RÅ 1994 not 600

Yttrande från omsorgsnämnd till åklagarmyndighet (i avidentifierat skick)

Not 600. Överklagande av Jan S. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Hos Socialtjänsten i Laholms kommun begärde Jan S. att få ut ett yttrande från omsorgsnämnden till åklarmyndigheten. - Omsorgsnämnden i Laholms kommun (1994-06-21) avslog framställningen. - I överklagande vidhöll Jan S. sin begäran och framhöll att han begärt att få ut handlingen i avidentifierat skick. - Kammarrätten i Göteborg (1994-06-21, Edlund, Monell, Norgren): Enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. - Den handling som Jan S. begärt att få ta del av i avidentifierat skick utgörs av ett yttrande från Omsorgsnämnden i Laholms kommun till Åklagarmyndigheten i Helsingborg. Yttrandet har inhämtats med stöd av bestämmelserna i 3 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Ett sådant yttrande får anses ingå i begreppet socialtjänst enligt sekretesslagen. - De uppgifter om enskilds personliga förhållanden som finns intagna i handlingen hos omsorgsnämnden omfattas således av den sekretess som enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen gäller inom socialtjänsten. Uppgifterna får därför inte röjas om det inte står klart att så kan ske utan att den enskilde eller någon honom närstående 1ider men. Eftersom det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att sådant men uppkommer får handlingen i befintligt skick inte lämnas ut. - Jan S. har emellertid begärt att - såsom hans yrkande får tolkas - få ta del av handlingen på sådant sätt att den med yttrandet avsedde personens identitet inte röjs. I förarbetena till sekretesslagen (prop. 1979/80:2 Del A s. 84) anförs bl.a. följande: "För att enskild person skall lida skada eller men krävs givetvis att uppgifterna är hänförliga till en viss individ. Det innebär att man i allmänhet bör kunna lämna ut s.k. avidentifierade uppgifter utan att risk för skada eller men uppkommer. I enstaka fall kan det emellertid tänkas att en avidentifiering inte är tillräcklig för att hindra att sambandet mellan individen och uppgiften spåras. Huruvida en sådan risk föreligger får givetvis bedömas efter omständigheterna i det enskilda fallet." - Jan S:s yrkande att få uppgifterna i avidentifierat skick kan inte bifallas eftersom innehållet i den efterfrågade handlingen är sådant att det ej går att förhindra att sambandet mellan enskild person och uppgifterna spåras. Han kan därför inte få ta del av handlingen på sätt han begärt. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Jan S. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-11-03, Brink, Palm, Wadell, Ragnemalm, Lavin) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1994-10-18, Eriksson)

*REGI

*INST