RÅ 1994 not 694

Uppehållstillstånd m.m., handläggningsfel, ingiven inlaga ej beaktad (bifall)

Not 694. Ansökan av Xhelad H. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 6 maj 1993 att avslå ansökningar från familjen H. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 14 oktober 1994 avslog Utlänningsnämnden familjen H:s överklagande av Invandrarverkets beslut. - I ansökningen yrkade familjen H. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. De yrkade också att Regeringsrätten skulle förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick vidtas samt att allmän rättshjälp skulle beviljas dem i resningsmålet. - Till stöd för ansökningen om resning anförde familjen H. i huvudsak följande. Inför Utlänningsnämndens avgörande hade ombudet varit i kontakt med nämnden den 11 oktober 1994. Handläggaren i ärendet hade inte varit i tjänst varför ett meddelande lämnats till en assistent på avdelningen. Meddelandet hade gått ut på att en av nämnden tidigare begärd fullmakt samt en inlaga i ärendet skulle inkomma till nämnden inom två dagar. Assistenten hade ombetts framföra meddelandet till handläggaren. Fullmakten och inlagan hade postats den 11 oktober 1994 med handläggarens namn överst på inlagan. Handlingarna hade inkomststämplats hos nämnden den 13 oktober 1994. Beslut i ärendet hade därefter fattats den 14 oktober 1994 och expedierats den 17 oktober 1994 utan hänsyn till eller beaktande av den aktuella inlagan m.m. Det skulle ha varit av synnerligen väsentlig betydelse för familjen H. och såvitt kunde bedömas avgörande för utgången i ärendet om nämnden före sitt beslutsfattande hade tagit del av inlagan. -Regeringsrätten (1994-12-19, Björne, Berglöf, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att familjen H. den 13 oktober 1994 inkommit till Utlänningsnämnden med en kompletterande inlaga daterad den 11 oktober 1994. Inlagan är en fem sidor lång redogörelse och förklaring med anledning av vissa handlingar som nämnden översänt för yttrande. Innehållet i ifrågavarande handlingar har väsentligen lagts till grund för Utlänningsnämndens ställningstagande i det i målet aktuella beslutet. Detta beslut fattades den 14 oktober 1994 och expedierades den 17 oktober 1994. Enligt beslut den 31 oktober 1994 tecknat på inlagans första sida lades inlagan jämte övriga bilagda handlingar ad acta. Enligt beslutet har nämndens ordförande tagit del av handlingarna den 19 oktober 1994. Handlingarna har således inte ingått i beslutsunderlaget. - Av det anförda framgår att Utlänningsnämnden i sitt beslut den 14 oktober 1994 inte beaktat den inlaga som inkommit till nämnden den 13 oktober 1994. Mot denna bakgrund finner Regeringsrätten att resning bör beviljas i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Även yrkandet om verkställighetsförbud bör bifallas. Skäl föreligger vidare att bevilja familjen H. allmän rättshjälp i resningsmålet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och visar målet åter till nämnden för ny prövning. I avvaktan på denna prövning får vidare åtgärder för verkställighet av den beslutade avvisningen av familjen H. inte företas. - Regeringsrätten bifaller ansökningen om allmän rättshjälp i resningsmålet och förordnar jur. kand. Kristian L. till biträde enligt rättshjälpslagen. Regeringsrätten bestämmer grundavgiften till 460 kr och tilläggsavgiften till 0 kr. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning enligt rättshjälpslagen skall betalas till Kristian L. med 1 870 kr. (fd II 1994-12-07, Lundgren)

*REGI

*INST