RÅ 1994 not 471

Uppgifter inom socialtjänsten (ersättning till fosterföräldrar)

Not 471. Överklagande av Anneli L. om rätt att ta del av allmän handling. - Nässjö kommuns socialförvaltning (1994-01-15) avslog en framställning från Anneli L. om att få uppgifter om familjehemsersättning avseende Gabriel L. - Anneli L. överklagade och yrkade att Nässjö kommun skulle åläggas att tillmötesgå hennes begäran om uppgift om de ekonomiska ersättningar som utgått till Gabriel L:s familjehem under tiden maj 1992 - april 1993 och om kostnaderna för avveckling av fosterhemsavtalet. - Kammarrätten i Jönköping (1994-02-14, Sönnerhed, Thuren, Lundgren): Av handlingarna i målet framgår att Anneli L. muntligen har fått besked om de ersättningsnivåer som i allmänhet gäller vid placering av barn i familjehem samt om att uppsägningstiden var två månader. - Enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. - Med socialtjänst förstås bland annat verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga. Enligt 11 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga bestämmer socialnämnden hur vården av den unge skall ordnas och var han skall vistas under vårdtiden. Frågorna om familjehemsplacering och avtalet om ersättning till familjehemmet utgör därför en del av verksamheten enligt nämnda lagstiftning. 7 kap. 4 § sekretesslagen är alltså tillämplig på de begärda uppgifterna om ersättning till familjehemsföräldrarna. Denna ståndpunkt har även intagits i praxis, jfr Regeringsrättens dom den 18 februari 1993 (RÅ 1993 not. 67). - Med begreppet men avses främst integritetskränkningar. Emellertid bör ordet i vissa sammanhang kunna inbegripa även ekonomiska konsekvenser för enskild. Utgångspunkten för en bedömning av om men föreligger skall vara den berörda personens egen upplevelse (prop. 1979/80:2 del A s. 83). Det kan gälla skydd mot utlämnande av uppgifter som hos mottagaren kan komma att användas på ett sätt som den enskilde uppfattar som ofördelaktigt för honom (anförd proposition s. 182). - Av handlingarna i målet framgår inte för vilket ändamål som Anneli L. begär uppgifterna om ersättning m.m. Kammarrätten finner att det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att familjehemsföräldrarna lider men. Uppgifterna omfattas därför av sekretess. - Kammarrätten lämnar Anneli L:s överklagande utan bifall. - Annelie L. fullföljde sin talan om att få ta del av uppgifter om de ersättningar som utgått för tiden maj 1992 - april 1993 till det familjehem vari Gabriel L. varit placerad samt kostnaderna för avvecklingen härför. Hon uppgav att uppgifterna skulle användas till att komplettera hennes anmälan till Europakommissionen. - Regeringsrätten (1994-07-08, Palm, Wadell, Werner, von Bahr): Vad Annelie L. uppgivit i Regeringsrätten om ändamålet med sin begäran om utlämnande utgör inte skäl att lämna ut de begärda uppgifterna. Ej heller i övrigt föreligger förutsättningar för bifall till hennes talan. - Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom. (fd III 1994-06-14, Karlberg)

*REGI

*INST