RÅ 1994 not 184

Överklagande av Nicklas R. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 184. Överklagande av Nicklas R. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Nicklas R. begärde hos Polismyndigheten i Linköping att få del av allmänna handlingar som upprättats i samband med frihetsberövande av Johan G. den 1 oktober 1993. - Polismyndigheten (1993-10-28, Larsson): Polismyndigheten beslutar att lämna ut ingripandemeddelandet och vissa uppgifter i omhändertagandebladet. - Polismyndigheten avslår enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen begäran att få ut anmälan och enligt 7 kap. 19 § sekretesslagen att få ut resten av

uppgifterna på omhändertagandebladet och fängselprotokollet. - Nicklas R. vidhöll i kammarrätten sin begäran att kopia av handlingarna i fråga skulle lämnas ut till honom. - Polismyndigheten i Linköping hade, enligt yttrande till kammarrätten, den 9 november 1993 jämlikt 27 § förvaltningslagen beslutat lämna ut begärd "Anmälan"

och hade i övrigt angivit i huvudsak följande. Vad gäller

ej utlämnade delar av omhändertagandebladet samt

fängselprotokollet vidhåller polismyndigheten sitt beslut

att detta skall vara sekretessbelagt enligt 7 kap. 19 §

sekretesslagen. Omhändertagandebladet och fängselprotokollet är två allmänna handlingar som egentligen hör ihop men av praktiska och kontrollmässiga skäl har delats upp på varsin handling. Användande av handfängsel vid omhändertagande av LOB är ett tvångsmedel enligt 10 § polislagen. I RPS FS 1986:35 (FAB 102-1) p. 6.2 allmänna råd, anges att uppgifter om fängselbeläggning i samband med omhändertagande bör ske. - Kammarrätten i Jönköping (1993-11-23, Nordling, Träff, Schiller): Nicklas R:s begäran avser, såvitt återstår att pröva i målet, att dels ur omhändertagandeblad få del av vissa uppgifter, dels ur protokoll över fängselbeläggning få del av samtliga uppgifter. - Omhändertagande av berusade personer enligt lagen (1976:511) därom (LOB), får anses ingå bland de hjälpande funktioner som genom tillkomsten av polislagen (1984:387) fått karaktären av en självständig arbetsuppgift för polisen (prop. 1983/84:111 s. 50 f., 54). Ett renodlat ingripande enligt LOB är således en verksamhet som enbart omfattar hjälp eller annat bistånd åt enskild. Bestämmelserna i 7 kap. 19 § första stycket 1 sekretesslagen är då tillämpliga på uppgifter om den omhändertagna. Enligt polismyndigheten har fängselbeläggningen ingått som ett led i omhändertagandet enligt LOB. På grund härav och då det kan antas att den omhändertagne eller någon honom närstående lider men om uppgifterna i de begärda handlingarna röjs, föreligger hinder mot att utlämna dessa handlingar till Nicklas R. i de delar som ej redan utlämnats. - Kammarrätten anmärker att i sålunda ej utlämnade delar finns uppgifter om misstänkt brott mot knivlagen som också återfinns i det material som utlämnats till Nicklas R. - Kammarrätten lämnar överklagandet utan bifall. - I överklagandet till Regeringsrätten fullföljde Nicklas R. sin talan. - Regeringsrätten (1994-03-18, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör i fråga om sekretess för uppgifterna i omhändertagandebladet samma bedömning som kammarrätten. - Vad därefter gäller de uppgifter som antecknats i protokollet över fängselbeläggning vid omhändertagandet kan de enligt vad som framgår av omständigheterna i detta mål inte anses avse sådan polisiär verksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd åt enskild. Sekretess gäller därför inte för dessa uppgifter enligt 7 kap. 19 § första stycket 1. sekretesslagen (1980:100). Någon prövning har inte gjorts i målet om det på annan grund föreligger sekretess för nämnda uppgifter. Målet skall därför återförvisas till Polismyndigheten i Linköping för prövning i denna del. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom såvitt avser omhändertagandebladet. - Regeringsrätten undanröjer kammarrättens dom i vad den avser fängselprotokollet och visar målet åter till Polismyndigheten i Linköping för förnyad prövning i denna del. (fd II 1994-02-24, Karlberg)

*REGI

*INST