RÅ 1994 not 223

Partsinsyn (har efterfrågad handling tillförts ärende i vilket sökanden varit part?)

Not 223. Överklagande av Larissa T. m.fl. ang. rätt att ta del av allmän handling. - I samband med att Larissa T. och hennes två barn överklagade ett beslut av Statens

invandrarverk om utvisning begärde de att få ta del av

Utlänningsnämndens rapport ADM 340-9308-0754. -

Utlänningsnämnden (1993-10-14): Den ifrågavarande

reserapporten avser en rapport med diarienummer ADM

340-9308-0754 benämnd "Utredningsresa till S:t Petersburg, Moskva och Ukraina i maj 1993". - I överklagandeärendet har inte tillförts handling eller uppgift hänförlig till aktuell reserapport med avseende på prövningen av Larissa T:s överklagande. Hennes begäran om att få rapporten eller uppgift ur rapporten utlämnad till sig i överklagandeärendet kan därför inte bifallas. - Hemställan är även att uppfatta som en allmän begäran om att få ut reserapporten. - Den aktuella rapporten innehåller uppgifter som rör annan stat, mellanfolklig organisation och medborgare i annan stat. Enligt 2 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller hos Utlänningsnämnden sekretess för uppgift av nyss nämnt slag om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs. Med hänsyn till innehållet i begärd utlämnad handling föreligger hinder för ett utlämnande av handlingen då ett utlämnande kan antas medföra störning eller annan skada på sätt som anges i lagrummet. Larissa T:s framställning skall därför lämnas utan bifall. - Utlänningsnämnden avslår framställningen om att få ta del av nämndens rapport. - I besvär vidhöll Larissa T. och barnen sin begäran att få ut reserapporten och anförde bl.a. Framställningen grundade sig i första hand på klagandenas rätt att som parter få insyn i utredningsmaterialet. 16 och 17 §§förvaltningslagen åberopades. - Utlänningsnämnden hade i sitt beslut uppgett att handling eller uppgift hänförlig

till aktuell reserapport inte hade tillförts ärendena

angående utvisning av klagandena. Nämndens uppgift om att

tillförande ej skett kunde inte tagas för god.

Reserapporten hade inte partskommunicerats i något ärende

som gällde asylsökande ryssar från f.d. Sovjetunionen. Den

lagliga förutsättningen var då att de uppgifter som

inhämtats under utredningsresan inte haft betydelse för

avgörandet av något ärende. Resan skulle då ha varit

meningslös. I olika sammanhang hade emellertid framkommit

att uppgifterna hade haft direkt betydelse för

Utlänningsnämndens avgöranden av denna kategori ärenden. Om

kammarrätten endast skulle ta nämndens uppgift för god

- utan egen prövning - gavs möjlighet för en

förvaltningsmyndighet att sätta förvaltningslagens regler

om partskommunikation ur spel. Prövning borde ske om

sekretess verkligen förelåg enligt 2 kap. 1 § andra stycket

sekretesslagen för alla uppgifter i rapporten. I den mån

som uppgifterna var hemliga enligt detta stadgande fick

uppgifterna lämnas ut med särskilda förbehåll. Om rapporten

innehöll uppgifter, som inte var hemliga enligt sistnämnda

lagstadgande, skulle utlämnande ske, oavsett om uppgifterna

tillförts ärendet eller ej. - Kammarrätten i Stockholm

(1993-12-29, Belfrage, Håkansson, Sjöberg): Kammarrätten, som lagligen endast kan pröva föreliggande talan om utlämnande av handlingar enligt sekretesslagens (1980:100) bestämmelser, beslutar följande. - I likhet med Utlänningsnämnden finner kammarrätten att sekretess enligt 2 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen föreligger för den aktuella rapporten. Nämnden har därför haft fog för sitt beslut att på denna grund inte lämna ut den. - Kammarrätten finner att rapporten inte har tillförts klagandenas ärenden hos Utlänningsnämnden i den mening som avses i förvaltningslagen. Klagandena har därför inte heller rätt att ta del av den med stöd av bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen. - Enligt kammarrättens mening kan sekretesskyddet enligt 2 kap. 1 § andra stycket nämnda lag inte tillgodoses vid ett utlämnande av det begärda

materialet med förbehåll som avses i 14 kap. 10 § första

stycket 1. samma lag. Utlämnande kan således inte heller

ske i denna form. - Kammarrätten bifaller inte överklagandet. - Larissa T. och barnen yrkade i Regeringsrätten att den efterfrågade rapporten skulle lämnas ut, i första hand som allmän och offentlig handling och i andra hand med stöd av 14 kap. 5 § sekretesslagen. Vidare yrkade de dels att allmän rättshjälp skulle beviljas dem med biträdesförordnande för deras ombud, dels att anstånd med slutförande av talan skulle medges med en vecka räknat från det att ombudet underrättats om beslutet i rättshjälpsfrågan. - Regeringsrätten (1994-04-08, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i ett annat mål haft att ta ställning till en begäran om utlämnande av den aktuella rapporten och har därvid funnit att den

omfattas av sekretess enligt 2 kap. 1 § andra stycket

sekretesslagen (Regeringsrättens dom den 3 februari 1994 i

mål nr 5418-1993) (Anm. Se RÅ 1994 not. 51). Med hänsyn härtill och då det av handlingarna framgår att rapporten inte tillförts det ärende angående utvisning m.m. i vilket Larissa T. och hennes barn varit parter saknas anledning att genom anstånd fördröja målets avgörande. Regeringsrätten finner i likhet med kammarrätten att rapporten inte kan lämnas ut. - Larissa T. och hennes barn har i utvisningsärendet haft rättshjälp genom offentligt biträde. De kan inte anses ha behov av allmän rättshjälp såvitt gäller den nu aktuella frågan om utlämnande av allmän handling. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om allmän rättshjälp och fastställer det slut kammarrättens dom innehåller. (fd III 1994-02-23, Perselius)

*REGI

*INST