RÅ 1994 not 693

Uppehållstillstånd m.m., felaktig rättstillämpning (bifall) / Bifall (uppehållstillstånd m.m., felaktig rättstillämpning) / Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (bifall)

Not 693. Ansökan av Gerry N. i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog enligt beslut den 21 januari 1994 en ansökan av Gerry N. om uppehållstillstånd m.m. Enligt samma beslut avvisade verket honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) och förbjöd honom att före visst datum återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Enligt beslut den 8 november 1994 avslog Utlänningsnämnden Gerry N:s överklagande. - I ansökningen yrkade Gerry N. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Han yrkade också att Regeringsrätten skulle förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick vidtas samt att allmän rättshjälp beviljades honom i resningsmålet. - Till stöd för ansökningen anförde Gerry N. i huvudsak följande. Han hade ansökt om asyl den 14 december 1992 och hade den 1 januari 1993 varit under 18 år. Han omfattades således av förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. Utlänningsnämnden syntes i sitt beslut den 8 november 1994 inte ha observerat att han omfattats av förordningen. - Utlänningsnämnden uppgav i yttrande den 28 november 1994 att nämnden i ärendet av förbiseende underlåtit att pröva om Gerry N. skulle kunna ha meddelats uppehållstillstånd enligt förordningen. -Regeringsrätten (1994-12-19, Björne, Berglöf, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt förordningen om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden får utlänningar som före den 1 januari 1993 här i landet gjort ansökan om asyl som inte slutligt prövats och som fortfarande befinner sig i landet beviljas uppehållstillstånd, om särskilda skäl inte talar mot det och ansökan avser bl.a. barn som den 1 januari 1993 var under 18 år. - Av utredningen framgår att Gerry N. ansökte om asyl i Sverige den 14 december 1992. Han hade den 1 januari 1993 inte fyllt 18 år. Med hänsyn härtill borde Utlänningsnämnden ha prövat om han hade rätt till uppehållstillstånd enligt nämnda förordning. Eftersom så inte skett bör frågan om uppehållstillstånd prövas på nytt av Utlänningsnämnden. Skäl för resning föreligger sålunda. - Regeringsrätten finner vidare att skäl föreligger att bevilja Gerry N. allmän rättshjälp i resningsmålet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och visar målet åter till nämnden för ny prövning. I avvaktan på denna prövning får vidare åtgärder för verkställighet av den beslutade avvisningen av Gerry N. inte äga rum. - Regeringsrätten bifaller ansökningen om allmän rättshjälp i resningsmålet och förordnar advokaten Kjell E. till biträde enligt rättshjälpslagen. Regeringsrätten bestämmer grundavgiften enligt rättshjälpslagen till 460 kr och tilläggsavgiften till 0 kr. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning enligt rättshjälpslagen skall betalas till Kjell E. med 935 kr. (fd II 1994-12-07, Lundgren)

*REGI

*INST