RÅ 1994 not 567

Onyttiga besvär om förbehåll enligt 14 kap. 10 § sekretesslagen / Onyttiga besvär i fråga om förbehåll enligt 14 kap. 10 § sekretesslagen / Ersättning till offentligt biträde i mål om förbehåll enligt 14 kap. 10 § sekretesslagen

Not 567. Överklagande av Fouad H. i mål ang. förbehåll enligt 14 kap. 10 § sekretesslagen och av Kjell J. ang. ersättning enligt rättshjälpslagen för uppdraget som offentligt biträde åt Fouad H. i nämnda mål. Sedan Fouad H. hos Statens invandrarverk begärt att få ta del av vissa handlingar i ett ärende om avvisning enligt utlänningslagen bestämde Invandrarverket (1994-02-15) bl.a. att Kjell J. skulle få ta del av handlingarna med förbehåll enligt 14 kap. 10 § andra stycket sekretesslagen. - Fouad H. yrkade i kammarrätten att förbehållen skulle upphävas. - Kammarrätten i Jönköping (1994-06-16, Hessmark, Fagerholm, Hjorth): Uppgifterna i handlingen rör annan stat och det kan antas att ett röjande av uppgifterna skulle störa Sveriges förbindelser med denna stat. Hinder mot utlämnande av handlingen föreligger därmed enligt 2 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen. - Fouad H. har fått del av handlingen enligt 14 kap. 5 § sekretesslagen. Hans intresse av att få lämna uppgiften vidare kan inte anses ha den styrkan att förbehåll i denna del enligt 14 kap. 10 § samma lag bör underlåtas. - Kjell J. yrkar ersättning enligt rättshjälpslagen för uppdrag som offentligt biträde åt Fouad H. i kammarrätten med 3 640 kr för arbete under fyra timmar. Med hänsyn till att rättshjälpen primärt avser ärende enligt utlänningslagen och till att det nu aktuella målet inte kan anses vara av större betydelse i utlänningsärendet anser kammarrätten Kjell J. skäligen gottgjord med ersättning för en timmes arbete. - Kammarrätten avslår överklagandet. Kjell J. tillerkänns för sitt uppdrag som offentligt biträde i kammarrätten ersättning enligt rättshjälpslagen med 910 kr. Av beloppet utgör 182 kr mervärdesskatt. - Fouad H. yrkade att förbehållet enligt 14 kap. 10 § sekretesslagen (1980:100) skulle upphävas. - Kjell J. yrkade att ersättningen enligt rättshjälpslagen för uppdraget som offentligt biträde åt Fouad H. i kammarrätten skulle utgå med yrkat belopp för fyra timmars arbete. Han yrkade vidare ersättning för arbete i Regeringsrätten med 935 kr för en timmes arbete. - Regeringsrätten (1994-10-17, Wahlgren, Tottie, Bouvin, Swartling, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet är upplyst att Statens invandrarverk genom beslut den 16 augusti 1994 har upphävt det enligt 14 kap. 10 § sekretesslagen uppställda förbehållet. Målet skall därför i denna del avskrivas. - Vad beträffar Kjell J:s yrkande om ersättning enligt rättshjälpslagen för arbete i kammarrätten som offentligt biträde åt Fouad H. gör Regeringsrätten följande bedömning. Frågan om upphävande av nämnda förbehåll får anses ha haft ett sådant samband med utlänningsärendet att ett fullföljande av talan i den frågan fallit inom ramen för Kjell J:s uppdrag som offentligt biträde. Vid bedömningen av vad som varit skälig ersättning för arbetet i kammarrätten bör beaktas följande förhållanden, nämligen att Statens invandrarverk ursprungligen motiverade förbehållet med en hänvisning till 7 kap. 14 § sekretesslagen, att verket vid den omprövning som gjordes med anledning av överklagandet till kammarrätten ändrade grunden för förbehållet genom att i stället hänvisa till 2 kap. 1 § sekretesslagen, att verkets ändrade inställning föranledde ytterligare skriftväxling i kammarrätten samt att verket numera - såsom anmärkts ovan - godtagit Kjell J:s ståndpunkt att förbehållet kan upphävas. Med hänsyn till det nu anförda och till övriga omständigheter i målet finner Regeringsrätten att den av Kjell J. redovisade tidsåtgången för arbetet i kammarrätten - fyra timmar - inte kan anses oskälig och att det inte heller i övrigt har funnits tillräckliga skäl att reducera den av honom yrkade ersättningen. - Kjell J:s talan avseende ersättning för arbete i kammarrätten skall således bifallas. Vidare bör ersättning för hans arbete i Regeringsrätten tillerkännas honom med yrkat belopp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet såvitt avser frågan om upphävande av förbehållet enligt 14 kap. 10 § sekretesslagen. - Regeringsrätten ändrar kammarrättens dom i den del den avser ersättning enligt rättshjälpslagen och bestämmer att ersättning för Kjell J:s arbete i kammarrätten som offentligt biträde skall betalas till honom med yrkade 3 640 kr. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning enligt rättshjälpslagen skall betalas till Kjell J. med yrkade 935 kr för hans arbete i Regeringsrätten som offentligt biträde. (fd I 1994-09-22, Widström)

*REGI

*INST