RÅ 1994 not 691

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 691. Ansökan av Oleg K. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 5 augusti 1994 att avslå ansökningar av Oleg K., Ludmila K. och deras dotter Jana K. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529). Invandrarverket förordnade vidare enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen att avvisningsbeslutet skulle verkställas även om det inte hade vunnit laga kraft. Sedan familjen överklagat avvisningsbeslutet och yrkat bl.a. att en fullständig asylutredning skulle företas, beslutade verket den 10 augusti 1994 att verkställigheten skulle ställas in tills vidare. Efter ytterligare utredning beslutade Invandrarverket den 8 november 1994 att beslutet den 10 augusti 1994 att inställa verkställigheten inte längre skulle bestå. Verket beslutade vidare samma dag att inte ändra det tidigare meddelade avvisningsbeslutet. Utlänningsnämnden avslog därefter genom beslut den 15 november 1994 och den 17 november 1994 yrkanden om att verkställigheten skulle inställas. - Oleg K., Ludmila K. och dottern yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i Utlänningsnämndens beslut den 17 november 1994 och förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick ske. De ansökte också om allmän rättshjälp. - Till stöd för ansökningen anförde de bl.a. följande. Invandrarverket hade genom sitt beslut den 8 november 1994 brutit mot såväl kommunikationsregeln i 17 § förvaltningslagen (1986:223) och det syfte som låg bakom bestämmelsen som den motiveringsskyldighet som 20 § samma lag ålade förvaltningsmyndigheter vid myndighetsutövning mot enskild. Beslutet var vidare oriktigt eftersom ett gynnande förvaltningsrättsligt beslut som regel inte kunde återkallas. Genom att inte rätta till de fel som Invandrarverket begått hade Utlänningsnämnden ställt sig bakom den felaktiga rättstillämpningen. - Regeringsrätten (1994-12-14, Dahlman, Werner, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. sökandena har inte anfört någon omständighet som utgör skäl för resning. - Inte heller föreligger skäl att bevilja allmän rättshjälp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och allmän rättshjälp. (fd II 1994-12-06, Laestander)

*REGI

*INST