RÅ 1994 not 548

Ansökan av Islam J. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 548. Ansökan av Islam J. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 16 juli 1993 att avslå en ansökan från Islam J. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Verkets beslut överklagades av Islam J. Den 31 mars 1994 inkom till Utlänningsnämnden en handling daterad den 21 mars 1994 med rubriken "Nöjdförklaring enligt 7 kap. 12 § utlänningslagen". Handlingen var undertecknad av Islam J., en handläggare vid Statens invandrarverks flyktingförläggning i Sandviken samt ett vittne. På handlingen hade antecknats att en tolk per telefon deltagit. Utlänningsnämnden avskrev genom beslut den 8 april 1994 ärendet från vidare handläggning och anförde att en nöjdförklaring enligt 7 kap. 14 § utlänningslagen inte kunde återtas och att Islam J:s talan genom nöjdförklaringen ansågs återkallad. - I ansökningen yrkade Islam J. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. - Till stöd för ansökningen om resning anförde Islam J. i huvudsak följande. Nöjdförklaringen innehöll sådana brister att den inte kunde tillerkännas rättsverkan. Förklaringen angav inte det beslut som han avstod från talan emot. Formuleringen i förklaringen att han avstod från talan var också missvisande för en utländsk asylsökande i en situation där han ju redan överklagat beslutet. Vittnet hade vidare uppgivit att han inte varit närvarande under avgivandet av nöjdförklaringen utan endast bevittnat undertecknandet av handlingen. Han hade inte förstått innebörden och konsekvenserna av den av honom undertecknade nöjdförklaringen. Han önskade fortfarande asyl i Sverige och ville att hans överklagande till Utlänningsnämnden skulle prövas i sak. - Regeringsrätten förordnade den 17 maj 1994 att Utlänningsnämnden skulle avge yttrande i målet och att vidare åtgärder för verkställighet av den beslutade avvisningen av Islam J. inte fick företas i avbidan på slutligt beslut i resningsmålet. - Utlänningsnämnden avgav yttrande över resningsansökningen. - Regeringsrätten (1994-10-06, Björne, Brink, B. Sjöberg, Ragnemalm, Rundqvist): Islam J. har inte visat att det föreligger skäl som kan föranleda resning. - Regeringsrätten avslår Islam J:s ansökan om resning. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning enligt rättshjälpslagen skall betalas till Kåre M. med 5 610 kr. - Regeringsrätten erinrar om att dess beslut den 17 maj 1994 angående verkställighet av den beslutade avvisningen inte längre gäller. (fd II 1994-09-06, Lundgren)

*REGI

*INST