RÅ 1994 not 732

Uppgifter inom socialtjänsten ansågs kunna lämnas med förbehåll till sökande som bedrev sociala studier på universitet

Not 732. Överklagande av Jan H. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Jan H. begärde hos Kammarrätten i Stockholm att få ta del av handlingar (socialnämndens ansökan och utredning och övriga handlingar som ingetts av socialnämnden till länsrätten samt protokoll från länsrättens muntliga förhandling och länsrättens avgörande) som återfanns i akterna i kammarrättens mål enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga enligt särskild förteckning. Som stöd för sin begäran uppgav han bl.a. följande. Inom ramen för en magisterexamen i socialt arbete arbetade han på att skriva en uppsats om 10 poäng. Han hade valt att studera s.k. barnavårdsutredningar enligt 50 § socialtjänstlagen. Uppgifterna skulle handhas och redovisas så att dessa inte var möjliga att hänföra till någon enskild. -Kammarrätten i Stockholm (1994-11-04, Lauren): Enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Erhåller domstol i sin rättskipande verksamhet från myndighet uppgift som är sekretessbelagd där, gäller enligt 12 kap. 1 § sekretesslagen sekretessen även hos domstolen. Enligt 12 kap. 4 § sekretesslagen gäller sekretess dock inte uppgift som intagits i domstols dom eller beslut. I 14 kap. 9 § sekretesslagen föreskrivs att, om myndighet finner att sådan risk för skada, men eller annan olägenhet som enligt bestämmelse om sekretess utgör hinder att lämna uppgift till enskild kan undanröjas genom förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, myndigheten skall uppställa ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas till honom. - Kammarrätten konstaterar inledningsvis att Jan H:s arbete med en tiopoängsuppsats vid Socialhögskolan inte kan anses utgöra forskning. Det är således inte fråga om att pröva om handlingarna kan lämnas ut för forskningsändamål (jfr RÅ 1988 ref. 103 som gällde en doktorand). Skadeprövningen gäller i stället om de begärda handlingarna, som innehåller uppgifter för vilka gäller ett omvänt skaderekvisit, kan lämnas ut till Jan H. som enskild studerande vid högskolan för hans uppsatsarbete. Kammarrätten anser därvid att det angivna ändamålet för utlämnande av handlingarna inte är så angeläget att det finns skäl att bryta sekretessen. Vid sådant förhållande skall inte heller prövas om ett förbehåll enligt 14 kap. 9 § sekretesslagen kan göras. - Kammarrätten avslår således Jan H:s begäran. - Jan H. vidhöll sin talan. - Regeringsrätten (1994-12-28, Brink, Palm, Wadell, von Bahr, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Jan H:s ansökan får uppfattas så att han önskar att få ta del av vissa sekretessbelagda uppgifter med förbehåll om inskränkning i utnyttjandet av dessa. - De handlingar Jan H. önskar få ta del av innehåller uppgifter av sådant slag att de i och för sig inte kan röjas utan att det föreligger en risk för men som enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen utgör hinder mot att de lämnas ut. Enligt 14 kap. 9 § första stycket samma lag skall emellertid en myndighet, för det fall att den finner att en sådan risk för men, som enligt bestämmelse om sekretess utgör hinder att lämna ut uppgift till enskild, kan undanröjas genom förbehåll, som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, uppställa ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas ut. - Jan H. har till kammarrätten uppgivit följande. Han är fil. kand och arbetar sedan 1988 som socialsekreterare inom barn och familjeomsorgen. I sitt arbete har han under många år gjort barnavårdsutredningar enligt 50 § socialtjänstlagen (1980:620). Han studerar nu på en påbyggnadslinje om 40 poäng (magisterexamen i socialt arbete), vilken innehåller bl.a. forskningsförberedande inslag. I denna utbildning ingår att skriva en uppsats om 10 poäng. Han har som ämne valt att studera barnavårdsutredningar enligt 50 § socialtjänstlagen, där socialnämnden ansökt om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Jan H. har vidare åberopat ett intyg från sin handledare, fil.dr Tommy Lundström, Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, enligt vilket han för sitt uppsatsarbete är beroende av att studera sekretessbelagda handlingar. - Regeringsrätten finner, med hänsyn till hur Jan H. avser att utnyttja de begärda uppgifterna, att förbehåll enligt 14 kap. 9 § sekretesslagen kan undanröja den risk för men som annars enligt 7 kap. 4 § samma lag skulle ha hindrat att handlingarna lämnas ut. Sådana förbehåll, som skall ställas upp när uppgifterna lämnas ut, skall avse följande. Uppgift om enskilds personliga förhållanden i utlämnade handlingar får användas endast för det studieändamål som Jan H. uppgivit. Jan H. får inte lämna sådana uppgifter i utlämnade handlingar, som rör enskilds personliga förhållanden, vidare om inte uppgifterna har en sådan form att de inte kan hänföras till den enskilde. Jan H. får inte från kammarrättens lokaler föra bort avskrift eller kopia av handlingar som innehåller uppgift om enskilds personliga förhållanden, om inte uppgifterna har en sådan form som nyss sagts. Kopior och avskrifter av utlämnade handlingar som innehåller uppgift om enskilds personliga förhållanden samt anteckningar angående sådana förhållanden ur handlingar som lämnats ut till Jan H. skall förstöras när Jan H. avslutat sin uppsats, dock senast den 1 januari 1996. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förordnar, med ändring av kammarrättens beslut, att kammarrätten skall till Jan H. lämna ut de handlingar som denne begärt och därvid uppställa de förbehåll enligt 14 kap. 9 § sekretesslagen som angivits i det föregående. (fd III 1994-12-13, Holmström)

*REGI

*INST