RÅ 1994 not 566

Uppgifter för forskningsändamål från Säkerhetspolisens sak- och personakter

Not 566. Överklagande av Michael S. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Michael S. begärde hos Säkerhetspolisen att få ta del av handlingar som rör Herbert W., född 1906. Handlingarna var förhörsprotokoll från 1942, W:s rapport till Komintern, samt eventuellt annat material fram till september 1946, då W. återvände till Tyskland. Michael S. skickade med en skrivelse från Greta W. som gav sitt bifall till hans förfrågan. Michael S. hade i september 1993 begärt att få ta del av förhörsprotokollet från 1942 och fått avslag på sin begäran genom beslut den 28 september 1993, av Säkerhetspolisen. - Säkerhetspolisen (1994-03-28, Kronberg): Regeringsrätten har i domar den 5 december 1988 och den 26 juni 1990 fastslagit att SÄPO:s sak- och personakter skall anses utgöra del av polisregister enligt lag (1965:94) om polisregister m.m. - Enligt 7 kap. 17 § sekretesslagen (1980:100) råder absolut sekretess för uppgift i polisregister. I 3 § polisregisterlagen och 17 § polisregisterkungörelsen (1969:38) har meddelats i vilka fall uppgift i polisregister får utlämnas till enskild. Något sådant fall föreligger inte här. - De uppgifter som nu är begärda är inplacerade i SÄPO- registret varför polisregistersekretess råder för dem. Denna sekretess gäller även gentemot den enskilde och påverkas inte av medgivande från anhöriga. - I 9 § polisregisterlagen finns ett undantag från huvudregeln om sekretess för uppgifter i polisregister. Undantaget medger att uppgift ur polisregister lämnas för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning, om trygghet kan anses vara för handen att de inte kommer att missbrukas till men för enskild. - Den av Michael S. bedrivna forskningen torde vara att betrakta som sådan forskning som avses i 9 § 2 st. polisregisterlagen. - De av Michael S. begärda uppgifterna berör enskilda personer och det gäller inte enbart W:s utan även andra personers enskilda förhållanden. Tryggheten för uppgifternas användande garanteras av att den som enligt 9 § polisregisterlagen fått ta del av annans personliga förhållanden i 10 § samma lag åläggs en tystnadsplikt. - Ett missbruk av tystnadsplikten är straffbart enligt 20 kap. 3 § brottsbalken. En förutsättning för ett utlämnande är att straff kan utdömas vid ett tystnadsbrott. Michael S. bedriver sin forskning utanför Sverige och är inte svensk medborgare. Detta innebär att tryggheten för uppgifternas användning inte kan garanteras genom svensk lagstiftning. Detta eftersom straffansvaret inte kan utkrävas i Tyskland. - På ovan angivna grunder skall begäran avslås. - I besvär fullföljde Michael S. sin talan. - Kammarrätten i Stockholm (1994-05-24, Hallberg, Pernold, Gustafson): Kammarrätten delar Säkerhetspolisens bedömning och ändrar inte det överklagade beslutet. - Michael S. fullföljde sin talan och begärde att få ta del av minst vissa delar av handlingar, särskilt W:s rapport till Komintern från 1944. - Regeringsrätten (1994-10-17, Wahlgren, Tottie, Bouvin, Swartling, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. De av Michael S. begärda handlingarna ingår i polisregister. Enligt 7 kap. 17 § sekretesslagen (1980:100) gäller om utlämnande av uppgift som tillförts sådant register vad som är föreskrivet i lag om register som nu har nämnts och i förordning som har stöd i sådan lag. Vidare framgår av 7 kap. 17 § sekretesslagen att föreskrifterna i 14 kap.sekretesslagen inte gäller i fråga om sekretess av här aktuellt slag. Detta innebär bl.a. att frågan om samtycke från den till vars skydd sekretessen föreligger inte har betydelse vid sekretessprövningen. - Enligt 9 § andra stycket lagen (1965:94) om polisregister m.m. får uppgifter och anteckningar som tillförts polisregister utlämnas för vetenskaplig och därmed jämförlig undersökning, såvida trygghet kan anses vara för handen att det ej kommer att missbrukas till men för enskild. - Det måste i målet antagas att den verksamhet för vilken uppgifterna begärts är av den art som förutsätts i 9 § andra stycket lagen om polisregister m.m. Med hänsyn till karaktären av dessa uppgifter, som i åtskilliga hänseenden berör enskilda personer, samt till den omständigheten att den som begärt uppgifterna är utlänning som är bosatt och verksam i utlandet kan vid ett utlämnande - oavsett att förbehåll därvid kan meddelas - sådan trygghet för att utlämnade uppgifter inte kommer att missbrukas till men för enskild som krävs enligt 9 § andra stycket lagen om polisregister m.m. inte anses vara för handen. På grund härav kan Michael S. inte vinna bifall till sin talan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut kammarrättens dom innehåller. (fd I 1994-09-22, Widström)

*REGI

*INST