RÅ 1994 not 303

Not 303. Överklagande av Biljardpalatset i Göteborg AB av

ett förhandsbesked ang. mervärdeskatt. - I en ansökan om

förhandsbesked uppgav bolaget bl.a. följande. Bolaget

bedrev biljardverksamhet i förhyrda lokaler. Dessa var

maximalt utnyttjade för 28 banor. Varje bana hade storleken

127x154 cm (pool) eller 157x354 cm (snooker) och hade en

belysning monterad 80 cm ovanför banan. Banindelningen var

fast; varje bana vägde mellan ett halvt och ett ton.

Hyresmannen disponerade den klart avgränsade

fastighetsdelen under hyrestiden. - Bolaget, som ansåg att

verksamheten borde jämställas med upplåtelse av del av

fastighet, begärde svar på följande frågor: 1. Om

uppdelning görs så att bollar och spelkö hyrs ut separat,

blir då den ersättning som är hyra för del av lokal inkl.

biljardbana mervärdeskattefri? - 2. Om så är fallet blir då

hyra av bollar samt spelkö mervärdeskattepliktigt? - 3. Om

en ersättning erhålls för hela tjänsten, dvs. del av lokal

inkl. biljardbana samt bollar och spelkö, är den då att

betrakta som mervärdeskattefri? - Skatterättsnämnden

(1993-02-04, Stegard, Wingren, Arvidson, Eriksson, Nyström,

Udd, Zackari): Förhandsbesked (avser frågorna 1 och 3) - De med frågorna avsedda tillhandahållandena är skattepliktiga enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt (ML). - Motivering. - Enligt 7 § första stycket ML är varor och tjänster skattepliktiga om inte annat följer av 8 §. Av 7 § andra stycket ML framgår bl.a. att fastighet inte anses som vara. I nämnda stycke jämte första stycket av anvisningarna till paragrafen anges närmare vad som förstås med fastighet. Med tjänst förstås, enligt paragrafens fjärde stycke, annat som kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet än vara eller fastighet. Från skatteplikt undantas enligt 8 § 6) ML överlåtelse eller upplåtelse av - förutom bl.a. arrende, hyresrätt och tomträtt - "annan rättighet till fastighet eller del av fastighet om inte annat följer av anvisningarna". I punkt 8 andra stycket av anvisningarna till 8 § ML anges att undantaget inte gäller för vissa uppräknade - här inte aktuella - upplåtelser. - I specialmotiveringen (prop. 1989/90:111 s. 196) till bestämmelserna om undantag från skatteplikt på fastighetsområdet anges bl.a. följande. "Undantaget från skatteplikt avser i princip transaktioner, vars huvudsakliga innebörd är att upplåtaren ställer fastigheten eller del därav till rättighetshavarens förfogande.Gränsdragningen mellan skattepliktig tjänst och skattefri upplåtelse av fastighet finns redan enligt nuvarande ordning. Det gäller närmast lagring eller förvaring samt upplåtelse av reklamplats. Lagring eller förvaring är med vissa begränsningar en skattepliktig tjänst enligt nuvarande 10 §. Uthyrning av lagerlokal eller annat utrymme åt någon som själv lagrar varor räknas däremot inte som en lagringstjänst utan anses som upplåtelse av fastighet. Denna gränsdragning bör i princip bestå." - Nämnden gör följande bedömning. - Avgörande för frågan om bolagets tillhandahållanden är undantagna från skatteplikt enligt ML bör mot bakgrund av det ovan anförda vara, om dessa i huvudsak är att anse som upplåtelse av rättighet till del av fastighet eller ej. Nämnden, som anser att en uppdelning av vederlaget för de enskilda tillhandahållandena på sätt bolaget angett inte i sig kan förändra karaktären av dessa, finner därvid att bolagets tillhandahållanden både under de

i fråga 1 och 3 angivna förutsättningarna i huvudsak avser

en rätt att under viss tid få disponera ett biljardbord,

bollar och spelkö för biljardspel. Tillhandahållandena kan

således inte anses i huvudsak avse upplåtelse av rättighet

till del av fastighet. Den omständigheten att bolagets

kostnader i kalkyl- och investeringsavseende sägs till

klart övervägande del vara hänförliga till själva lokalen

kan inte föranleda annan bedömning angående den

huvudsakliga karaktären av de tjänster bolaget

tillhandahåller sina kunder. - Fråga 2. Frågan förfaller. - I sitt överklagande yrkade bolaget att Regeringsrätten skulle förklara att bolagets tillhandahållanden var undantagna från skatteplikt. - Regeringsrätten (1994-05-16, Brink, Werner, Swartling, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten delar Skatterättsnämndens uppfattning. - Sedan Skatterättsnämnden prövade ansökningen har ny lagstiftning som är av beskaffenhet att påverka bedömningen av den ställda frågan trätt i kraft den 1 juli 1993. Förhandsbeskedet bör därför begränsas till att gälla vid tillämpningen av äldre bestämmelser. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked med den

begränsningen att beskedet gäller endast vid tillämpning av

lagen (1968:430) om mervärdeskatt i dess lydelse intill den

1 juli 1993. (fd I 1994-04-21, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST