RÅ 1994 not 23

Ansökan av Elyias S. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 23. Ansökan av Elyias S. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 7 april 1993 en ansökan av Elyias S., Hanna G., Samar S., Rim S., Michael S., Claude S., Rubi S. och Loial S. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 1 och 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Sedan familjen S. överklagat

Invandrarverkets beslut avslog Utlänningsnämnden genom beslut den 29 september 1993 deras överklagande. - I ansökningen yrkade klagandena att Regeringsrätten skulle bevilja resning och undanröja Utlänningsnämndens beslut samt visa målet åter till nämnden för ny handläggning. De yrkade härjämte att Regeringsrätten skulle förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick vidtagas. Till stöd för sin ansökan anförde de bl.a. följande. Enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) fick ett ärende inte avgöras utan att den som är klagande hade underrättats om en uppgift som hade tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och han hade fått tillfälle att yttra sig över uppgiften om ärendet avsåg myndighetsutövning mot någon enskild. Elyias S. hade genom Invandrarverkets beslut fått kännedom om att utomstående uppgifter hade tillförts

ärendet. Han hade dock inte fått kännedom om innehållet i dessa utomstående uppgifter. Han hade därför inte fått tillfälle att i sak yttra sig över uppgifterna. För det fall "kunskaperna" fanns skriftligen dokumenterade inom Invandrarverket skulle Elyias S. och hans familj ha kommunicerats uppgifterna. För det fall uppgifterna enbart muntligen varit tillgängliga på Invandrarverket skulle uppgifterna ha kommunicerats Elyias S. och hans familj genom muntlig handläggning. Av Invandrarverkets beslut framgick att verkets "kunskap" har haft en avgörande betydelse för utgången i ärendet. Utlänningsnämnden hade därför, innan ärendet avgjordes, bort ha kommmunicerat Invandrarverkets "kunskaper" med Elyias S. och hans familj och berett dem tillfälle att yttra sig över dessa.

Utlänningsnämndens handläggning stred därför mot 17 §

förvaltningslagen. - Regeringsrätten (1994-01-25, Brink, Berglöf, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna framgår att Utlänningsnämnden genom beslut den 23 september 1993 avslagit Elyias S:s och hans familjs begäran att få ta del av de uppgifter som Invandrarverket förfogar över beträffande oppositionella grupper i Syrien. Nämnden har som skäl för sitt avslagsbeslut uppgivit bl.a. att någon handling av angivet slag inte har tillförts ärendet hos Invandrarverket och inte heller kunnat knytas till någon handling eller uppgift hos nämnden. - Sökandena har inte visat att det vid avvisningsärendets handläggning förekommit fel av den art att resning bör komma i fråga. Deras ansökan skall därför lämnas utan bifall. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen. (fd I 1994-01-18, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST