RÅ 1994 not 442

Avslag (uppehållstillstånd m.m., underlåten kommunicering i ärende ang. återkallelse av sådant tillstånd) / Uppehållstillstånd m.m., underlåten kommunicering i ärende ang. återkallelse av sådant tillstånd (avslag)

Not 442. Ansökan av Yadollah G. K. om resning i ärende ang. återkallelse av uppehållstillstånd. - Statens invandrarverk beslutade den 4 mars 1993 att med stöd av 2 kap. 12 § utlänningslagen (1989:529) återkalla permanent uppehållstillstånd för Yadollah G. K. I beslut den 11 november 1993, den 20 april 1994 och den 9 maj 1994 avslog Invandrarverket nya ansökningar om uppehållstillstånd. - Yadollah G. K. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning och undanröja Invandrarverkets beslut att återkalla hans uppehållstillstånd. - Till stöd för ansökningen anförde han bl.a. följande. Uppehållstillståndet återkallades med stöd av felaktiga uppgifter som tillförts ärendet av tredje man. Han fick inte tillfälle att yttra sig över uppgifterna och han underrättades inte om beslutet förrän i slutet av oktober 1993 då han besökte svenska ambassaden i Teheran. Beslutet hade tillkommit i uppenbart olaglig ordning. - Regeringsrätten (1994-06-27, Tottie, Dahlman, Bouvin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 11 kap. 2 § utlänningslagen framgår - såvitt nu är i fråga - att bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen (1986:223) om rätt för en part att få del av uppgifter tillämpas i ärenden om återkallelse av permanent uppehållstillstånd endast när utlänningen är bosatt eller annars vistas i Sverige. - Yadollah G. K. hade vid tiden för Invandrarverkets beslut om återkallelse av det permanenta uppehållstillståndet inte vistats i Sverige sedan en längre tid. Vid sådant förhållande fanns fog för antagande att de av verket inhämtade uppgifterna om att han inte längre var bosatt i Sverige varit undantagna från kommunikationskravet i 17 § förvaltningslagen. Förutsättningar för resning på grund av att beslutet om återkallelse av uppehållstillståndet tillkommit i uppenbart olaga ordning föreligger därmed inte. Något annat skäl för resning har inte visats föreligga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-06-22, Laestander)

*REGI

*INST