RÅ 1994 not 57

Påstående om handläggningsfel hos byggnadsnämnd framställt först i Regeringsrätten

Not 57. Överklagande av Mats B. ang. byggnadsavgift. - Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län (1990-04-17,

Lindberg) avslog Mats B:s överklagande av Byggnadsnämndens i Sotenäs kommun beslut att ålägga honom som ägare till en olovligt uppsatt bod byggnadsavgift med 4 600 kr. - Mats B. överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade att han inte skulle åläggas att betala byggnadsavgift. Han yrkade även att kammarrätten skulle hålla muntlig förhandling i målet. Han anförde bl.a. att rättelse skett och åberopade 10 kap. 5 § plan- och bygglagen (PBL). - Byggnadsnämnden ansåg att kammarrätten skulle avslå överklagandet. - Kammarrätten i Göteborg (1991-02-04, Nordbäck, Dahlin, Grankvist):

Kammarrätten finner muntlig förhandling obehövlig. - Den omständigheten att Mats B. ansökt om och beviljats bygglov innan byggnadsnämnden tog sitt beslut om påförande av byggnadsavgift utgör inte sådan rättelse som enligt 10 kap. 5 § PBL medför avgiftsbefrielse. Kravet på rättelse innebär att byggnad som uppförts utan lov skall tas bort. Då så inte skett har som länsstyrelsen funnit byggnadsavgift rätteligen påförts. - Kammarrätten avslår överklagandet. - I Regeringsrätten fullföljde Mats B. sin talan. - Till stöd härför gjorde han i Regeringsrätten även gällande att

byggnadsnämnden begått ett handläggningsfel då den påfört honom byggnadsavgiften utan föregående kommunikation. - Regeringsrätten (1994-02-04, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet är fråga om att ta ut byggnadsavgift för en

manskapsbod, som Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun efter en besiktning den 2 november 1987 funnit vara uppförd på fastigheten Tången 42:50 i kommunen utan att erforderligt lov hade meddelats. I en ansökan den 3 februari 1988 om tillfälligt bygglov, undertecknad av Mats B., uppgavs att boden skulle användas som redskaps- och rastbod vid arbeten på fastigheten och att den i ett senare skede skulle byggas om till byggnad för drivmedelsförsäljning. I beslut den 7 november 1989, § 526, har Mats B., efter tidigare meddelat avslag, beviljats tillfälligt bygglov för boden under tid viss byggnation pågår på fastigheten. - Sedan byggnadsnämnden först påfört Autotrade Sweden AB - tidigare Marinland Ann Bessle AB - byggnadsavgift om (4 x 1 150 =) 4 600 kr för den olovligt utförda åtgärden i bolagets

egenskap av fastighetsägare, har kammarrätten på talan av bolaget funnit att sådan avgift i stället skall tas ut av byggnadens ägare och därför upphävt nämndens beslut.

Nämnden har därefter, utan föregående kommunikation med Mats B., genom nu överklagade beslutet påfört honom byggnadsavgiften i hans egenskap av byggnadens ägare. Mats B., som företrädde bolaget i det första målet, har i Regeringsrätten i nu förevarande mål till stöd för sitt överklagande åberopat bl.a. att byggnadsnämnden brustit i sin handläggning genom att underlåta kommunikation innan avgiften påfördes honom. - Enligt 37 § första stycket

förvaltningsprocesslagen (1971:291) får i mål, vari

prövningstillstånd krävs, omständighet eller bevis som klaganden åberopar först i Regeringsrätten beaktas endast om det föreligger särskilda skäl. Regeringsrätten, som med hänsyn till omständigheterna inte finner särskilda skäl föreligga, prövar ej Mats B:s först här gjorda påstående om handläggningsfel hos byggnadsnämnden. - Lika med

kammarrätten finner Regeringsrätten att fog funnits för att påföra Mats B. byggnadsavgift. - Enligt 10 kap. 4 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10) skall

byggnadsavgiften bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa, fastställd med stöd av 11 kap. 5 § samma lag, skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Bestämmelserna motsvarar vad som före ikraftträdandet av plan- och bygglagen den 1 juli 1987 gällde enligt 4 § lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m. - Byggnadsnämnden har bestämt byggnadsavgiften med tillämpning av den för 1988 av kommunen fastställda bygglovstaxan. Såvitt

handlingarna utvisar borde avgiften rätteligen ha bestämts med tillämpning av 1987 års taxa. Båda taxorna har samma avgiftsindelning och skiljer sig från varandra endast på så sätt att avgifterna höjts i 1988 års taxa. Redan valet av 1987 års taxa innebär således att en lägre byggnadsavgift skall tas ut. Byggnadsnämnden har emellertid dessutom lagt den bygglovsavgift till grund som avser bygglov för permanent uppförd byggnad. Visserligen hade Mats B. uppgivit att boden i ett senare skede skulle inrättas för permanent bruk men vid den tidpunkt då byggnads- eller bygglov skulle ha meddelats för boden var fråga blott om tillfällig användning. Regeringsrätten finner att den i taxan för tillfällig byggnad angivna bygglovsavgiften, 496 kr, bör tillämpas. - På grund av det anförda utgör den byggnadsavgift som skall tas ut (4 x 496 =) 1 984 kr. Skäl för att sätta ned eller helt efterge avgiften föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Med ändring av kammarrättens dom samt länsstyrelsens och byggnadsnämndens beslut bestämmer Regeringsrätten byggnadsavgiften till 1 984 kr. - Regeringsrätten erinrar om att byggnadsavgiften skall betalas till länsstyrelsen inom två månader från dagen för denna dom. (fd III 1994-01-12, G. Mattsson)

*REGI

*INST