RÅ 1994 not 431

Not 431. Överklagande av Riksskatteverket ang. inhibition i

taxeringsmål. - Skattemyndigheten beslöt den 28 oktober 1992 att vid inkomsttaxeringen 1991 inte medge Skinnarviksvägen Invest AB (bolaget) ett med 2 289 000 kr yrkat avdrag för underskott av verksamhet bedriven av handelsbolaget Nybroviken Invest 15. - Bolaget överklagade beslutet. - Länsrätten i Gävleborgs län (1993-09-16, ordf. Lundborg): I målet är ostridigt att bolaget i september 1992 från specialrevisionsenheten i Stockholm erhållit en granskningspromemoria daterad den 7 september 1992 avseende bolaget med en revisionspromemoria rörande handelsbolaget Nybroviken 15 bifogad. Det får vidare anses ostridigt att med nämnda granskningspromemoria följde ett meddelande med följande lydelse. "Efter avslutad revision översänds granskningspromemoria avseende ovan nämnda bolag. Ärendet kommer att överlämnas till berörd skattenämnd i Gävleborgs län för fortsatt handläggning." Bolaget har därefter innan det överklagade beslutet meddelades inte fått tillfälle att yttra sig i ärendet. - Enligt 3 kap. 2 § första stycket taxeringslagen (1990:324) skall den skattskyldige ges tillfälle att yttra sig innan hans ärende avgörs, om det inte är onödigt. Enligt andra stycket samma paragraf gäller bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen (1986:223) i fråga om den skattskyldiges rätt att få del av uppgifter som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och att få tillfälle att yttra sig över dem. - Av förarbetena till taxeringslagen (prop. 1989/90:74 s. 285) framgår att skattemyndigheterna ålagts en omfattande kommunikationsplikt och att den nya lydelsen får sin största betydelse i ärenden där skattemyndigheten ändrar ett taxeringsbeslut till den skattskyldiges nackdel och i ärenden om särskild avgift. I dessa ärenden skall den skattskyldige regelmässigt få tillfälle att yttra sig innan beslut meddelas. - Av 3 kap. 2 § taxeringslagen och 17 § förvaltningslagen följer således att det ålegat skattenämnden att ge bolaget tillfälle att yttra sig över granskningspromemorian innan något taxeringsbeslut kunde fattas på grundval av densamma. Då så inte skett har beslutet inte tillkommit i laga ordning och bör i följd härav undanröjas. - Att handelsbolaget Nybroviken Invest 15 tidigare fått tillfälle att yttra sig över utkast till revisionspromemoria avseende samma bolag föranleder inte länsrätten till annan bedömning. - Länsrätten undanröjer skattemyndighetens beslut. - Länsrätten visar målet åter till skattemyndigheten för ny handläggning. - Skattemyndigheten överklagade länsrättens beslut och begärde inhibition. - Kammarrätten i Sundsvall (1993-09-28, Sjödin, Stoorhöök, Moren) lämnade inhibitionsyrkandet utan bifall. - I Regeringsrätten fullföljde Riksskatteverket yrkandet om inhibition. - Regeringsrätten (1994-06-22, Björne, B. Sjöberg, Lindstam, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med beaktande av att länsrättens beslut kan komma att ändras vid målets slutliga avgörande och att en sådan ändring kan komma att sakna faktisk betydelse, om beslutet skulle lända till efterrättelse omedelbart, finner Regeringsrätten att överklagandet bör bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förordnar, med ändring av kammarrättens beslut, att länsrättens beslut tills vidare eller till dess annorlunda förordnas inte skall gälla. (fd I 1994-06-14, Belfrage)

*REGI

*INST