RÅ 1994 not 80

Not 80. Ansökan av Senad T. om resning i ärende ang.

uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i

beslut den 1 mars 1993 en ansökan av Senad T. om

uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap.

1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud

att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 2 december 1993 avslog Utlänningsnämnden Senad T:s överklagande av verkets beslut.

- Senad T. ansökte om resning i det av Utlänningsnämnden

avgjorda ärendet samt yrkade att Regeringsrätten skulle

förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick

företas. - Ombudet Martin Beskow gav in en arvodesräkning

avseende arbete i resningsmålet. - Till stöd för

ansökningen anförde Senad T. i huvudsak följande. Han var

uppfödd i staden Ivangrad i territoriet Sanjak, ett område

runt gränsen mellan Montenegro, Bosnien och Serbien. Hans

etniska tillhörighet var bosnisk och hans språk var bosniska. Regeringen hade den 30 juni 1993 och den 29 juli 1993 fattat beslut där Regeringen konstaterat att bosnier var berättigade till asyl av humanitära skäl. Utlänningsnämndens beslut stred därför uppenbart mot 2 kap. 4 § första stycket 2. utlänningslagen. - Till ansökningen fogades en kopia av ett intyg utfärdat av Republiken Bosnien och Hercegovinas ambassad i Stockholm och undertecknat av ambassadens charge d'affaires. Av intyget, som hade ingetts också till Invandrarverket och Utlänningsnämnden, framgick bl.a. att den bosniska regeringen betraktade muslimer från Sanjak som bosniska medborgare. - Regeringsrätten (1994-02-14, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I den typ av utlänningsärenden varom nu är fråga ankommer det i första hand på Utlänningsnämnden att utforma rättstillämpningen (se prop. 1991/92:30 s. 22-24). Av resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att resning bör komma i fråga endast när nya och i sammanhanget väsentliga omständigheter förebringats eller när de bedömningar i sakligt eller i rättsligt hänseende som gjorts vid prövningen i ordinär ordning eller handläggningen i övrigt lider av påtagliga brister. Vad som förekommit hos Regeringsrätten i detta mål visar inte att nu angivna förutsättningar för resning föreligger. Ansökningen skall därför avslås. - Den rättshjälp som beviljats Senad T. genom Statens invandrarverks beslut den 11 februari 1993 kan inte anses omfatta en ansökan om resning. Inte heller föreligger någon annan grund som berättigar Martin Beskow till ersättning enligt rättshjälpslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten avslår Martin Beslows yrkande om ersättning. (fd II 1994-01-27, Lundgren)

*REGI

*INST