RÅ 1994 not 589

Hos Invandrarverket begärda uppgifter fanns inte dokumenterade i allmän handling

Not 589. Överklagande av Izet D. och Klas L. ang. rätt att ta del av allmän handling resp. ersättning enligt rättshjälpslagen. - Advokaten Klas L. var offentligt biträde för Izet D. i ett asylärende. I ärendet fick Klas L. del av ett utlåtande rörande äktheten av vissa dokument. Utlåtandet hade på uppdrag av Sveriges ambassad i Belgrad upprättats av en advokat. Hos Invandrarverket begärde Izet D. genom Klas L. att få se utlåtandet i original eller bestyrkt kopia samt att få reda på vem advokaten var, var han verkade, om han var egen företagare eller anställd och vilken etnisk tillhörighet han hade. - Statens invandrarverk (1994-03-25): Enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess för uppgift som rör medborgare i annan stat om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs. Statens invandrarverk anser att risk föreligger för sådan skada. Framställningen avslås därför. - I överklagande vidhöll Izet D. sin begäran. I ett yttrande upplyste i huvudsak följande. Verket hade i ett ärende avseende familjen D. begärt ambassadens utredning rörande äktheten av vissa handlingar. Från ambassaden inkom en odaterad utredning. Det framgick varken av utredningen eller av den till denna fogade missivskrivelsen vem som hade gjort utredningen. Handlingarna hade i sin helhet enligt 17 § förvaltningslagen kommunicerats med Klas L. Namnet på den advokat som ambassaden vanligtvis anlitade i utlänningsärenden hade Invandrarverket fått kännedom om i annat sammanhang. Begärda uppgifter om denne fanns veterligt inte dokumenterade hos Invandrarverket i någon allmän handling. - Vidare uppgav Invandrarverket att namnet på den advokat som Svenska ambassaden i Belgrad vanligtvis brukade anlita troligen fanns på någon handling hos verket men att någon uppgift om vem som anlitats för den aktuella utredningen inte fanns. - Kammarrätten i Jönköping (1994-05-02, Hessmark, Ramberg, Hjort): Såsom framgår av Invandrarverkets utlåtande har Izet D. redan fått del av det i målet aktuella utlåtandet. Kammarrätten saknar anledning att ifrågasätta Invandrarverkets upplysningar om att de hos Invandrarverket begärda uppgifterna i övrigt inte finns dokumenterade i allmänna handlingar hos verket. Förutsättning att utlämna de begärda uppgifterna i vidare mån än som gjorts saknas därför. - Klas L. har i sekretessmålet begärt ersättning med 2 275 kr för två och en halv timmes arbete. För det arbete som erfordrats i kammarrätten kan han inte ha behövt mer är en timme. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Klas L. tillerkänns för sitt uppdrag som offentligt biträde i kammarrätten ersättning enligt rättshjälpslagen med 910 kr för en timmes arbete. Av beloppet utgör 182 kr mervärdesskatt. - Izet D. fullföljde sin talan. Klas L. yrkade att i kammarrätten begärd ersättning skulle tillerkännas honom. Han yrkade vidare ersättning för sitt arbete i Regeringsrätten. - Regeringsrätten (1994-10-27, Brink, Dahlman, Werner, von Bahr, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Såsom kammarrätten funnit saknas förutsättningar för att lämna ut uppgifter till Izet D. i vidare mån än som skett. Hans överklagande skall därför lämnas utan bifall. - Regeringsrätten ansluter sig till kammarrättens bedömning i fråga om ersättningen till Klas L. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. - Regeringsrätten tillerkänner advokaten Klas L. ersättning enligt rättshjälpslagen för arbete som offentligt biträde med 910 kr. (fd III 1994-09-21, Karlberg)

*REGI

*INST