RÅ 1994 not 487

Fördelning av inkomst av delägare i kommanditbolag / Avdrag för förskottsränta för vilken avdrag vägrats tidigare år / Beräkning av realisationsförlust vid försäljning av andel i kommanditbolag

Not 487. Överklagande av Lennart S. och Riksskatteverket ang. Lennart S:s inkomsttaxering 1989. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län (1991-01-10), Kammarrätten i Göteborg (1993-02-17). - Hos Regeringsrätten yrkade Lennart S. - för det fall Regeringsrätten i målet avseende 1988 års taxering (mål nr 1467-1993, RÅ 1994 not. 486) inte gjorde någon ändring i kammarrättens domslut - att Regeringsrätten skulle ändra kammarrättens dom och medge honom avdrag med 833 333 kr avseende den del av Kapitalförvaltning Mariafemtiosex Kommanditbolags (i det följande kallat Mariafemtiosex) förskottsbetalning av ränta för vilken avdrag vägrats vid 1988 års taxering. - Riksskatteverket (RSV) yrkade att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens dom skulle vägra Lennart S. avdrag för realisationsförlust med 269 810 kr. Enligt RSV borde vid taxeringen av Lennart S. bortses från förvärv, innehav och försäljning av andel i Mariafemtiosex. RSV åberopade till stöd för sin uppfattning bl.a. att kommanditbolagskonstruktionen inte kunde godtas vid en civilrättslig bedömning samt att den verkliga innebörden av Lennart S:s deltagande i Mariafemtiosex varit förvärv av skatteförmåner. För det fall att förutsättningar för en genomsyn av detta slag inte skulle anses föreligga borde enligt RSV:s mening lagen (1980:865) mot skatteflykt tillämpas. - Envar av parterna bestred bifall till motpartens talan. - Regeringsrätten (1994-07-14, Werner, von Bahr, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har genom dom denna dag (mål nr 1467-1993) fastställt kammarrättens domslut i mål avseende Lennart S:s inkomsttaxering 1988. På de skäl som anförts i nämnda dom föreligger inte heller i det nu aktuella målet förutsättningar för bifall till RSV:s talan. - Vad gäller Lennart S:s yrkande i förevarande mål får Regeringsrätten anföra följande. - Mariafemtiosex betalade under senhösten 1987 förskottsränta för en tolvmånadersperiod med 50 milj. kr. I domen avseende Lennart S:s inkomsttaxering 1988 har Regeringsrätten funnit att de bestämmelser om behandlingen av förskottsränta som samma höst infördes i 41 § tredje stycket KL skall tillämpas på bolagets räntebetalning. Detta betyder att endast den del av räntan som belöper på beskattningsåret 1987 är avdragsgill vid 1988 års taxering. Frågan är hur resterande del av räntan skall behandlas vid 1989 års taxering. - Bestämmelserna i 53 § 2 mom. KL innebär att det är det för handelsbolaget beräknade skattemässiga resultatet som vid taxeringen skall fördelas mellan delägarna. Det är således inte de enskilda intäkterna eller kostnaderna i bolagets verksamhet som skall bli föremål för fördelning. Tillämpat på den i målet aktuella förskottsräntan innebär detta att det inte föreligger någon rätt för delägarna i Mariafemtiosex att göra avdrag direkt för bolagets räntekostnad. Vad som kommer i fråga är i stället att vid beräkningen av bolagets resultat göra avdrag för räntan och att sedan fördela det framräknade resultatet mellan delägarna. - Den del av förskottsräntan som inte ansetts avdragsgill vid 1988 års taxering skall följaktligen beaktas vid beräkningen av det resultat av Mariafemtiosex verksamhet som skall fördelas mellan delägarna vid 1989 års taxering. Utgångspunken för en sådan fördelning är att resultatet skall fördelas mellan dem som var delägare i bolaget vid beskattningsårets utgång. Lennart S. har under 1988 sålt sin andel och var således vid årets utgång inte längre delägare. Med hänsyn till detta och till övriga upplysta förhållanden har Lennart S. inte rätt till avdrag för någon del av det underskott som på grund av ränteavdraget kan beräknas för bolaget för beskattningsåret 1988. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. - (Regeringsråden M. Sjöberg och Voss hade skiljaktig mening och anförde: I mål nr 1467-1993, i vilket Regeringsrätten meddelat dom denna dag, har vi i skiljaktig mening funnit att vid 1988 års taxering skall bortses från Lennart S:s förvärv, innehav och överlåtelse av andel i Kapitalförvaltning Mariafemtiosex Kommanditbolag. Vi finner ej skäl att göra annan bedömning i vad avser 1989 års taxering. Vi ändrar därför kammarrättens dom och fastställer länsrättens domslut.). (fd I 1994-05-17--18, Håkansson)

*REGI

*INST