prop. 1978/79:141 s. 72). - Av rättsfallet RÅ 1988 ref. 42 framgår att frågan om en vara är skattepliktig eller ej skall avgöras med utgångspunkt i förvärvarens verksamhet. Den omständigheten att överlåtelsen från konstnären varit undantagen från skatteplikt utgör således i sig inget hinder mot avdrag för fiktiv skatt. - För avdragsrätt erfordras emellertid, utöver att varan på nyss angivet sätt är skattepliktig, även att överlåtaren "inte är skattskyldig för omsättning av varan". Mot bakgrund av syftet med lagstiftningen och betraktat utifrån den normala situation där varan som sådan, oavsett i vems hand, är skattepliktig hos såväl överlåtare som förvärvare måste enligt vår mening sistnämnda krav anses innebära att överlåtelsen inte får ingå i någon verksamhet som är yrkesmässig enligt ML. I den mån bolagets förvärv sker från konstnär vars verksamhet är att anse som yrkesmässig enligt nämnda lag saknar bolaget rätt till avdrag för ingående skatt. - Eftersom något avdrag för ingående skatt inte medgetts uppkommer ingen återföringsskyldighet vid export för sådan skatt.) - I Regeringsrätten yrkade Riksskatteverket att Regeringsrätten skulle förklara att bolaget inte hade rätt till avdrag för ingående mervärdeskatt vid förvärvet. Beträffande tilläggsfrågan anförde verket, för det fall att dess talan bifölls, att någon återföringsskyldighet inte förelåg vid export av konstverket. - Regeringsrätten (1994-01-12, Voss, Dahlman, Berglöf, Swartling, Lindstam) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet. (fd I 1993-12-16, Nihlen)

*REGI

*INST