RÅ 1994 not 13

Skatteplikt (undantaget för bank- och finansieringstjänster ej tillämpligt på fastighetsmäklares kreditförmedling)

Not 13. Överklagande av Bengt Poppelstam AB av ett förhandsbesked ang. mervärdeskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgavs bl.a. följande. Mellan Nordbanken, ett helägt dotterbolag till banken och Svensk Fastighetsförmedling AB (SF) hade träffats ett samarbetsavtal. Med anledning av avtalet hade banken lovat att varje SF-mäklare skulle erhålla ersättning för kreditförmedling med 1 procent av sin registrerade utlåningsvolym. Förmedlingsverksamheten innebar bl.a. att mäklaren efter en initial kreditprövning - utförd med hjälp av ett av banken upprättat, datoriserat kalkylprogram - tillsammans med kunden upprättade en kreditansökan på ett av banken fastställt formulär. Bengt Poppelstam AB önskade i sin egenskap av SF-mäklare få svar på frågan om tjänsterna avseende kreditförmedling utgjorde sådana från skatteplikt undantagna bank- och finansieringstjänster som angavs i 8 § 3) lagen (1968:430) om mervärdeskatt, ML. - Skatterättsnämnden (1992-10-12, Stegard, Wingren, Arvidson, Edlund, Eriksson, Krafft, Zackari): Undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster är inte tillämpligt på de tjänster som avses med ansökningen. - Motivering. Enligt 7 § första stycket ML är varor och tjänster skattepliktiga om inte annat följer av 8 §. Från skatteplikt undantas enligt 8 § 3) samma lag bank- och finansieringstjänster samt värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet. Av punkt 5 tredje stycket av anvisningarna till 8 § ML framgår att notariatverksamhet och viss annan verksamhet inte omfattas av undantaget för bank- och finansieringstjänster. - Någon närmare ledning för bedömningen av vad som omfattas av begreppet bank- och finansieringstjänster ges inte i lagtexten. I förarbetena anges endast att härmed avses t.ex. in- och utlåningstjänster, betalningsförmedling och värdepappershandel (prop. 1989/90:111 s. 104). Enligt nämndens mening avses emellertid med det aktuella undantaget endast tjänster som utförs av den som faktiskt kan anses bedriva bank- och finansieringsverksamhet. Nämnden finner därför att de tjänster avseende bl.a. förmedling av låntagare till banken vilka bolaget vid sidan av sin fastighetsförmedling utför på bankens - inte på låntagarnas - uppdrag, inte utgör bank- och finansieringstjänster i ovan angiven mening. De omfattas således inte av det aktuella undantaget från skatteplikt. - I Regeringsrätten yrkade bolaget att tjänsterna skulle förklaras undantagna från skatteplikt. - Regeringsrätten (1994-01-12, Voss, Dahlman, Berglöf, Swartling, Lindstam) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet. (fd I 1993-12-16, Nihlen)

*REGI

*INST