RÅ 1994 not 606

Bifall (uppehållstillstånd m.m., nya uppgifter ang. anknytning) / Uppehållstillstånd m.m., nya uppgifter ang. anknytning (bifall)

Not 606. Ansökan av Skender B. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens Invandrarverk avslog enligt beslut den 28 maj 1993 en ansökan av Skender B. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen. Vidare förbjöds han att utan tillstånd återvända till Sverige före viss tidpunkt. Skender B. överklagade beslutet till Utlänningsnämnden som enligt beslut den 2 maj 1994 avslog överklagandet. - Skender B. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Han yrkade också att Regeringsrätten skulle bevilja honom allmän rättshjälp i resningsmålet och förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. Till stöd för sin resningsansökan anförde han i huvudsak följande. Utlänningsnämnden hade trots att anstånd givits med slutförande av talan avgjort ärendet genom att av misstag expediera avvisningsbeslutet. De kompletteringar som anståndet avsåg var av betydelse för ärendets avgörande. Bland annat framställdes yrkande om att en anknytningsutredning skulle göras. Han hade den 16 april 1994 gift sig med en svensk kvinna med vilken han sammanbodde sedan juli 1993. - Regeringsrätten (1994-11-04, Björne, Berglöf, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har enligt beslut den 8 juni 1994 förordnat att Utlänningsnämnden skulle avge yttrande i målet. Regeringsrätten har också förordnat att vidare åtgärder för verkställighet av den beslutade avvisningen av Skender B. inte fick företas i avbidan på slutligt beslut i resningsmålet. - Utlänningsnämnden har i yttrande över resningsansökningen anfört i huvudsak följande. Skender B:s ombud, Martin Lundgren, bereddes tillfälle att senast den 5 april 1994 slutföra talan i ärendet. Något svar inkom inte inom denna tid. Ärendet föredrogs den 26 april och beslut fattades den 2 maj 1994. Den 3 maj ringde ett nytt ombud, Cecilia Westberg, till nämnden. Cecilia Westberg bereddes tillfälle att ge in en komplettering i ärendet beträffande avvisning m.m. av Skender B. Samma dag expedierades likväl en kopia av det redan undertecknade beslutet till Skender B. Assistenten som expedierade beslutskopian har uppgivit att den felaktiga expedieringen skedde av förbiseende. Det kan således konstateras att nämnden expedierat beslutet av misstag. Den kompletterade inlaga som därefter inkom innehöll bl.a. yrkanden om att nämnden skulle föranstalta om anknytningsutredning och bevilja biträdesbyte. Nämnden noterar att varken det offentliga biträdet, ombudet Martin Lundgren, eller den kvinna som numera uppges sammanbo med Skender B., någon gång under ärendets handläggning kommit in med uppgiften om Skender B:s sammanboende med en i Sverige bosatt kvinna. I inlagan anförs att de är sammanboende sedan juli 1993 och att de ingått äktenskap. Ansökan om uppehållstillstånd grundad på anknytning får inte bifallas om utlänningen befinner sig i Sverige, se 2 kap. 5 § första stycket utlänningslagen. I praxis har 1 års sammanboende under äktenskapsliknande former ansetts utgöra sådana särskilda skäl som kan medföra undantag från kravet på att ansökan skall göras från hemlandet. I sådana fall görs en utredning av sammanlevnadens varaktighet etc. innan ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas. Nämnden finner mot bakgrund av dessa regler att den åberopade anknytningen med största sannolikhet inte skulle ha lett till att anknytningsutredning genomförts och därför inte påverkat Skender B:s rätt till uppehållstillstånd i Sverige. - Av utredningen i målet framgår att Skender B. ingått äktenskap med en svensk kvinna den 16 april 1994. Det är numera upplyst att hustrun väntar barn med beräknad nedkomst månadsskiftet mars-april 1995. Regeringsrätten finner med hänsyn till det anförda och till vad i övrigt förekommit i målet att Skender B:s ansökan om uppehållstillstånd m.m. bör prövas på nytt av Utlänningsnämnden. Skäl för resning föreligger därför. Beslutet om verkställighetsförbud bör bestå. - Skender B. bör beviljas allmän rättshjälp med Cecilia Westberg som biträde. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i det av Utlänningsnämnden genom beslutet den 2 maj 1994 avgjorda ärendet och visar detta åter till nämnden för ny prövning. - Regeringsrätten förordnar att beslutet den 8 juni 1994 om förbud för vidare åtgärder för verkställighet av beslutad avvisning skall bestå i avvaktan på nytt beslut av Utlänningsnämnden. - Regeringsrätten beviljar allmän rättshjälp i resningsmålet och förordnar Cecilia Westberg till biträde enligt rättshjälpslagen. Regeringsrätten bestämmer grundavgiften enligt rättshjälpslagen till 450 kr och tilläggsavgiften till 0 kr. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning enligt rättshjälpslagen skall betalas till Cecilia Westberg med 5 610 kr. (fd II 1994-10-06, Hedin)

*REGI

*INST