Upphävd författning

Polisregisterkungörelse (1969:38)

Departement
Justitiedepartementet PÅ
Utfärdad
1969-01-24
Ändring införd
SFS 1969:38 i lydelse enligt SFS 1999:679
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Med polisregister förstås i denna kungörelse register som avses i 1 § lagen (1965:94) om polisregister m.m.

[S2]Särskilda föreskrifter gäller för register avsedda för den särskilda polisverksamheten för hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet m.m. Förordning (1996:709).

Innehållet i Rikspolisstyrelsens polisregister

2 §  I polisregister får Rikspolisstyrelsen i den omfattning det behövs för ändamål som anges i 2 § första stycket lagen (1965:94) om polisregister m.m., anteckna uppgifter om den som

 1. dömts till påföljd för brott mot
  1. brottsbalken,
  2. lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen (1996:67) och vapenförordningen (1996:70),
  3. 1 § andra stycket eller 3-5 §§ lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller
  4. 1 § första stycket eller 2 § sistnämnda lag eller bestämmelse i annan lag eller författning, om påföljden är dagsböter, eller normerade böter, lägst ettusen kronor, eller om annan påföljd än böter har dömts ut,
 2. blivit med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken dömd till påföljd eller förklarad fri från påföljd,
 3. ålagts förvandlingsstraff för böter,
 4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § första stycket 4 rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte åtalats för brott, som enligt åklagarens bedömande skulle ha lett till påföljd som nämns i 2 § lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister,
 5. utvisats ur Sverige enligt 4 kap. 7 § utlänningslagen (1989:529),
 6. blivit för brott utlämnad till annan stat eller
 7. meddelats besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksförbud. Förordning (1996:1467).

3 §  Anteckning enligt 2 § 1 får inte ske om

[S2]penningböter är föreskrivet för brott som avses i a c, om inte gemensam påföljd har dömts ut som omfattar även annat brott som avses i a c eller brott som får antecknas enligt d,

[S3]endast penningböter har dömts ut för brott mot författning som avses i d och det inte är fråga om gemensam påföljd som omfattar även brott som avses i a c för vilket böter är föreskrivet eller

[S4]den dömde överlämnats till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och fängelse inte är föreskrivet för brottet. Förordning (1991:1416).

4 §  I fråga om dom eller beslut, som antecknats enligt 2 §, skall särskilt anmärkas

[S2]om förordnande meddelats om omedelbar verkställighet eller om sådant tillgodoräknande som avses i 33 kap.5 och 6 §§brottsbalken,

[S3]överrätt undanröjt domen eller beslutet och visat målet åter till lägre rätt. Förordning (1991:1416).

5 §  Beträffande den som antecknats enligt 2 § skall även tas in uppgift om

 1. förhållande som avses i 3 5 §§ lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister,
 2. intagning i eller utskrivning från sjukvårdsinrättning av den som en domstol har överlämnat till rättspsykiatrisk vård.

[S2]Oavsett om anteckning enligt 2 § har skett får tas in uppgift om intagning i eller utskrivning från sjukvårdsinrättning av den som under påverkan av allvarlig psykisk störning har begått brott mot annans personliga säkerhet eller psykiska eller fysiska hälsa, för vilket åtal inte väckts, om intagning skett med stöd av lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

[S3]I den mån Rikspolisstyrelsen finner det behövligt får i polisregister tas in uppgift om avbrott i sådan anstaltsvistelse som har antecknats enligt första stycket 1. Under samma förutsättning får anteckning göras om att

[S4]en patient som intagits för sådan vård som har antecknats enligt första stycket 2 eller andra stycket, under viss del eller återstoden av vårdtiden får vistas utanför sjukvårdsinrättningens område. Förordning (1993:1319).

6 §  Om det är nödvändigt för att polisen skall kunna förebygga och uppdaga brott samt fullgöra sina uppgifter i övrigt och det är av särskild betydelse för brottsspaning får Rikspolisstyrelsen i polisregister föra in uppgifter om den som är misstänkt för brott och uppgifter om någon annans personliga förhållanden. Uppgift får också föras in om den mot vilken åklagare inlett utredning i mål om förvandling av böter. Förordning (1988:291).

7 §  Uppgift som inkommit till Rikspolisstyrelsen från Statens invandrarverk, myndighet i Danmark, Finland, Island, Norge eller stat ansluten till internationella kriminalpolisorganisationen eller från denna organisation får antecknas i polisregister, såvitt uppgiftens innehåll motsvarar vad som avses i 2 6 §§. Förordning (1976:1134)

8 §  Register över ouppklarade brott, bränder, förkommet gods, ursprungsmärken och annat sådant, som behöver registreras för att underlätta brottsspaning, får ej i annat fall än som avses i 2, 3, 6 eller 7 § innehålla namn eller personnummer på dömd eller misstänkt person.

9 §  Att Rikspolisstyrelsen skall föra ett register över omständigheter som avses i 20 § 1 och 3 passlagen (1978:302) följer av 23 § passförordningen (1979:664). Förordning (1979:666).

10 § har upphävts genom förordning (1970:809).
11 § har upphävts genom förordning (1970:809).

12 §  Det åligger skattemyndighet att enligt föreskrifter som meddelas av Riksskatteverket efter samråd med Rikspolisstyrelsen och Statistiska centralbyrån på anfordran granska samt i förekommande fall rätta och komplettera uppgifter rörande namn, personnummer och folkbokföringsort för personer, beträffande vilka uppgifter inkommit till Rikspolisstyrelsens polisregister. I samband med sådan anfordran får ej upplysning lämnas om andra inkomna uppgifter än dem granskningen skall avse.

[S2]Om personen som avses i första stycket saknar personnummer, skall den skattemyndighet som Riksskatteverket bestämmer på begäran av Rikspolisstyrelsen fastställa personnummer för honom. Förordning (1991:748).

Polischefs polisregister

13 §  Närmare föreskrifter om innehållet i polischefs polisregister meddelas av Rikspolisstyrelsen.

Registerföring m.m.

14 §  Uppgift som intagits i polisregister skall utgå ur registret, om det kan ske med hänsyn till registrets tekniska beskaffenhet och om

 1. misstanke som antecknats ej längre föreligger,
 2. domstol genom dom eller beslut, som vunnit laga kraft, frikänt för åtalad gärning eller funnit den tilltalade skyldig till denna men icke dömt honom till påföljd, som skall antecknas i registret, och den tilltalade ej skall vara registrerad som misstänkt eller hovrätt har upphävt tingsrätts beslut om förvandlingsstraff,
 3. strafföreläggande undanröjts, besöksförbud upphävts eller förvandlingsstraff bortfallit,
 4. domstol efter resning meddelat dom eller beslut som avses i 2 eller 3,
 5. framställning om utlämning för brott ej bifallits,
 6. åttio år förflutit från den registrerades födelseår eller
 7. uppgiften i annat fall ej behövs för registret. Förordning (1988:693).

15 §  Polisregister med därtill hörande handlingar skall hållas under sådan vård att obehörig ej får tillgång till dem.

Rätt att erhålla uppgifter från polisregister

16 §  Utdrag av eller upplysning om innehållet i polisregister lämnas på framställning av en Tullverket. Sådana utdrag och upplysningar får avse domar, beslut, godkända strafförelägganden och uppgifter om skälig misstanke om brott. Vidare får de avse uppgifter om sådan misstanke om brott som antecknats med stöd av 6 §, om misstanken rör brott enligt

[S2]lagen (1960:418) om straff för varusmuggling,

[S3]narkotikastrafflagen (1968:64),

[S4]lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,

[S5]lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,

[S6]tullagen (1987:1065),

[S7]tullagen (1994:1550),

[S8]tullförordningen (1987:1114),

[S9]tullförordningen (1994:1558),

[S10]lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m.m.,

[S11]lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker,

[S12]lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner, och lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

[S13]Tullverket får ha terminalåtkomst till polisregister. Åtkomsten får avse utdrag och upplysningar som sägs i första stycket. Ytterligare föreskrifter om terminalåtkomsten får meddelas av Rikspolisstyrelsen efter samråd med Tullverket. Har myndigheterna olika uppfattning i frågan skall den hänskjutas till regeringen. Utdrag av eller upplysning om innehållet i polisregister meddelas på framställning av Datainspektionen för tillsyn enligt datalagen (1973:289).

[S14]Utdrag och upplysning får meddelas utan begränsning enligt 7 § lagen

[S15](1965:94) om polisregister m.m. Förordning (1999:475).

16 a §  Vägverket och länsstyrelserna får ha terminalåtkomst till polisregister för upplysning i ärende om körkortstill- stånd, trafiktillstånd och taxiförarlegitimation samt tillstånd till biluthyrning. Detsamma gäller för upplysning som behövs för tillsyn enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och lagen (1998:492) om biluthyrning. Åtkomsten skall begränsas till att avse uppgift om följande personer förekommer i registret eller inte:

 1. Den som ansöker om körkortstillstånd, trafiktillstånd, taxiförarlegitimation eller tillstånd till biluthyrning.
 2. Innehavare av trafiktillstånd, taxiförarlegitimation, eller tillstånd till biluthyrning.
 3. Den som avses i 2 kap.6, 7 och 15 §§yrkestrafiklagen eller i 8-10 §§ lagen om biluthyrning. Förordning (1998:783).

16 b §  Ekobrottsmyndigheten får ha terminalåtkomst till polisregister. Ytterligare föreskrifter om terminalåtkomsten får meddelas av Rikspolisstyrelsen efter samråd med Ekobrottsmyndigheten. Har myndigheterna olika uppfattningar i frågan skall denna hänskjutas till regeringen. Förordning (1997:1055).

16 c §  Uppgift i Rikspolisstyrelsens polisregister får sambearbetas med uppgift om namn och personnummer för sådan tillståndshavare som avses i 12 kap. 3 § första stycket 1. alkohollagen (1994:1738) eller sådan företrädare för en verksamhet med tillstånd enligt alkohollagen som avses i 6 § alkoholförordningen (1994:2046). Förordning (1997:1055).

16 d §  Utdrag av eller upplysning om innehållet i polisregister får på begäran av en skattemyndighet lämnas ut för verksamhet som skattemyndigheten bedriver med stöd av lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar. Sådana utdrag och upplysningar får avse domar, beslut, godkända strafförelägganden och uppgifter om skälig misstanke om brott. Vidare får de avse uppgifter om sådan misstanke om brott som antecknats med stöd av 6 §.

[S2]Utdrag av eller upplysningar om innehållet i polisregister får på begäran av Skattemyndigheten i Gävle lämnas ut för prövning av och tillsyn över upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi. Förordning (1998:524).

17 §  Utdrag av Rikspolisstyrelsens polisregister meddelas på framställning av

 1. Kriminalvårdsstyrelsen i fråga om den som söker anställning inom kriminalvården, styrelsen, regionmyndighet, anstalt eller häkte inom kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. samt Kriminalvårdsnämnden, när uppgiften behövs för prövning av en fråga om villkorlig frigivning,
 2. Riksbanken i fråga om bevaknings- och transportpersonal,
 3. larminstallationsföretag, som avses i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m., i fråga om den som söker sådan anställning i företaget i vilken ingår befattning med larminstallationer,
 4. statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet eller enskild sammanslutning eller person som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom, i fråga om den som söker sådan anställning,
 5. Försvarsmakten i fråga om den som söker anställning i utlandsstyrkan inom myndigheten,
 6. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar därtill för utredning i ärende enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll eller i ärende om nåd i brottsmål, i ärende om upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt utlänningslagen (1989:529) eller i ärende om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, i fråga om den som prövningen gäller,
 7. chefen för Utrikesdepartementet eller den han eller hon bemyndigar därtill samt Utlänningsnämnden för utredning i ärende om prövning enligt lagen (1950:382) om svenkt medborgarskap eller utlänningslagen (1989:529), i fråga om den som prövningen gäller,
 8. enskild, om han genom intyg av svensk beskickning eller svenskt konsulat eller genom egen på heder och samvete avgiven skriftlig försäkran styrker att han för sin rätt i främmande stat är beroende av utdrag av polisregister eller att han ämnar inresa, vistas, arbeta eller bosätta sig i främmande stat och det för Rikspolisstyrelsen är känt att den statens myndigheter kräver sådant registerutdrag för att bevilja inrese-, uppehålls-, arbets- eller bosättningstillstånd,
 9. Finansinspektionen för utredning i ärende om lämplighetsprövning av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, ställföreträdare till verkställande direktör i auktoriserade marknadsplatser, banker, börser, clearingorganisationer, försäkringsbolag, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag i fråga om den som prövningen gäller; detsamma gäller för utredning i ärende om större ägare i auktoriserade marknadsplatser, bankaktiebolag, börser, clearingorganisationer, försäkringsaktiebolag, kreditmarknadsföretag, medlemsbanker och värdepappersbolag.
 10. Lotteriinspektionen för utredning i ärende om prövning enligt lotterilagen (1994:1000) att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, i fråga om den som prövningen gäller,
 11. Fastighetsmäklarnämnden för utredning i ärende om lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), i fråga om den som prövningen gäller,
 12. Revisorsnämnden för utredning i ärende om lämplighetsprövning enligt lagen (1995:528) om revisorer, i fråga om den som prövningen gäller,
 13. Sprängämnesinspektionen för utredning i ärende om lämplighetsprövning enligt förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor, i fråga om den som prövningen gäller,
 14. Totalförsvarets pliktverk och Försvarsmakten i fråga om totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
 15. chefen för Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar därtill för utredning i ärende om sådan lämplighetsprövning som avses i punkt 9 i fråga om den som prövningen gäller utom när det gäller auktoriserade marknadsplatser, börser, clearingorganisationer, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Förordning (1998:807).

18 §  Framställning om utdrag enligt 17 § 1, 2, 4 och 9-13 får göras av en myndighet endast om tillfredsställande utredning om sökandens eller den anställdes lämplighet för den befattning som det är fråga om inte utan avsevärd olägenhet kan vinnas på annat sätt. Rikspolisstyrelsen prövar på samma grunder om utdrag enligt 17 §3 och 4 bör meddelas enskild. Ansökan om utdrag enligt 17 § görs på blankett enligt formulär som Rikspolisstyrelsen fastställer. Förordning (1996:709).

19 §  I utdrag enligt 17 § 1-4, 8, 10 och 13 får inte tas med uppgift om annan enligt 2 § 1 antecknad påföljd än

 1. fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn,
 2. överlämnande till särskild vård enligt 31 kap.brottsbalken, beträffande vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, dock endast om fängelse är föreskrivet för brottet,
 3. dagsböter över fyrtio för brott mot bestämmelse i 8, 9 eller 14 kap.brottsbalken, för misshandelsbrott eller för annat brott som innefattar våld på person eller hot om sådant våld,
 4. böter som dömts ut med tillämpning av 6 kap. 7 § eller 16 kap. 11 §brottsbalken eller för brott som avses i 2 § 1 b,
 5. böter som med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken dömts ut för brott för vilket fängelse är föreskrivet.

[S2]I utdrag enligt 17 § skall anmärkas om brott, som tagits med i utdraget och för vilket dömts till skyddstillsyn, villkorlig dom eller böter, enligt domen eller strafföreläggandet begåtts under påverkan av sådan allvarlig psykisk störning som avses i 30 kap. 6 § brottsbalken.

[S3]I utdrag enligt 17 § 2-4, 8-13 och 15 skall inte tas med uppgift om besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksförbud.

[S4]I utdrag enligt 17 § 9, 11, 12 och 15 får inte tas med uppgift om annan påföljd än sådan som har dömts ut med tillämpning av 8-11, 14 eller 15 kap.brottsbalken eller skattebrottslagen (1971:69).

[S5]I utdrag enligt 17 § 14 får inte tas med uppgifter om någon annan påföljd än sådan som har dömts ut med tillämpning av 3 eller 4 kap., 6 kap.1 eller 2 §, 8 kap.5 eller 6 §, 12 kap. 3 §, 13 kap. eller 16 kap. 8 §brottsbalken, 1 eller 3 § narkotikastrafflagen (1968:64), 3 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller 9 kap.1 eller 2 §vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag. Om uppgifter om sådan brottslighet förekommer, får också uppgifter om annan antecknad brottslighet lämnas ut.

Utdrag enligt 17 § 1-4 och 8-15 skall begränsas enligt 6 och 7 §§ lagen (1965:94) om polisregister m.m.

Utdrag enligt 17 § 5-7 skall begränsas enligt 6 § andra stycket och 7 § lagen (1965:94) om polisregister m.m.
På utdrag till enskild skall antecknas det ändamål för vilket det utfärdats. Förordning (1999:679).

20 §  Utdrag av Rikspolisstyrelsens polisregister i fråga om fotografi meddelas på framställning av kriminalvårdsmyndighet för kontroll av identiteten hos den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller häkte.

[S2]Upplysning om innehållet i Rikspolisstyrelsens polisregister meddelas på framställning av svensk passmyndighet utom riket. Upplysning får lämnas endast om förhållande som är av betydelse vid prövning av fråga om hinder föreligger mot att utfärda pass. Förordning (1996:709).

21 §  Utdrag av Rikspolisstyrelsens polisregister meddelas av polismyndighet på framställning av myndighet i följande fall.

MyndighetÄrende om
Övervakningsnämnd eller frivårdsmyndighetÖvervakning av den som villkorligt frigivits, dömts till skyddstillsyn eller överförts till vård utom anstalt
Den som är intagen på anstalt men erhållit tillstånd att vistas utom denna
Socialstyrelsen eller socialnämndAdoption, vårdnad om barn, barns boende eller umgänge med barn
SocialnämndMedgivande att ta emot barn m.m. enligt 25-28, 30 och 31 §§socialtjänstlagen (1980:620) samt åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
LuftfartsverketLämplighetsprövning enligt luftfartslagen (1957:297)
VägverketLämplighetsprövning enligt 6-7 §§ lagen (1998:493) om trafikskolor och 5 § förordningen (1998:978) om trafikskolor.
Förordning (1998:979).

22 §  Sammanställningar som avses i 5 § andra stycket lagen (1965:94) om polisregister m.m. ges ut av Rikspolisstyrelsen minst en gång om året. Sådana sammanställningar får genom styrelsens försorg tillställas Utrikesdepartementet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Statens invandrarverk, Utlänningsnämnden, länsstyrelserna, polis- och åklagarmyndigheterna, Tullverket, de svenska beskickningarna och konsulaten samt de centrala utlänningsmyndigheterna i Danmark, Finland, Island och Norge. Tillägg till sammanställningen ges ut av Rikspolisstyrelsen i den omfattning styrelsen finner nödvändigt. Förordning (1999:475).

Uppgifter om beslag och konfiskering enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen

23 §  Förordnar Justitiekanslern om beslag på skrift på vilken tryckfrihetsförordningen är tillämplig eller på en film eller annan upptagning av ljud eller bilder på vilken yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig, skall

[S2]han underrätta Rikspolisstyrelsen om beslutet. Detsamma gäller när Justitiekanslern häver beslag varom underrättelse har lämnats tidigare samt när beslag har förfallit.

[S3]Förordnar domstol om beslag på skrift eller upptagning som avses i första stycket eller om hävande av sådant beslag, skall domstolen underrätta Rikspolisstyrelsen om beslutet. Underrättelse skall även lämnas när domstols förordnande om konfiskering av sådan skrift eller upptagning skall verkställas. Förordning (1991:1707).

24 §  Rikspolisstyrelsen skall ombesörja att länsstyrelserna och polisstyrelserna får kännedom om beslut angående beslag eller hävande av beslag, underrättelser om förfallna beslag och beslut om konfiskering som skall verkställas. Förordning (1982:229).

Särskild bestämmelse

25 §  Finner den som i tjänsten tar befattning med uppgift från polisregister anledning antaga att uppgiften är oriktig, skall det genast anmälas till den myndighet som för registret.

Avgifter

26 §  Avgift tas ut för utlämnande efter särskild begäran av utdrag ur polisregistret. För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. Förordning (1992:200).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Polisregisterkungörelse (1969:38)

Ändring, SFS 1969:319

  Omfattning
  ändr. 16 §

Ändring, SFS 1970:560

  Omfattning
  ändr. 20 §

Ändring, SFS 1970:809

  Omfattning
  upph. 9-11 §§; utgår rubr. närmast före 9 §

Ändring, SFS 1971:728

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1975:66

  Omfattning
  upph. 22 §; ändr. 17, 19, 21 §§

Ändring, SFS 1975:531

  Omfattning
  ändr. 16 §

Förordning (1976:915) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1976:1134) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 7, 21 §§; ny 22 §

Förordning (1977:1105) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5, 12, 17, 19-23 §§, rubr. närmast före 23 §; omtryck

Förordning (1978:147) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 17-19 §§

Förordning (1979:666) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 20 §; ny 9 §

Förordning (1979:700) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om anteckning om dom på ungdomsfängelse som har meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 19 §

Förordning (1981:244) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1981. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om anteckning om dom på internering som har meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 19 §

Förordning (1981:1237) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5, 6, 14, 19, 21 §§

Förordning (1982:67) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Förordning (1982:229) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 24 §

Förordning (1982:408) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 17 §

Förordning (1982:884) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 22 §

Förordning (1983:360) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:1100) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1987:872) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1987-10-01

Förordning (1987:1084) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:40) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1988-04-12

Förordning (1988:291) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:693) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 2, 14, 19 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1494) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande uppgifter i fråga om lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 19, 21 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:562) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om anteckning angående dom eller beslut om utvisning enligt utlänningslagen (1980:376).
  Omfattning
  ändr. 2, 17 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:28) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ny 16 a §
  Ikraftträder
  1990-03-01

Förordning (1990:193) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om flyttningsförbud och tillfälligt flyttningsförbud som har beslutats före ikraftträdandet med stöd av 28 eller 29 § socialtjänstlagen (1980:620).
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:760) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande uppgifter i fråga om valutaförordningen (1959:264).
  Omfattning
  ändr. 2, 16 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1027) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:748) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 12, 17 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1416) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.
  Beträffande uppgifter som antecknats före ikraftträdandet gäller fortfarande äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 19 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1707) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 23 §, rubr. närmast före 23 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:2037) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:133) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 2, 16 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:200) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  nya 26 §, rubr. närmast före 26 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:983) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1992-11-01

Förordning (1992:1469) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1608) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 2, 16 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1715) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 17, 19 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1319) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande när beslut om intagning fattats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 5, 17 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1993:1714) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  upph. 17 § 2
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:163) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1127) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 16 a §
  Ikraftträder
  1994-08-01

Förordning (1994:1453) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.
  Förordningen får tillämpas före ikraftträdandet på ansökningar om tillstånd till roulettspel, tärningsspel och kortspel som skall anordnas efter den 1 januari 1995.
  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1994:1765) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995. I fråga om beslut som har fattats enligt 1 eller 6 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare i dessa paragrafers lydelse före den 1 mars 1995 gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1994:2050) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ny 16 b §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:867) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 17 §
  CELEX-nr
  393L0022
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:73) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande uppgifter i fråga om vapenlagen (1973:1176) och vapenförordningen (1974:123).
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:138) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:709) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1996-08-01

Förordning (1996:1467) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 2, 19 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:472) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:478) om ändring i förordningen (1996:1467) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  ändr. 19 § i 1996:1467

Förordning (1997:1055) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

  Omfattning
  nuvarande 16 b § betecknas 16 c §; ny 16 b §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:326) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:524) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998. Det som sägs om Skattemyndigheten i Gävle skall dock intill utgången av 1998 gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län.
Omfattning
ny 16 d §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:783) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

Omfattning
ändr. 16 a §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:807) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
1998-07-20

Förordning (1998:979) om ändring i förordningen (1998:326) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

Omfattning
ändr. 21 § i 1998:326

Förordning (1999:475) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

Omfattning
ändr. 16, 22 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:679) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38)

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
1999-08-01

Ändring, SFS 1999:1134

Omfattning
upph.