RÅ 1994 not 227

Ansökan av Alexandre T. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 227. Ansökan av Alexandre T. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk

beslutade den 18 februari 1992 att avslå en ansökan av

Alexandre T. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa

honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen

(1989:529) med förbud att under viss tid återvända till

Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 8 oktober

1992 avslog Utlänningsnämnden Alexandre T:s överklagande. I

samma beslut avslog nämnden ansökningar av Elena och

Alina T. om uppehållstillstånd m.m. samt beslutade att

avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2.

utlänningslagen med förbud att under viss tid återvända

till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. I beslut

den 23 februari 1993 avslog Invandrarverket en förnyad

ansökan om uppehållstillstånd. - I ansökningen yrkade

sökandena att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det

av Invandrarverket den 23 februari 1993 avgjorda ärendet.

De yrkade också att vidare verkställighetsåtgärder inte

fick företas. - Till stöd för ansökningen anförde de bl.a.

följande. Den förnyade ansökningen om uppehållstillstånd

hade varit mycket omfattande. Den innehöll en skrivelse på

7 sidor jämte ny bevisning i 14 bilagor. Invandrarverket

hade beslutat i ärendet samma dag som ansökningen kom in

till verket. Ärendet kunde därför inte ha handlagts med den

omsorg som dess svårighetsgrad och omfattning motiverat.

Alexandre T. var av judisk nationalitet, vilket han inte

tidigare omnämnt. Hans etniska tillhörighet försvårade hans

hemlandsproblem och därigenom även hans och familjens

situation. Vidare förelåg humanitära skäl att låta familjen

stanna i Sverige. Till stöd härför åberopades två läkarintyg avseende Elena och Alina T. - Regeringsrätten beslutade den 2 december 1993 att Utlänningsnämnden skulle avge yttrande i målet. Vidare förordnades att verkställighet av den beslutade avvisningen inte fick företas i avbidan på Regeringsrättens slutliga beslut i resningsmålet. - I yttrande den 12 januari 1994 anförde Utlänningsnämnden bl.a. följande: Sedan Utlänningsnämnden den 8 oktober 1992 avslog familjen T:s överklagande av Invandrarverkets avvisningsbeslut, har nya omständigheter framkommit och åberopats till stöd för familjens begäran om uppehållstillstånd. Invandrarverket har genom beslut den 23 februari 1993 avslagit familjen T:s nya ansökan enligt 2 kap. 5 § utlänningslagen (1989:529). - I resningsärendet har ytterligare nya omständigheter åberopats, bl.a. i form av två läkarutlåtanden vilka inte kunnat beaktas när nämnden prövade sökandenas överklagande. De faller därmed

inom området för den begränsade särregleringen för ny

ansökan om uppehållstillstånd i 2 kap. 5 § tredje stycket

utlänningslagen. Det berörda lagrummet tar sikte på den

situation som är aktuell i förevarande fall, nämligen att

nya omständigheter tillkommit efter det att ett beslut om

avvisning vunnit laga kraft. Det stadgas i nämnda lagrum

bl.a. att, om en utlänning skall avvisas enligt ett beslut

som vunnit laga kraft, en ansökan om uppehållstillstånd

från honom får bifallas endast om ansökningen grundar sig

på omständigheter som inte prövats förut och utlänningen

har rätt till asyl här eller det annars finns synnerliga

skäl av humanitär art. Förekomsten av denna regel talar för

att utrymmet för resning i ärenden om uppehållstillstånd

normalt bör begränsas i en utsträckning som motsvarar

stadgandets tillämpningsområde (se Regeringsrättens beslut

1993-12-27, mål nr 4420-1993). - Mot bakgrund av det ovan sagda samt med beaktande av de nya omständigheternas

sammanhang och beskaffenhet kan de inte utgöra grund för

resning i det av nämnden avgjorda ärendet. Någon

begränsning av antalet nya ansökningar finns inte

föreskrivet. De nya omständigheterna bör därför prövas

enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen. -

Invandrarverket hade i yttrande 23 december 1993 till

Utlänningsnämnden anfört bl.a. följande: Av proposition

1988/89:86 sid. 120 framgår att en ny ansökan om

uppehållstillstånd skall handläggas snabbt. För att

möjliggöra en snabb handläggning av ärenden av

ifrågavarande slag måste en skyndsam bedömning kunna göras

av de skäl som åberopas. Dessa uttalanden i propositionen

innebär att Invandrarverket har att handlägga och komma

till beslut inom de tidsramar som lagstiftaren uppställt.

Vidare bör inhibition inte meddelas annat än om det

framstår som någorlunda troligt att den nya ansökan kommer

att bifallas. - Invandrarverket har vid prövning av de

omständigheter och den bevisning i form av ingivna intyg

och handlingar som åberopats i aktuella ärenden, funnit att

ny ansökan om uppehållstillstånd kunnat avgöras i

förefintligt skick och detta utan att ytterligare utredning

vidtogs. Att ansökans omfång skulle vara av sådan storlek

och svårighetsgrad att den inte skulle kunna avgöras enligt

de intentioner som lagstiftaren uppställt för prövning på

detta stadium förelåg inte. Advokat Leithoff ingav till

stöd för ny ansökan handlingar på ryska, vilkas innehåll

huvudsakligen återgavs på svenska i ansökan varför verket

ansåg att ytterligare utredning, översättning, inte var

nödvändig. Sammanfattningsvis fann Invandrarverket att skäl

för bifall inte förelåg av den nya ansökan om uppehållstillstånd som ingavs av familjen T. den 23 februari 1993. Följaktligen förelåg inte heller skäl att avbryta verkställigheten. - Huruvida Statens invandrarverk skulle bifalla en ny ansökan om uppehållstillstånd med hänsyn till de ytterligare omständigheter som anförs i den aktuella ansökan om resning som ingivits till Regeringsrätten har verket inte prövat. - Regeringsrätten (1994-04-11, Wahlgren, Voss, Tottie, Wadell, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Resningsansökningen avser det ärende som avgjorts genom Statens invandrarverks beslut den 23 februari 1993 enligt 2 kap. 5 § tredjestycket utlänningslagen. Regeringsrätten finner inte mot vad Invandrarverket anfört i sitt yttrande visat, att verket förfarit felaktigt vid sin handläggning av ärendet.Vad gäller de nya omständigheter som sökandena anför till stöd för yrkandet om uppehållstillstånd kan dessa prövas i nytt ärende enligt nämnda bestämmelse utan hinder av beslutet den 23 februari 1993. Skäl för resning i ärendet föreligger sålunda inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning enligt rättshjälpslagen skall betalas till Siri Leithoff för arbete i Regeringsrätten med 6 825 kr. (fd II 1994-03-10, Laestander)

*REGI

*INST