RÅ 1994 not 706

Genom offentligt biträde i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 706. Ansökan av Ivan P. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog enligt beslut den 5 september 1994 en ansökan från Ivan P. m.fl. om uppehållstillstånd m.m. och avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket samt förordnade bl.a. att verkställighet skulle ske i första hand till Kroatien. Sedan sökandena överklagat till Utlänningsnämnden beslutade nämnden den 31 oktober 1994 att avslå överklagandet i de delar som här är av intresse. - I ansökningen yrkade sökandena att resning skulle beviljas i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och yrkade att Regeringsrätten skulle medge dem uppehållstillstånd m.m. De yrkade även inhibition. - Till stöd för ansökningen anfördes i huvudsak följande. Av Europadomstolens praxis i anslutning till Europakonventionens artikel 8 framgick att rätten till skydd för privat- och familjeliv innefattade en rätt för familjen att leva tillsammans. Sökandena hade uppehållit sig mycket kort tid i Kroatien och hade ingenting där. All egendom som tillhörde familjen fanns i Bosnien dit det i enlighet med svensk praxis för närvarande inte skedde avvisningar. Varken Ivan P:s hustru eller dotter kunde ta sig till Kroatien. Invandrarverket och Utlänningsnämnden hade inte heller beaktat artikel 9 i Förenta Nationernas barnkonvention vari klart framgick att ett barn hade rätt till båda sina föräldrar. Bägge instanserna hade slutligen, utan att ange några skäl avseende familjeåterförening eller närmare utreda förhållandena, funnit att sökandena inte hade rätt till uppehållstillstånd. Sökandena hade bl.a. inte beretts tillfälle att muntligen lägga fram sina synpunkter i ärendet, vilket möjligen stred mot artikel 6 i Europakonventionen. - I en till Regeringsrätten ingiven kostnadsräkning yrkade sökandenas ombud, jur. kand. Claes O., ersättning för sitt i målet i Regeringsrätten nedlagda arbete som offentligt biträde enligt rättshjälpslagen för sökandena. -Regeringsrätten (1994-12-21, Björne, Werner, Baekkevold): Sökandena har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Den rättshjälp som Statens invandrarverk beviljat sökandena omfattar inte ansökningen om resning. Claes O:s ersättningsyrkande i Regeringsrätten kan därför inte bifallas (jfr. RÅ 1990 ref. 86). - Regeringsrätten avslår såväl ansökningen om resning som Claes O:s yrkande om ersättning. (fd II 1994-12-01, Grip)

*REGI

*INST