RÅ 1994 not 512

Ansökan av Alvaro P. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 512. Ansökan av Alvaro P. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens Invandrarverk beslutade den 18 november 1992 att avslå en ansökning från Alvaro P. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att inom viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket samt förordnade vidare bl.a. att verkställighet skulle ske till hemlandet. I beslut den 6 juli 1994 avslog Utlänningsnämnden Alvaro P:s överklagande av verkets beslut. - I ansökningen yrkade Alvaro P. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick ske. Till stöd för ansökningen anförde Alvaro P. i huvudsak följande. Han hade från sin hustru i Colombia erhållit beskedet att hon hade tvingats flytta fler än tio gånger i Colombia på grund av de trakasserier som paramilitärer utfört mot henne och barnen. I och för sig var den organisation som han tidigare varit medlem i numera ett legalt parti, men paramilitären bortsåg fullständigt från det och utgjorde därför ett stort hot mot dem som varit och var medlemmar. Han hade vidare erhållit beskedet att samtliga hans tidigare vänner, som varit medlemmar i organisationen, försvunnit på okänt sätt och han utgick ifrån att paramilitären dödat dem. Han var övertygad om att han skulle dödas om han tvingades återvända till Colombia. Utgången i Utlänningsnämnden hade blivit en annan om nämnden känt till familjens förhållanden i Colombia. - I ingiven kostnadsräkning yrkade Henry K. ersättning för sitt arbete som ombud för Alvaro P. - Regeringsrätten (1994-08-24, Palm, Berglöf, Werner): Alvaro P. har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Henry K. är inte i målet förordnad som biträde enligt rättshjälpslagen. Hans ersättningsyrkande kan därför inte bifallas. - Regeringsrätten avslår resningsansökningen ävensom Henry K:s yrkande om ersättning. (fd III 1994-08-16, Grip)

*REGI

*INST