RÅ 1994 not 417

Ombuds försummelse i ärende ang. uppehållstillstånd m.m (avslag) / Avslag (ombuds försummelse i ärende ang. uppehållstillstånd m.m.)

Not 417. Ansökan av Hafid M. om återställande av försutten tid i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 11 februari 1994 en ansökan av Hafid M. om uppehålls- och arbetstillstånd. Han utvisades enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen (1989:529) samt förbjöds att före visst datum återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Beslutet delgavs honom personligen den 21 februari 1994. Invandrarverket avvisade den 17 mars 1994 en till verket den 15 mars 1994 inkommen skrivelse från Hafid M. med överklagande av beslutet, eftersom skrivelsen kommit in till verket efter det att tiden för överklagande gått ut. - Hafid M. yrkade att den försuttna tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut den 11 februari 1994 skulle återställas och vidare verkställighetsåtgärder inhiberas. - Till stöd för sin talan anförde Hafid M. bl.a. följande. När Invandrarverkets beslut delgetts honom uppdrog han åt sitt dåvarande ombud och offentliga biträde att överklaga beslutet. Överklagandet hade uppenbarligen ingivits för sent. Han måste anses ha gjort allt som rimligen kunde begäras av honom för att verkets beslut skulle överklagas i tid. - Hans ombud i Regeringsrätten, advokaten Hans Bredberg, yrkade ersättning enligt rättshjälpslagen med 1 820 kr som offentligt biträde. - Regeringsrätten (1994-06-20, Voss, Palm, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Hafid M. har uppgivit om orsakerna till att tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut försuttits är inte en sådan omständighet som bör föranleda återställande av den försuttna tiden (se RÅ 1994 not. 1). Ansökningen skall därför avslås. - Med hänsyn till omständigheterna bör Hans Bredberg inte beviljas någon ersättning enligt rättshjälpslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. - Regeringsrätten avslår Hans Bredbergs yrkande om ersättning enligt rättshjälpslagen. (fd I 1994-06-07, Sundberg)

*REGI

*INST