RÅ 1994 not 733

Tidpunkt för inträde av skattskyldighet p.g.a. rätt att förvärva aktier (förhandsbesked) / Tidpunkt för inträde av skattskyldighet p.g.a. rätt att förvärva aktier (inkomst av tjänst)

Not 733. Överklagande av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade A, som avsåg att deltaga i en av arbetsgivaren tillhandahållen optionsplan, dels om han genom sitt deltagande i optionsplanen förvärvat sådana värdepapper som avses i punkt 5 av anvisningarna till 42 § kommunalskattelagen (1928:370) a) när han erbjuds och accepterar att deltaga i optionsplanen, b) när han tjänat in rätten att utnyttja optionen, dvs. enligt planen för tidigaste utnyttjande, c) vid utnyttjande av optionerna eller d) vid annan tidpunkt (fråga 1),dels vid vilken tidpunkt han skulle beskattas för eventuella skattepliktiga förmåner som han kunde anses erhålla till följd av deltagandet i optionsplanen (fråga 2), dels om ifrågavarande option utgjorde ett finansiellt instrument i den mening som avsågs i lagen om statlig inkomstskatt enligt 24 § 4 mom. tredje stycket eller 27 § 1 mom. resp. 2 mom. (fråga 3), dels om han, under förutsättning att beskattning av förmån skett, hade rätt till avdrag enligt reglerna i realisationsvinstsystemet, 24 § 2 mom. tredje meningen SIL, eller enligt reglerna i inkomstslaget tjänst om optionen inte utnyttjades (fråga 4), dels om svaret på frågorna skulle bli annorlunda om i optionsplanen direkt avtalades bort leverans av underliggande aktier och det därmed från början var klart att han skulle erhålla ett kontantbelopp beräknat efter utvecklingen på aktien om han utnyttjade optionen (fråga 5). - Skatterättsnämnden (1994-03-24, Sandström, ordf., Wingren, Colver, Johansson, Kindlund, Nord; Virin skiljaktig): Förhandsbesked. A. skall anses ha åtnjutit en i inkomstslaget tjänst skattepliktig förmån vid den tidpunkt då hans rätt att förvärva aktier kan utnyttjas (frågorna 1 och 2). - De intjänade rättigheterna till aktieköp utgör inte finansiella instrument enligt de angivna lagrummen (fråga 3). - A är för det beskattningsår då rätten att förvärva aktier förfaller berättigad till avdrag i inkomstslaget tjänst; avdraget skall bestämmas till ett belopp som motsvarar det förmånsbeskattade belopp som belöper på den förfallna rätten (fråga 4). - Svaren på frågorna 1-4 blir desamma om A - i stället för aktier - erhåller ett kontantbelopp beräknat på kursutvecklingen på den ifrågavarande aktien (fråga 5). - Motivering. Ärendet rör samma typ av frågor som prövats av Regeringsrätten i en dom den 31 januari 1994 avseende ett överklagat förhandsbesked (RÅ 1994 not. 41). Domen innebar att skattskyldigheten för den anställde inträdde vid den tidpunkt då rätten att förvärva aktier kunde utnyttjas och att den anställde fick avdrag i inkomstslaget tjänst när rätten att förvärva aktier förföll. Regeringsrätten begränsade - med hänvisning till att ny lag trätt i kraft att tillämpas fr.o.m. 1995 års taxering - förhandsbeskedet till att gälla 1993 och 1994 års taxeringar. - Enligt punkt 3 första stycket tredje meningen av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) gällde tidigare att den anställde skulle beskattas för förmån som han "tillhandahållits" på grund av anställningen. Förutsättningen för beskattning är fr.o.m. 1995 års taxering att det är fråga om en förmån som den anställde "åtnjutit". Varken den ändrade lydelsen av anvisningspunkten eller omständigheterna i övrigt föranleder enligt nämndens mening att frågorna 1, 2 och 4 bör besvaras på annat sätt än i regeringsrättsdomen. - De intjänade rättigheterna till aktieköp kan inte anses utgöra finansiella instrument enligt de angivna lagrummen (fråga 3). Anledning saknas att göra en annan bedömning av frågorna 1-4 för det fall kontantavräkning sker (fråga 5). - A överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet såvitt avsåg frågorna 1-3 och fastställa att han skulle anses ha åtnjutit en i inkomstslaget tjänst skattepliktig förmån vid den tidpunkt han erbjudits och accepterat att deltaga i optionsplanen (frågorna 1-2) och att de intjänade rättigheterna till aktieköp utgjorde finansiella instrument (fråga 3). - A yrkade vidare att Regeringsrätten skulle återförvisa avvisade frågor för prövning i Skatterättsnämnden. - Riksskatteverket hemställde att förhandsbeskedet skulle lämnas utan ändring. - Regeringsrätten (1994-12-29, Wahlgren, Tottie, Bouvin, Swartling, Rundqvist): Enligt 9 § lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor får beslut varigenom Skatterättsnämnden avvisat en ansökan om förhandsbesked inte överklagas. A:s överklagande av att nämnden till viss del avvisat hans ansökan kan således inte prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden beträffande de frågor som omfattas av överklagandet och som prövats av nämnden. - Regeringsrätten avvisar A:s överklagande av Skatterättsnämndens beslut om avvisning. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i övriga överklagade delar. (fd I 1994-12-13, Ulfhake Berglund). (Anm. Samma dag och med samma utgång avgjordes ett annat förhandsbesked ang. den skattemässiga behandlingen av förmån att förvärva aktier).

*REGI

*INST