RÅ 1994 not 209

Ansökan av Alcides A. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 209. Ansökan av Alcides A. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk

beslutade den 28 oktober 1992 att avslå en ansökan av

Alcides A., hans hustru Eusebia T. och deras söner Jorge

och Jack (Rodolfo) T. om uppehållstillstånd m.m. samt att

avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 2 juni 1993 avslog Utlänningsnämnden familjens överklagande. Nämnden delade Invandrarverkets bedömning att de av familjen åberopade skälen för asyl inte var tillräckliga för rätt till asyl som flyktingar enligt 3 kap. 2 § utlänningslagen. Inte heller fann nämnden sådana omständigheter som avses i 3 kap. 1 § 2 och 3 samma lag föreligga. Trots vad som framkommit om Eusebia T:s psykiska tillstånd fann nämnden vidare att omständigheterna inte var sådana att familjen kunde beviljas uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl. Vad familjen i övrigt anfört fann nämnden inte heller utgöra skäl att låta familjen få stanna i Sverige. Statens invandrarverk avslog i beslut den 13 augusti 1993 en förnyad ansökan om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen. - Alcides A., Eusebia T. och sönerna ansökte om resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet samt yrkade att vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas. De yrkade också att Regeringsrätten skulle bevilja dem allmän rättshjälp. - Till stöd för ansökningen anförde de i huvudsak följande. Det förelåg grova handläggningsfel av såväl Invandrarverket som Utlänningsnämnden i ett flertal hänseenden. Vidare stred rättstillämpningen i flera avseenden uppenbarligen mot lag. Nya omständigheter åberopades även avseende dels förhållandena i Peru, dels Jack (Rodolfo) T:s hälsotillstånd. - Regeringsrätten förordnade att Utlänningsnämnden skulle avge yttrande över resningsansökningen mot bakgrund av vad som anförts i

läkarutlåtanden den 13 juli 1993 och den 23 september 1993

angående Jack (Rodolfo) T. Regeringsrätten förordnade också

att vidare åtgärder för verkställighet av den beslutade

avvisningen inte fick företas i avbidan på slutligt beslut

i resningsmålet. - Utlänningsnämnden anförde i yttrande i

huvudsak följande. Vid tidpunkten för nämndens beslut

förelåg inte sådana omständigheter som kunde grunda

uppehållstillstånd i Sverige på någon grund, inklusive

humanitär grund. Innehållet i läkarintyget från den 13 juli

1993 kunde knappast förändra denna bedömning. Inte heller

var innehållet i detta intyg sådant att en ansökan enligt

2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen kunnat vinna

framgång. Möjligen var innehållet i intyget av den

23 september 1993 av sådant slag att ett bifallsbeslut

skulle ha kunnat aktualiseras vid en ny ansökan.

Uppgifterna refererade nämligen till en ny situation som

inte prövats av nämnden. En prövning enligt 2 kap. 5 §

tredje stycket utlänningslagen av de nya omständigheterna

borde därför ske. Dessa bestämmelser öppnade ju möjlighet

till en omprövning av Utlänningsnämndens beslut. Mot

bakgrund av vad som hade anförts kunde ifrågasättas om det

vid sidan av möjligheten till en sådan omprövning skulle

föreligga möjlighet till resning av Utlänningsnämndens

beslut. Om så befanns vara fallet måste enligt nämnden

tillämpningen av resningsinstitutet ske restriktivt. -

Regeringsrätten (1994-03-29, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. De i målet åberopade läkarintygen angående Jack (Rodolfo) T. är utfärdade den 13 juli 1993 och den 23 september 1993 eller efter det att Utlänningsnämnden meddelade sitt beslut den 2 juni 1993. Uppgifterna i intyget den 13 juli 1993 har

varit föremål för bedömning i samband med Invandrarverkets

omprövning enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen

den 13 augusti 1993. Det den 23 september 1993 utfärdade

läkarintyget har ingivits först i samband med

resningsansökningen. Uppgifterna i detta intyg får anses

innefatta en sådan tidigare inte prövad omständighet som

kan bli föremål för bedömning i samband med en ny ansökan

om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket

utlänningslagen. - Det förhållandet att 2 kap. 5 § tredje

stycket utlänningslagen innehåller särskilda bestämmelser

som tar sikte på att nya omständigheter tillkommit efter

det att ett beslut om avvisning vunnit laga kraft, talar

enligt Regeringsrätten mening för att utrymmet för resning

normalt bör begränsas i en utsträckning som motsvarar

regelns tillämpningsområde. Mot bakgrund härav samt med

beaktande av de i resningsansökningen åberopade nya

omständigheternas sammanhang och beskaffenhet kan de inte

utgöra grund för resning i det av Utlänningsnämnden

avgjorda ärendet. - Inte heller i övrigt har sökandena

visat att skäl för resning föreligger. - Alcides A.,

Eusebia T., Jorge och Jack (Rodolfo) T. har var och en

ansökt om allmän rättshjälp. Omständigheterna i

resningsmålet bör föranleda att Jack (Rodolfo) T. beviljas

allmän rättshjälp i resningsmålet. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning.

Regeringsrättens beslut den 28 oktober 1993 om förbud för

vidare åtgärder för verkställighet av beslutad avvisning

upphör därmed att gälla. - Regeringsrätten bifaller Jack

(Rodolfo) T:s ansökan om allmän rättshjälp och förordnar

Sven Palme till biträde enligt rättshjälpslagen.

Regeringsrätten bestämmer grundavgiften enligt

rättshjälpslagen till 450 kr och tilläggsavgiften till

0 kr. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning enligt

rättshjälpslagen för Sven Palmes arbete i Regeringsrätten

skall utgå med skäliga 3 640 kr. - Regeringsrätten avslår

Alcides A:s, Eusebia T:s och Jorge T:s ansökningar om

allmän rättshjälp. (fd I 1994-03-09, Hartzell)

*REGI

*INST